!! Podrobné informace - výsadní právo každého člena FVČ !!

Podrobné informace čtěte v InfoListech FVČ !

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č. 17

                                                      (Vydán 14. lprosince 2018)

  

 

Zasedání prezidia FVČ

 

V úterý a středu dne 11. a 12. prosince 2018 proběhlo v Českém Brodě výjezdní zasedání prezidia FVČ, které projednalo následující materiály a problematiku:

 

- Zprávu o hospodaření prezidia za měsíc listopad 2018. Po krátké diskuzi prezidium předloženou zprávu projednalo a schválilo bez připomínek.

 

- Aktuální situace v oblasti osobní dopravy ČD, a.s. K danému bodu přednesla informace ředitelka OJ ZAP ing. Kubíková.

 

- Zhodnocení vzájemné spolupráce FVČ s ČD, a.s., informace o aktuálním dění ve společnosti. Hostem k tomuto bodu byl ředitel odboru personálního JUDr. Veselý.

 

- Zhodnocení vzájemné spolupráce FVČ s ČD Cargo, a.s., informace o aktuálním dění ve společnosti. K tomuto bodu vystoupil host jednání ředitel odboru personálního ing. Bakalář.

 

- Zhodnocení vzájemné spolupráce FVČ se SŽDC, aktuální dění ve společnosti SŽDC. Jako host vystoupil zástupce zaměstnavatele ředitel odboru personálního ing. Koucký.

 

- Stav kolektivního vyjednávání u ČD, a.s. Informaci přednesl vedoucí vyjednávacího týmu p. Benda. Základní text je dohodnut téměř celý. V Příloze č. 1 panuje shoda u plánování směn, u odpočinku i pracovní doby. Dohoda je u příplatků za SO/NE a noc, nepravidelného nástupu a kompenzace obtížnosti pracovního režimu u dvou směn s odpočinkem. Rozpor přetrvává u dělené směny, příplatku za udržování zdravotní způsobilosti, osobního ohodnocení a nárůstu tarifů. V příloze Odměny za zabránění úniku tržeb je nově zaveden koeficient přepočtu vybraných tržeb, rozporem je jeho výše.

 

- Stav kolektivního vyjednávání u ČD Cargo, a.s. – informaci přednesl vedoucí vyjednávacího týmu p. Horna.

 

- Stav kolektivního vyjednávání u SŽDC – informaci o finálním jednání přednesl p. Benda.

 

- Návrhy Zásad hospodaření s CP FKSP SŽDC pro rok 2019 a Rámcových zásad pro tvorbu a používání FKSP SŽDC pro rok 2019. Prezidium uvedené návrhy projednalo s několika připomínkami, které bude FVČ uplatňovat v rámci jednání k dané problematice se zaměstnavatelem.

 

- Návrh Směrnice Ř-O18 č. 6/2018 – použití TB0. Prezidium projednalo návrh směrnice bez připomínek.

 

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

 

- návrhům sportovních a kulturních akcí pořádaných P-FVČ v roce 2019. Prezidium projednalo předložené návrhy a vyslovilo souhlas s jejich realizací.

 

- informaci o konečné podobě Příkazů GŘ SŽDC k zajištění plánovaných organizačních změn s účinností od 1.1.2019. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- zprávu zaměstnavatele SŽDC s informací odborovým organizacím o nenaplnění podmínek hromadného propouštění zaměstnanců v souvislosti s plánovanými organizačními změnami. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- problematika vypořádání připomínek FVČ k RODV. Připomínky FVČ nebyly z velké části akceptovány.

 

- informaci z průběhu pracovní cesty inspektora BOZP ve dnech 3. - 4. 12. a 10.12. Kontrola proběhla v oblasti severních, západních a jižních Čech. Se zaměřením na stav podmínek při křižování v dopravnách D3, stav odpočinkových místností a nocležen vlakových čet. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- informaci z průběhu jednání pracovní skupiny k OOPP na ČD dne 6.12. Obsahem jednání byla problematika nových popruhů k POP, ověřovací provoz brašniček pro vlakové čety, problematika nové šňůrky s karabinkou na krk, opasku ke kalhotám, vložek do bot a funkčního trička. Diskutována byla i oblast novelizace bodového systému. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- informaci o obdržené reakci O20 GŘ ČD na připomínky FVČ k realizaci úprav prostor WC na prostory pro vlakovou četu ve vozech ř. Bdt280. FVČ sdělené skutečnosti vnímá jako nedostatečné a nadále aktivně požaduje zrušení těchto úprav v celém rozsahu.

 

– vyhodnocení činnosti FVČ v roce 2018. Prezident p. Benda krátce zhodnotil činnost FVČ v letošním roce a poděkoval členům prezidia za jejich práci ve prospěch FVČ.

 

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 9. ledna 201

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č. 16

(Vydán 22. listopadu 2018)

  

 

 

Zasedání prezidia FVČ

 

Ve středu dne 21. listopadu 2018 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ, které projednalo následující materiály a problematiku:

 

- Stav kolektivního vyjednávání u Českých drah, a. s. – dne 20. listopadu 2018 proběhlo první kolo kolektivního vyjednávání k uzavření PKS ČD, a.s. na rok 2019. Kolektivní vyjednavači společně se zástupci zaměstnavatele projednali návrh základního textu PKS a část Přílohy č. 1. Při tomto jednání bylo dohodnuto navýšení příspěvku na čistění OOPP. Problematice dalších bodů PKS bude věnováno jednání, které proběhne dne 27. listopadu v Praze.

 

- Stav kolektivního vyjednávání u ČD Cargo, a. s. – jednání k uzavření PKS u ČD Cargo proběhla ve dnech 19. až 21. listopadu. Byl projednán protinávrh vypracovaný odborovými organizacemi. Při těchto jednáních došlo k dohodě v mnoha bodech návrhu PKS pro rok 2019. V jednání k neuzavřeným bodům se bude pokračovat ve dnech 22. a 23. listopadu. Součásti kolektivního vyjednávání je i interní norma PERs42-B-2011 týkající se Osobního ohodnocení. Touto IN se budou kolektivní vyjednávači zabývat v následujících termínech kolektivního vyjednávání.

 

- Stav kolektivního vyjednávání u SŽDC – ve dnech 12., 13. a 19. listopadu proběhla v sídle SŽDC další kola kolektivního vyjednávání. V současné době je dohodnuta podoba KOP, která je téměř ve znění letošního roku. Byly dohodnuty změny v nárokovosti KOP týkající se čtyř profesí, které byly přesunuty z  nároku tříleté periody do nároku dvouleté periody. Došlo k dohodě na navýšení počtu pásem v tabulce osobního příplatku a navýšení tohoto příplatku o 0,5%. Ostatní body návrhu změny PKS jsou v současné době rozjednány. Další kolo kolektivního vyjednávání proběhne dne 28. listopadu 2018 v Praze.

 

- Návrh textové části Rozkazu o doprovodu vlaků vlakovými četami s účinností od 9.

prosince 2018 – prezidium předložený návrh důkladně projednalo s množstvím podstatných připomínek, které bude uplatňovat v rámci připomínkového řízení.

 

- Návrh nového procesního listu O-07 Lanovka ČD – prezidium  návrh nového PL  projednalo bez připomínek.

 

- Návrh předpisu SŽDC Z8, díl IV (prozatímní) Evropský vlakový zabezpečovač ETCS ve 3. kole připomínkového řízení – návrh materiálu prezidium projednalo bez připomínek.

 

- Návrh Dokumentu č. 11 sborníku SR 14 – předložený materiál, který se týká metodiky procesů souvisejících s výběrem tržeb z prodeje časových příplatků ve vztahu k úloze Zaměstnanecké jízdní výhody projednalo prezidium bez připomínek.

 

- Návrh změny č. 6 IN ČD Cargo PP4-B-2008 „Pokladní činnost v nákladní přepravě“ obsahem změny této IN je  technická úprava vyplývající ze zrušení  míst druhu VNVK a změny NL CIM/SMGS platné od 1.1. 2019. Předložený návrh změny projednalo prezidium bez připomínek.

 

- Žádost MD ČR o stanovisko k žádosti o výjimečné přiznání jízdních výhod dle § 6 odst. 4 Tarifu – prezidium předmětnou žádost projednalo se souhlasným stanoviskem.

Další část jednání byla věnována doručeným materiálům a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

 

- informaci z průběhu pátého ročníku finále Týmu SŽDC, který proběhl dne 8. listopadu ve Obecním domě v Praze. Za Federaci vlakových čet se akce zúčastnil prezident pan Benda.

 

- informaci z jednání odborových organizací místně příslušných k GŘ ČD, a. s. dne 19. listopadu. Tématy jednání byly doplňující informace ke změně Organizačního řádu GŘ ČD, informace o průběhu prolongace železničních průkazů, problematika Sociálního fondu a problematika vyplacení mimořádné odměny pro provozní zaměstnance. Příští jednání je plánováno na 18. prosince.

 

- vypořádání připomínek FVČ k Opatření náměstka GŘ pro obchod, řešící ověřovací provoz k předpisu ČD D2. Prezidium bylo informováno o akceptaci připomínek a odstoupení gestora od záměru zavádění nové ruční návěsti do procesu úkonů spojených s odjezdem vlaku vybavených DZD (dálkovým zavíráním dveří).

 

- informaci o výsledku voleb do DR ČD, a. s. – prezidium bylo informováno o výsledku voleb zaměstnanců do DR ČD a vzalo informaci na vědomí.

 

- informaci o vypořádání připomínek FVČ ke změně č. 14 Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní dopravu (SPPO) – připomínky FVČ byly akceptovány pouze částečně. FVČ vedena snahou o řešení problematiky „neomezeně opakovaného“ poskytování bezplatných místenek držitelům síťových a traťových jízdenek vyvolala jednání s gestorem SPPO. Toto jednání proběhne dne 27. listopadu.

 

- informaci a projednání problematiky poskytování cestovních náhrad VLČ dle vydané technologie jejich výpočtu v OJ ZAP (čj. 510/18-ZAP). S ohledem na skutečnost, že FVČ plně nesouhlasí s některými skutečnostmi, které vydaná technologie obsahuje a ani po konzultaci s  O10 GŘ ČD v dané problematice nedošlo k posunu, FVČ požádá o výklad Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

 

- informaci o vývoji a činnosti FVČ v  problematice nevhodných úprav prostoru toalety na prostor pro vlakovou četu ve vozech ř. Bdt. Problém se týká vozů v oblasti OCÚ Západ (Plzeň a České Budějovice). Po zjištění skutečného stavu oslovila FVČ zaměstnavatele s požadavkem odstoupení od záměru provádění této nevhodné úpravy, která je pro zaměstnance vlakových čet naprosto nepřijatelná a urážející. V souvislosti s uvedenou problematikou FVČ oslovila OSŽ s nabídkou vzájemné spolupráce.

 

- problematiku nepřesného přenášení informací z elektronického dopravního deníku do docházkové úlohy EDO. Dle informace se tento problém vyskytl po nedávné aktualizaci systému. Prezidium vyzvalo svého člena p. Smažíka k dodání konkrétních podkladů na jejichž základě bude možné požadovat řešení této problematiky.

 

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne jako výjezdní ve dnech 11. a 12. prosince 2018 v Českém Brodu.

 

 

 

Termíny sportovních a kulturních akcí P-FVČ v roce 2019

 

 

Prezidium na svém zasedání určilo termíny sportovních a kulturních akcí, které bude FVČ pořádat v roce 2019. Výběrem návrhů lokalit se bude prezidium zabývat na příštím zasedání dne 11. prosince. S ohledem na množící se dotazy z řad členské základny a pro možnost naplánování zajištění pracovního volna zveřejňujeme termíny v předstihu.

 

 

Termíny jsou:

 

10. 4. bowling

 

2.-6. 5. turistika

 

30. 5. - 2. 6. turistika, cykloturistika, vodácká akce

(bude upřesněno)

 

5.-7. 7. nebo 12.-14. 7. zátěžová turistika

 

19.-22. 9. turistika

 

3.-6.10. kulturní akce

 

 

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č. 15

(Vydán 13. listopadu 2018)

  

 

Zasedání prezidia FVČ

 

Ve středu dne 7. listopadu 2018 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

 

- Zprávu o hospodaření prezidia za měsíc listopad 2018. Po krátké diskuzi prezidium předloženou zprávu projednalo a schválilo bez připomínek.

 

- Stav kolektivního vyjednávání u Českých drah. Dne 30. října byl zaměstnavatelem předán návrh PKS 2019 a zahájen proces kolektivního vyjednávání. K vypracování oponentního návrhu se sešli zástupci odborových organizací dne 5. listopadu. Kolektivní vyjednavači FVČ do oponentního návrhu včlenili všechny požadavky FVČ vyplývající z platného usnesení Rady FVČ. Protinávrh byl následně předán zaměstnavateli. První kolo „klasického“ kolektivního vyjednávání na ČD, a.s. proběhne dne 20. listopadu 2018.                               

 

- Stav kolektivního vyjednávání u ČD Cargo. Dne 30. října byl zaměstnavatelem předán návrh PKS 2019 a zahájen proces kolektivního vyjednávání. K vypracování oponentního návrhu se sešli zástupci odborových organizací dne 5. listopadu. Protinávrh byl následně předán zaměstnavateli. První kolo „klasického“ kolektivního vyjednávání na ČD Cargo, a.s. proběhne dne 19. listopadu 2018.                               

 

- Stav kolektivního vyjednávání u SŽDC. V reakci na obdržený návrh zaměstnavatele se dne 18. října sešli zástupci odborových organizací a vypracovali společný oponentní návrh.

 

Dne 30. října proběhlo první „klasické“ kolektivní vyjednávání, na kterém byla vysvětlena vzájemná stanoviska sociálních partnerů. Další kola jednání proběhla dne 6. a 12. listopadu.  Z každého jednacího dne jsou výstupy formou společných informací. Nejbližší plánované jednání proběhne ve dnech 13. a 19. listopadu. 

 

- Návrh změny č. 14 Smluvních přepravních podmínek ČD pro veřejnou drážní dopravu s účinností od 9. prosince 2018. Prezidium návrh projednalo s připomínkami.

 

- Návrh změny č. 7 předpisu ČD KC 13 – Procesní listy osobní přepravy s účinností od 9. prosince 2018. Prezidium návrh projednalo s několika drobnými připomínkami.

 

- Návrh změny č. 2 předpisu ČD Hf 3 – Předpis pro pokladní službu v osobní přepravě s účinností od 9. prosince 2018. Prezidium návrh projednalo s jednou připomínkou.

 

- Návrh změny č. 2 Dílčího rozpočtu Sociálního fondu ředitelství ZAP 2018. Návrh změny spočívá v převedení zůstatku položky „Příspěvek na tábory dětí a mládeže“ do položky „Příspěvek na kulturní, sportovní, zájmovou a společenskou činnost“. Prezidium návrh projednalo bez připomínek.

 

- Návrh Opatření náměstka GŘ pro obchod – Ověřovací provoz k předpisu ČD D 2 „Postup doprovodu vlaku u vlaku složeného z vozidel bez centrálního ovládání dveří strojvedoucím“.  Prezidium předložený návrh podrobně projednalo s nesouhlasným stanoviskem. V průběhu projednávání v diskusi zazněly zásadní připomínky týkající se především návrhu nové ruční návěsti „Ukončení výstupu a nástupu cestujících“, která je dle názoru členů prezidia zbytečná., protože činnost vlakové čety při odjezdu vlaku je v současnosti dostatečně řešena předpisem ČD D 2.

 

- Návrh termínů zasedání P-FVČ v I. pololetí 2019. Prezidium projednalo a určilo termíny svých zasedání pro období  prvního pololetí příštího roku.

 

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

 

- informaci o přípravě voleb do Dozorčí rady Českých drah. Dne 22. října proběhlo zasedání Hlavní volební komise, kterého se účastnil zástupce FVČ p. Košťál. V úvodu zasedání HVK proběhla volba předsedy a následně HVK zahájila svoji činnost. Bylo konstatováno, že podmínky kandidatury splnili čtyři kandidáti včetně kandidáta Federace vlakových čet p. Bendy. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- informaci o průběhu a výsledcích voleb do Dozorčí rady ČD Cargo, které proběhly ve dnech 22. – 25. října 2018. Zvoleni byli kandidáti OSŽ Bc. Urbancová a p. Nekola. Kandidát FVČ p. Horna se umístil na 6-tém místě se ziskem 203 platných hlasů. Zajímavostí byla skutečnost, že HVK při sčítání hlasů vyřadila s označením jako neplatné více než 800 hlasovacích lístků. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- informaci z průběhu pravidelné provozní porady vedení ČD s představiteli OC dne 29. října 2018. Hlavními tématy jednání z pohledu FVČ byla problematika akceptace požadavku na odstranění jména a příjmení zaměstnance z potvrzení o předání nalezené věci cestujícímu, problematika dodržování termínů dle PKS při předkládání materiálů k projednávání a problematika zajištění informování vlakové čety se skutečností mimořádného posílení soupravy v jejímž      důsledku se souprava následně nevejde k nástupišti. Dalšími hlavními tématy jednání byla problematika přípravy voleb do Dozorčí rady, problematika plánování výluk, problematika výskytu nařizování jízd bez vlakové čety strojvedoucím ze strany dispečerů a problematika návrhu vzniku Opatření náměstka GŘ k předpisu ČD D 2 s návrhem zavedení nové ruční návěsti při odjezdu vlaku. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- informaci z porady s představenstvem ČD dne 30.10.2018. Zaměstnavatel informoval zástupce OC o mzdovém vývoji, přesčasové práci, výběrovém řízení na členy představenstva, hospodaření v roce 2018, přípravě plánu na rok 2019, prodeji zbytných pozemků, odmítnutí prodeje dceřiných společností ČD Cargo a ČD Telematika, jednání s kraji, účasti ČD na soutěžích MD, zhodnocení dopadu státní slevy a ohodnocení dotčených zaměstnanců. Zaměstnavatel předal zástupcům OC návrh PKS 2019 a tím bylo zahájeno kolektivní vyjednávání. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- informaci z porady vedení ČD Cargo s představiteli OC dne 30. října 2018. Tématy jednání byly informace zaměstnavatele o hospodářském výsledku za I. pololetí 2018, nákupech lokomotiv a vozů  i plánovaných investicích do jejich údržby a záměru uplatňování nové cenové a obchodní politiky v příštím roce. Zástupcům OC byl předán návrh PKS 2019 společně s návrhem změny IN PERs42-B-2008 „Osobní ohodnocení“. Dále byla přednesena informace o průběhu a výsledcích voleb do DR ČDC.  Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- informaci z pracovní cesty I-BOZP FVČ ve dnech 18., 24. a 26. října 2018. První dva termíny se týkaly kontroly v dopravně D3 Radonice n/O. - problematika vyvýšení technologických stezek pro výstup a nástup zaměstnanců obsluhy vlaku při křižování vlaků. Poslední termín se týkal kontroly kolejiště a zázemí pro zaměstnance ČD Cargo na vlečce z Řečan n/L. do elektrárny Chvaletice. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- informaci z průběhu jednání Pracovní skupiny k problematice OOPP a výstrojních součástí na SŽDC dne 2. listopadu 2018. Obsahem jednání byla problematika návrhů úprav výstražných oděvů a výstražných triček. Dále byla projednána problematika vysokého počtu reklamací pracovní obuvi a z toho důvodu zastavení její distribuce. Nově je vysoutěžen nový typ s monolitickou podrážkou. Současně byla prezentována i úprava stejnokrojových součástí. V závěru jednání byla diskutována problematika bodového systému a bodový příděl.

 

- problematika provedení úpravy WC na služební oddíl ve vozech Bdt. Výskyt upravených vozů byl zaznamenán v obvodu RP ZAP České Budějovice (OCÚ Plzeň). Dle dostupných informací proběhla úprava 5 vozů. Zaměstnavatel tuto úpravu provedl s úmyslem získání uzamykatelného prostoru pro vlakovou četu na soupravách složených výhradně z vozů ř. Bdt a s požadavkem úpravy bez nutnosti zásahu do konstrukce vozu tak, aby byl zpětně upravitelný opět na WC. Toto provedl bez jakékoliv diskuze s odborovými organizacemi a výsledek tomu také odpovídá. Z pohledu FVČ se jedná o naprosto nevhodné řešení, které je v rozporu se základními hygienickými i technickými požadavky na tyto prostory. Ze strany zaměstnanců VLČ, kteří jsou zaměstnavatelem označování za „Výkladní skříň ČD“, je samotné umístění do těchto prostor dehonestující a nepřijatelné.  FVČ bude problematiku nadále intenzivně řešit s požadavkem na zrušení celého záměru.

 

- informace a projednání souhrnného přehledu rekreačních poukazů za rok 2018 a nastavení další spolupráce. Prezidium vzalo informaci na vědomí a souhlasilo s pokračováním v příštím roce 2019.

 

- problematika přípravy výjezdního zasedání prezidia FVČ ve dnech 11. a 12. prosince 2018. Jako místo konání byl vybrán Český Brod. Prezidium projednalo předběžný časový harmonogram jednání a obdrželo informace o provedené objednávce služeb a potvrzené účasti hostů z řad představitelů jednotlivých zaměstnavatelů.

 

Příští pravidelné jednání prezidia proběhne v Praze dne 21. listopadu 2018.

 

 

 

Termíny jednání prezidia FVČ

v I. pololetí 2019

 

Prezidium Federace vlakových čet na svém zasedání určilo termíny svých jednání pro I. pololetí 2019

 

Termíny jsou:

 

9. ledna

 

30. ledna

 

20. února

 

13. března

 

3. dubna

 

24. dubna

 

15. května

 

5. června

 

26. června

 

Začátky jednání byly stanoveny na devátou hodinu.

 

 

 

Infolist č. 14 obsahuje kompletní informace

k problematice Pojištění z odpovědnosti pro rok 2019

(Vydán 1. listopadu 2018)

 

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č. 13

(Vydán 22. října 2018)

  

 

 

Zasedání prezidia FVČ

 

Ve středu dne 17. října 2018 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ, které projednalo následující problematiku a materiály:

 

- Zprávu o hospodaření za měsíc září 2018 - po krátké diskuzi prezidium zprávu projednalo a schválilo.  

 

- Volby do Dozorčí rady ČD, a.s. – volby do DR ČD proběhnou ve dnech 13. – 15. listopadu 2018. Jako kandidát Federace vlakových čet byl prezidiem navržen a schválen pan Robert Benda – prezident Federace vlakových čet. Do hlavní volební komise byl prezidiem za FVČ delegován pan Aleš Košťál – viceprezident Federace vlakových čet.

 

- Celková zpráva o stavu BOZP na pracovištích  SŽDC za rok 2018 – prezidium předloženou zprávu podrobně projednalo bez dalších připomínek.

 

- Aktuální stav kolektivního vyjednávání u SŽDC – zaměstnavatel předložil dne 15. října 2018 návrh 1. změny PKS SŽDC 2018/19, čímž zahájil kolektivní vyjednávání. Předložený návrh prezidium  FVČ podrobně projednalo s množstvím podstatných připomínek.  Vznesené připomínky a návrhy budou, při společném jednání odborových centrál působících u SŽDC, uplatněny kolektivními vyjednavači FVČ a zapracovány do oponentního návrhu. K problematice vytvoření oponentního návrhu se kolektivní vyjednavači OC sejdou dne 18. října. Výsledný oponentní návrh bude následně předložen zaměstnavateli. Na jednání dne 15. října byl dohodnut a podepsán dodatek č. 1 k Dohodě o zásadách kolektivního vyjednávání. Součástí podepsaného dodatku jsou i termíny jednání k uzavření kolektivní smlouvy SŽDC pro rok 2019. První „klasické“ jednání kolektivních vyjednavačů OC se zaměstnavatelem proběhne dne 30. října 2018. 

 

- Informace pro odborové organizace o záměru zaměstnavatele hromadného propouštění u SŽDC – předpokládaný záměr zaměstnavatel očekává k 1. lednu 2019 v souvislosti s organizační změnou Správy majetku a Centra sdílených služeb. Zaměstnavatel předložil tuto informaci v souladu s platnou legislativou odborovým organizacím k projednání. Prezidium předložený záměr projednalo a vzalo na vědomí.

  

Další část jednání byla věnována projednání doručených materiálů a zprávám

jednotlivých členů prezidia a to zejména:

 

- informaci z konferenčního projednání

Opatření Ř-O18 k návrhu pilotního provozování vlaků se systémem SSOD (systém selektivního odblokování dveří) na lince Praha – Mnichov. Jednání se uskutečnilo dne 8. října a účastnili se ho zástupci OC a gestoři návrhu Opatření z řad zaměstnanců O12 a O18 GŘ ČD. Obsahem jednání byla diskuze k jednotlivým připomínkám. Připomínky FVČ byly zapracovány v plném rozsahu. Výsledkem jednání byla dohoda nad konečnou podobou uvedeného Opatření. Dle průběhu a výsledku pilotního provozu bude rozhodnuto o případném rozšíření systému i na další vlakové linky. Prezidium vzalo přednesenou informaci na vědomí.

 

- informaci z pravidelné porady představitelů OC s vedením SŽDC, která proběhla dne 15. října. Na tomto jednání byla řešena problematika spojená se zahájením kolektivního vyjednávání o podobě PKS SŽDC pro následující rok, prezentace návrhů změn organizační struktury s účinností od 1. ledna 2019, informace o provedených personálních změnách na úrovni vedení GŘ a OŘ SŽDC, informace k vizi dalšího rozvoje oblasti řízení provozu, informace s vyhodnocením dotazníků účastníků KOP z řad zaměstnanců SŽDC a informace o provedení zdanění časového příplatku na komerční vlaky ve mzdě za měsíc říjen 2018.

 

- informaci z jednání zástupců odborových organizací působících při GŘ ČD, a.s. dne 16. října. Tématy jednání byly informace o provedených personálních změnách na GŘ ČD, informace k plánované organizační změně týkající se ROC a archívu ČD a informace k problematice akcí a čerpání Sociálního fondu. 

 

- informaci o stavu jednotlivých sportovních a kulturních akcích FVČ. V měsíci říjnu proběhla poslední akce pořádaná prezídiem FVČ v letošním roce „Památky západních Čech 2018“. Tato akce byla účastníky i pořadateli velice kladně hodnocena. Prezidium současně v rámci tohoto bodu projednalo návrhy termínů sportovních a kulturních akcí na rok 2019. Výběrem konkrétních akcí pro příští rok se bude prezidium zabývat na svém prosincovém zasedání. 

 

- informaci ČD Cargo k přípravě voleb do Dozorčí rady ČDC, které proběhnou v týdnu od 22. do 25. října. Za Federaci  

vlakových čet do DR kandiduje pan Horna Ivan – tajemník FVČ pro ČDC. FVČ se společně s FS ČR (Federací strojvůdců ČR) a dalšími čtyřmi OC dohodly na vzájemné podpoře svých kandidátů. 

 

- informaci z průběhu slavnostního aktu ocenění zaměstnanců ČD, a.s. při příležitosti Dne železnice, které proběhlo 4. října 2018 v prostorách vládního salonku železniční stanice Praha hlavní nádraží. Ocenění zaměstnanci, kteří nad rámec svých pracovních povinností pomohli ochránit zdraví, život, či zabránili vzniku velkých materiálních škod, převzali ocenění z rukou generálního ředitele ČD ing. Kupce. Za FVČ se slavnostního aktu účastnil prezident FVČ p. Benda. Jedinou zarážející skutečností byl konečný výběr oceněných zaměstnanců, kterému, dle názoru FVČ, nebyla věnována dostatečná pozornost.

 

- informaci z kontrolní činnosti FVČ zaměřené na stav nocležen a útulků vlakových čet. I-BOZP FVČ prezidium informovali o výsledku kontrol, které byly provedeny ve stanicích Zábřeh na Moravě, Kouty nad Desnou, Hanušovice, Jeseník, Jindřichov ve Slezsku, Třemešná ve Slezsku a Krnov. Takto zaměřené kontroly budou ze strany I-BOZP FVČ pokračovat i v následujícím období. Prezidium vzalo přednesené informace na vědomí.

 

- informaci k turnaji Ř-ZAP v bowlingu. Turnaj se koná dne 30. října 2018 v Pardubicích. Za P-FVČ plánují svojí účast p. Benda a p. Košťál. Prezidium vzalo přednesenou informaci na vědomí.

 

- přípravě podkladů a požadavků na projednání při provozní poradě zástupců OC s představiteli vedení ČD, která se bude konat dne 29. října 2018.

 

Příští pravidelné zasedání prezidia FVČ proběhne dne 7. listopadu 2018 v Praze.

 

 

Metodický pokyn k prodloužení platnosti

zaměstnaneckých jízdních výhod ČD pro rok 2019

 

Odbor personální GŘ ČD vydal pod č.j. 3598/2018-O10 Metodický pokyn k prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod ČD pro rok 2019.

 

K prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod ČD pro rok 2019 (dále jen „jízdní výhody“) je stanoveno období od 1. 11 do 8. 12. 2018.

 

Držitelé jízdních výhod (dále jen „držitelé“) v uvedeném termínu uhradí příslušnou prolongační částku pro rok 2019 stanovenou Tarifem:

 

Zaměstnanci                                                                                                                                                    1100 Kč

Rodinní příslušníci zaměstnanců a důchodců (manželé, manželky, reg. partneři)                          1250 Kč

Pozůstalí (vdovy, vdovci, vyjma sirotků)                                                                                                       1250 Kč

Důchodci                                                                                                                                                           600 Kč

Děti do 26 let (děti zaměstnanců, důchodců a sirotci)                                                                             600 Kč 

 

 

Provedením úhrady prolongační částky je prodloužena platnost aplikace železniční průkazky na In Kartě (dále jen „ŽP“) na další období, prolongační částka uhrazená pro rok 2018 je platná do 8. 12. 2018.

 

Prolongační částka pro rok 2019 je platná do 14. 12. 2019, tj. do doby počátku jízdního řádu 2019/2020.

 

Prolongační částku lze uhradit u pokladní přepážky ČD s UNIPOK hotově, platební kartou nebo EPIK nebo v eShop ČD.

 

Časové příplatky k zaměstnaneckým jízdním výhodám - v souladu s předpisem ČD Ok 9 o mimotarifních jízdních výhodách neplatí zízdní výhody ve vlacích, které nejsou vedeny v závazku veřejné služby (komerční vlaky), lanové dráze a pro přepravu zavazadel. Z tohoto důvodu jsou stanoveny časové příplatky pro držitele jízdních výhod:

 Časový příplatek pro komerční vlaky a lanovku - 690 Kč pro zaměstnance a rodinné příslušníky včetně dětí 15+ (tj. RP zaměstnanců, důchodců a vdovy, vdovci, sirotci 15+) / 350 Kč pro důchodce a děti včetně sirotků - 15 let (pro přiznání levnější ceny u dětí do 15 let je rozhodující věk v okamžiku provádění prolongace),

 Časový příplatek pro zavazadla - 490 Kč pouze pro zaměstnance, pro další kategorie držitelů jízdních výhod tento příplatek určen není. Úhradou příplatku není nijak dotčena povinnost zaplatit jednorázové úschovné během přepravy UBP dle tarifu TR 10.

 

Celé znění Metodického pokynu je zveřejněn v prostředí intranetu ČD a pro zájemce z řad členské základny Federace vlakových čet je k dispozici na prezidiu FVČ.

 

 

 

1. společná informace o zahájení kolektivního

vyjednávání u SŽDC dne 15. 10. 2018

 

Na dnešním jednání zaměstnavatele s odborovými organizacemi při SŽDC bylo zahájeno, předáním návrhu zaměstnavatele generálním ředitelem Bc. Jiřího Svobodou, MBA odborovým organizacím, kolektivní vyjednávání o 1. změně současné Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace na období od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2019. V návrhu zaměstnavatel představil svou verzi změny.

Nejvýznamnější návrhy změn v návrhu zaměstnavatele:

 zavedení nového typu zvláštní odměny všem zaměstnancům odměňovaným tarifní mzdou;

 náhrada kondičních pobytů kondičním programem (poukázky pro rok 2019 pro všechny zaměstnance v profesích, které dosud mají nárok na kondiční pobyt na individuální rehabilitace);

 navýšení částek náborového příspěvku.

 

Byl dojednán termín předložení společného stanoviska ze strany odborových centrál na den 29. 10. 2018.

 

Dále došlo k uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o zásadách kolektivního vyjednávání o uzavření Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31. 12. 2017, sjednané mezi SŽDC a OC, včetně jejích změn. 

 

Další termín kolektivního vyjednávání je úterý 30. 10. 2018 v sídle zaměstnavatele.

 

 

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č. 12

(Vydán 2. října 2018)

  

 

Zasedání Rady FVČ

 

V úterý dne 25. září 2018 proběhlo v prostorách vládního salónku pražského hlavního nádraží pravidelné zasedání Rady Federace vlakových čet. Po základních procesních úkonech se Rada zabývala následující problematikou:

 

- Zprávou NRK o hospodaření prezidia Federace vlakových čet, se kterou přítomné delegáty seznámil předseda NRK pan Václav Baše. Rada tuto zprávu vzala na vědomí.

 

 - Aktuální situací v oblasti osobní železniční dopravy. Projednávání tohoto bodu se jako host účastnil Ing. Fremr, náměstek ředitelky OJ ZAP. Ing. Fremr přítomné delegáty seznámil s novinkami, které zaměstnance OJ ZAP čekají v následujícím období. Pro potřeby OJ ZAP bylo nakoupeno 130 kusů nových zařízení POP a postupně se zařazují do provozu, dále probíhá průběžná obměna služebních mobilních telefonů vlakových čet, mezinárodní pokladny jsou vybavovány novými tiskárnami, postupně probíhá přechod pokladních systémů na UNIPOK 2G, pro vlakové čety jsou doobjednány chybějící označovací kleště a jejich distribuce by měla probíhat v průběhu podzimu letošního roku a jara roku příštího. V následující diskuzi byla velká část věnována problematice nedostatečného pokrytí prostor útulků vlakových čet Wi-Fi signálem v souvislosti s pomalým a nekvalitním připojení služebních PC (používaných vlakovými četami) k datové síti ČD. Dále byla diskutována problematika možnosti rozšíření platby ve vlaku platební kartou i ve vlacích regionální dopravy, problematika přetrvávajících problémů v řazení a kvalitě vlakových souprav, problematika stále se zvyšujícího nedostatku pracovníků ZAP a s tím související setrvalý růst přesčasové práce. Současně ze strany delegátů Rady zazněla i kritika neprofesionálního přístupu při provádění a řešení kontrolní činnosti některých nadřízených zaměstnanců (DOP, POS, VLR…) ve vztahu k provozním zaměstnancům ZAP. V pokračující diskusi byla diskutována problematika aplikace dokumenty k seznámení, kdy  stále dobře nefunguje tzv. filtrování dokumentů a nastávají situace, že zaměstnancům některé dokumenty chodí k seznámení opakovaně nebo jsou zasílány k seznámení dokumenty, které se dotyčných zaměstnanců vůbec netýkají a přesto je seznámení s nimi požadováno.

 

 - V dalším bodě jednání se Rada  zabývala oblastí požadavků a návrhů pro letošní kolektivní vyjednávání za uzavření PKS 2019. V úvodu tohoto bodu byli delegáti seznámeni s obdrženými návrhy a požadavky z jednotlivých ZO. Následně byly všechny návrhy velmi živě diskutovány. Z proběhlé diskuse vzešla finální podoba Usnesení, kterým Rada stanovila vyjednávací mantinely a cíle jednotlivým týmům kolektivních vyjednávačů FVČ pro následující kolektivní vyjednávání u všech tří společností (ČD, a.s., ČD Cargo, a.s. a SŽDC).

 

 - Závěrečným bodem jednání  byla různá problematika dle požadavku delegátů. Mimo jiné byla diskutována problematika výstrojních součástí. Delegáti byli informování, že výstrojní součásti starého vzoru (včetně bundokošil) je možno používat pouze do 31. prosince 2018. Po této době již nebude možno staré typy výstrojních součásti používat. Současně zazněla informace, že je nutno při objednávání výstrojních součásti volit správnou velikost všech požadovaných součástí, protože v opačném případě může následně docházet k nesprávné funkci materiálu (natahování, prosvítání, povolování osnovy látky, třepení atp.). V případě zjevných vad výstrojních součástí je potřeba tyto součásti reklamovat, a to standartní cestou přes ZC, případně lze požádat o pomoc při řešení i prezidium FVČ.

 

 - Na úplný závěr jednání informoval prezident FVČ p. Benda přítomné delegáty o změnách ve vrcholovém vedení společnosti ČD, a.s. i některých dceřiných společnostech ČD, ke kterým došlo v minulých dnech.

Příští zasedání Rady FVČ bude svoláno podle potřeby dle vývoje situace.

 

 

 

 

 

Jednání prezidia FVČ

 

Ve středu dne 26. září 2018 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

 

- Zasedání Rady FVČ dne 25. září 2018. Prezidium bylo předsedou Rady p. Smažíkem informováno o průběhu zasedání Rady FVČ a přijatých závěrech, které jsou obsahem Usnesení Rady z předmětného zasedání. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- Návrh změny organizační struktury ČD, a.s. s účinností od 1. 11. 2018. Obsahem změny je návrh zrušení některých odborných odborů generálního ředitelství formou sloučení a redukce počtu ředitelů těchto odborů. Prezidium návrh změny projednalo bez připomínek.

 

- Návrh Opatření Ř-O18 ČD k stanovení podmínek pilotního provozu systému stranově selektivního odblokování nástupních dveří na vlacích osobní dopravy linky Ex 6 (Praha - Mnichov).  Prezidium návrh podrobně projednalo s několika drobnými připomínkami.

 

- Návrhy změn IN ČD Cargo, a.s. – 3. změna ORz13-A-2008 „Volební řád pro volby členů do DR ČDC“ a 3. změna ORz14-A-2008 „Řád pro odvolávání členů DR ČDC“. Návrhy změn reagují na rozhodnutí vlastníka společnosti o snížení celkového počtu členů Dozorčí rady ČDC z 9 na 6 a volených zástupců zaměstnanců v Dozorčí radě ze 3 na 2. Prezidium navrhované změny projednalo bez připomínek.

 

- Dohodu o zásadách kolektivního vyjednávání u ČD Cargo, a.s. za uzavření PKS na rok 2019. Prezidium bylo informováno, že základní část Dohody je velmi podobná loňské. Přílohy obsahují složení jednotlivých týmů kolektivních vyjednavačů a termíny nadcházejícího kolektivního vyjednávání.  Dohoda byla podepsána na jednání dne 24. září 2018.

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

 

- Informaci z pravidelné porady vedení SŽDC a zástupců OC dne 24. 9. 2018.

 

- Informaci z průběhu provozní porady ředitele O10 ČD Cargo, a.s. se zástupci OC dne 24. 9. 2018.

 

- Návrh novelizace dokumentu Analýza rizik na SŽDC. Prezidium projednalo návrh bez připomínek.

 

- Informaci z průběhu provozní porady ČD, a.s. s představiteli OC dne 24. 9. 2018.

 

- Informaci z výsledku jednání k problematice Sociálního fondu na ČD, a.s. dne 24. 9. 2018.

 

- Informaci o průběhu jednání představitelů OC s ministrem dopravy ing. Ťokem a předsedou DR ČD prof. Moosem, které proběhlo v rámci pravidelné porady představenstva ČD s představiteli OC dne 25. 9. 2018.

 

- Žádost ředitelky ZC o aktualizaci údajů členů Pracovní skupiny pro problematiku  výstrojních součástí a OOPP u Českých drah. Prezidium žádost projednalo a jako zástupce FVČ v této pracovní skupině určilo p. Hanáka s možností alternace p. Košťálem.

 

- Informaci z průběhu z kontrolních cest inspektorů BOZP FVČ, které proběhly ve dnech 12.

 

– 14. 9. a 17. - 19. 9. 2018. Při této činnosti byly zkontrolovány především prostory odpočinkových místností a nocležen vlakových čet v oblasti jihovýchodní Moravy, středních a severovýchodních Čech a stav provedené úpravy technologických stezek v kolejišti dopravny D3 v Janovicích u Trutnova. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- Informaci o zapracování připomínek FVČ do předpisu ČD Ok 9 „Předpis o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD“. Všechny připomínky FVČ byly akceptovány a do předpisu zapracovány v plném rozsahu.

 

- Informaci o vypořádání společných připomínek sedmi OC k návrhu změny Volebního řádu ČD. S odvolávkou na znění Stanov ČD zaměstnavatel většinu připomínek neakceptoval. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- Aktuální informaci o stavu sportovních a kulturních akcí FVČ. Turistická akce Krkonoše proběhla dle plánu a lze ji hodnotit jako velmi zdařilou. Před uskutečněním je poslední letošní akce, kterou je návštěva památek západních Čech. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 17. října 2018.

 

 

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č. 11

(Vydán 10. září 2018)

  

 

 

Jednání prezidia FVČ

 

Ve středu dne 05. září 2018 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ, které projednalo následující materiály a problematiku:

 

- Zprávu o hospodaření za měsíc srpen 2018.

Po krátké diskuzi prezidium zprávu projednalo a schválilo.

 

- Přípravu zasedání Rady FVČ dne 25. 9. 2018 – předseda Rady FVČ p. Smažík informoval prezidium o stavu příprav. Pozvánky delegátům ZO byly rozeslány a v současnosti by na ZO měla probíhat diskuse o návrzích a požadavcích do kolektivního vyjednávaní. Téma přípravy strategie kolektivního vyjednávání a požadavků do PKS bude stěžejním při zasedání Rady.

 

- Problematiku přípravy kolektivního vyjednávání – prezidium se zabývalo personálním obsazením vyjednávacích týmů FVČ pro očekávaná nadcházející kolektivní vyjednávání. Problematikou strategie a požadavků do kolektivního vyjednávání se bude prezidium podrobně zabývat na svém příštím zasedání dle závěrů a požadavků vzešlých ze zasedání Rady FVČ.

 

- Volby do Dozorčí rady u ČD Cargo, a.s. – prezidium vzalo na vědomí informaci vedení společnosti o schválení termínu konání voleb členů do Dozorčí rady společnosti z řad zaměstnanců, který je stanoven na 22. – 25. října 2018. Současně prezidium projednalo požadavek na stanovení zástupce FVČ do hlavní volební komise a návrh kandidáta FVČ na člena Dozorčí rady ČD Cargo. Po proběhlé diskusi prezidium rozhodlo, že kandidátem FVČ na člena Dozorčí rady ČD Cargo je pan Horna Ivan, tajemník prezidia FVČ pro ČD Cargo, který se svojí kandidaturou vyslovil souhlas. Místo v hlavní volební komisi FVČ neobsadí.

 

Další část jednání byla věnována projednání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

 

- informaci z pravidelné porady zástupců OC s vedením SŽDC, která proběhla dne 22. srpna. Hlavními tématy jednání bylo vyhodnocení plnění PKS za 1. pololetí roku 2018, informace o vývoji mezd a zaměstnanosti, změna plánu a přehled čerpání na akce BOZP, návrh harmonogramu novelizace Katalogu prací a seznámení s plánovanými organizačními změnami od 1. 1. 2019, kterými jsou Centralizace účetních operací do CSS a Integrace odborných správ majetku OŘ SŽDC.

 

- informaci z průběhu jednání Poradního sboru k nadlimitní veřejné zakázce „Dodávky stejnokrojových výstrojních součástí pro ČD, a.s.“, které se uskutečnilo dne 21. srpna 2018.  Výsledkem jednání je doporučení Dozorčí radě ČD, a.s. na akceptaci nabídky firmy Vestimentum, s.r.o.

 

- informaci z průběhu schůzky představitelů OC působících u ČD, a.s. s ministrem dopravy, jeho náměstky a předsedou Dozorčí rady ČD, a.s. dne 28. srpna 2018. Hlavními tématy schůzky byla problematika postupu liberalizace osobní železniční dopravy, a to zejména z pohledu nutných kroků v rámci přípravy postupu liberalizace, které budou muset učinit České dráhy, a.s. a Ministerstvo dopravy ČR. Velmi podrobně byla i diskutována problematika zajištění síťových služeb a modelů jejich financování.

 

- informaci o vyhodnocení bodu 2.1.1 PKS ČD, a.s. za první pololetí roku 2018. Prezidium bylo seznámeno s přehledem čerpání prostředků na centrální akce i ostatní akce k zajištění BOZP a ke zlepšení pracovních a sociálních podmínek za období prvních šesti měsíců letošního roku.

 

- informaci o vypořádání připomínek FVČ k návrhu novelizace procesních listů osobní přepravy s účinností od 1. 9. 2018.  Podstatná většina připomínek byla ze strany gestorů akceptována a do procesních listů zapracována.

 

- informaci z průběhu kontrol útulků, nocležen a dalších pracovních prostor vlakových čet, které provádějí I-BOZP FVČ v rámci trvalého úkolu prezidia, a to průběžně po celé síti ČD (SŽDC). Poslední kontrola proběhla ve dnech 23. a 24. srpna v oblasti střední a severní Moravy.

 

- přípravě podkladů a požadavků na projednání při provozní poradě zástupců OC s představiteli vedení ČD Cargo, a.s., která se bude konat dne 24. září 2018.

 

- přípravě podkladů a požadavků na projednání při provozní poradě zástupců OC s představiteli vedení SŽDC, která proběhne dne 24. září 2018.

 

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne dne 26. září 2018 v Praze.

 

 

 

 Jednání vedení MD ČR s představiteli OC působících u Českých drah, a.s.

 

 

V úterý dne 28. srpna 2018 se na Ministerstvu dopravy ČR (MD ČR) uskutečnila plánovaná schůzka představitelů odborových centrál  u Českých drah, a.s. s vedením ministerstva a novým předsedou Dozorčí rady ČD  (DR ČD) Petrem Moosem. Za MD ČR se schůzky účastnili ministr dopravy Dan Ťok se svými náměstky Tomášem Čočkem a Ladislavem Němcem a ředitelem odboru veřejné dopravy Ondřejem Michalčíkem.

Na programu jednání byly informace o záměrech nově složené DR ČD V návaznosti na předchozí jednání, které se konalo na konci července byly vzneseny otázky související s dříve uvažovanými personálními změnami v managementu ČD, a.s. Prozatím nebyly realizovány, ale dle vyjádření předsedy DR, pokud k nim výhledově dojde, proběhnou postupně a příležitost zúčastnit se vyhlášeného výběrového řízení dostanou i stávající představitelé vedení Českých drah.

V dalším  byla diskutována problematika liberalizace železniční dopravy a její další postup s ohledem na nutné kroky, které budou muset být učiněny jak na straně MD ČR, tak i na straně Českých drah. Část diskuse byla věnována problematice zajištění vybavení hnacích vozidel zařízením pro ETCS (Evropský vlakový zabezpečovač). Diskutována byla i problematika vhodného postupu objednavatelů osobní dopravy v závazku veřejné služby v případech, kdy po notifikaci záměru přímého zadání jednomu dopravci obdrží objednavatel alternativní nabídku od jiného dopravce.

Dále byla široce diskutována otázka zajištění poskytování síťových služeb a možnosti různých modelů zajištění jejich financování při provozu např. čekáren, úschoven, toalet, přepravy invalidů či prodeje jízdních dokladů v železničních stanicích. Představitelé odborových centrál v diskusi kladli důraz na potřebu nastavení takového modelu jejich financování, který nebude mít negativní dopad a znevýhodnění národního dopravce ČD v soutěžích o veřejné zakázky s ostatními dopravci.  Současně s tímto připomněli představitelé OC i nutnost dořešení financování zákonné povinnosti ČD, a.s. na udržování tzv. „strategických záloh“ pro případ mimořádných událostí (válečné ohrožení, přírodní katastrofy, atp.). V reakci na tuto připomínku  prezentovali představitelé MD ČR své představy o roli Ministerstva dopravy a Ministerstva obrany ČR při financování nákladů s tímto spojených. Současně zmínili i představu zajištění financování aktivit železniční nostalgie ze strany Ministerstva kultury ČR.

V závěrečné části jednání byly diskutovány připomínky představitelů OC na nedostatečný tlak příslušných veřejných orgánů vůči všem železničním dopravcům (především soukromým) v oblasti zajištění instalace technologického vybavení potřebného pro komunikaci svých hnacích vozidel s nejmodernějším zabezpečovacím zařízením, které je instalováno na jimi pojížděných tratích. Jako odstrašující důsledek tohoto laxního přístupu byla zmíněna MU z května tohoto roku u Křemže na Českokrumlovsku.

Na závěr celého jednání byla předběžně anoncována problematika připravovaného jednání dopravní tripartity (PT RHSD ČR pro dopravu a dopravní infrastrukturu), které proběhne v termínu 11. září 2018.

Příští společné jednání MD ČR s představiteli OC by mělo proběhnout dne 20. září 2018. O jeho průběhu bude členská základna průběžně informována.

 

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č. 10

(Vydán 21. srpna 2018)

  

 

Jednání prezidia FVČ

 

Ve středu dne 15. srpna 2018 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

 

- Zprávy o hospodaření prezidia za měsíce červen a červenec 2018. Po krátké diskuzi prezidium předložené zprávy projednalo a schválilo bez připomínek.

 

- Přípravu zasedání Rady FVČ, které proběhne dne 25. září v Praze. Prezidium bylo informováno o zajištění prostor vládního salonku na hlavním nádraží a plánovaném programu zasedání, jehož hlavním bodem by měla být příprava strategie a požadavků pro nadcházející kolektivní vyjednávání. Na část jednání je i předpoklad účasti zástupce vedení OJ ZAP ČD.

 

- Změnu procesních listů osobní přepravy s účinností od 1. září 2018. Prezidium velmi podrobně projednalo téměř tři desítky novelizovaných procesních listů a vypracovalo k nim řadu připomínek, které uplatní v rámci probíhajícího připomínkového řízení.

 

- Návrh novelizace předpisu ČD Ok 9 „Předpis o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD“. Prezidium návrh projednalo s několika podstatnými připomínkami.

 

- Návrh změny Volebního řádu Českých drah. Prezidium bylo informováno o společném jednání sedmi odborových organizací působících u ČD, které proběhlo dne 14. srpna v Praze a jehož výsledkem bylo vytvoření společných připomínek a pozměňovacích návrhů k projednávanému Volebního řádu Českých drah. Společné stanovisko bylo dnes zasláno zaměstnavateli. Prezidium vzalo informaci na vědomí a vyslovilo souhlas s dosavadním postupem.

 

- Změnu č. 5 předpisu ČD Ok 3 „Předpis o stejnokroji zaměstnanců Českých drah, a.s.“. Prezidium projednalo navrhovanou změnu předpisu bez připomínek.

 

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

 

- informaci o dalším vývoji po odvolání části členů Dozorčí rady ČD a prohlášení ministra dopravy na tiskové konferenci dne 13. července 2018. V reakci na zveřejněné informace vydaly odborové organizace působící na ČD Společné prohlášení a dne 30. července proběhlo jednání všech představitelů OC s ministrem dopravy. Na tomto jednání se ministr dopravy snažil vysvětlit své důvody k již dříve sděleným skutečnostem. Výsledkem jednání byla dohoda o uskutečnění dalších vzájemných informativních schůzek, které by měly probíhat pro vzájemnou lepší informovanost i za účasti nového předsedy Dozorčí rady ČD. Nejbližší takto dohodnutá schůzka se bude konat dne 28. srpna 2018.

 

- informaci z průběhu pravidelné porady vedení SŽDC s představiteli OC, která proběhla dne 21. června 2018.

 

- informaci z pravidelné provozní porady s vedením ČD, a.s. dne 25. června.

 

- informaci z porady s představenstvem ČD dne 26. června.

 

- informaci z jednání poradního sboru k nadlimitní veřejné zakázce k nákupu výstrojních součástek ČD, které proběhlo ve dnech 28. června a 7. srpna 2018.

 

- informaci z projednání návrhu změny č. 13 SPPO Českých drah s účinností od 1. září 2018. Vzhledem ke zrušenému zasedání prezidia v červenci, byl návrh projednán korespondenčně. Prezidium k návrhu vypracovalo několik připomínek, které uplatňuje v rámci připomínkového řízení.

 

- informaci z projednání návrhu Opatření Ř-O10 ČD Cargo č. 005/2018 pro zvýšení motivace zaměstnanců úseku oprav a údržby SOKV na ČD Cargo. Vzhledem ke zrušenému zasedání prezidia v červenci, byl návrh projednán korespondenčně. Prezidium k předloženému návrhu zaujato negativní stanovisko.

 

- informaci o návrhu změny Volebního řádu a Řádu pro odvolání členů DR ČD Cargo. Tajemník pro ČDC pan Horna informoval prezidium o celkovém vývoji, kdy po společném jednání představitelů sedmi OC došlo k vypracování a zaslání společných připomínek k předloženému návrhu.

 

- informace z průběhu porady ředitele O 10 ČD Cargo a představitelů OC dne 13. srpna.

 

- projednání změny Plánu akcí k BOZP a zlepšení pracovních a sociálních podmínek v obvodu OŘ SŽDC Ústí nad Labem.

 

- informaci o vypořádání připomínek FVČ ke Směrnici SŽDC č. 89 „Zdravotní služby poskytované zaměstnancům SŽDC“. Všechny podstatné připomínky FVČ byly ze strany gestora Směrnice akceptovány.

 

- projednání hodnocení plnění PKS SŽDC za 1. pololetí 2018. Prezidium projednalo materiál předložený zaměstnavatelem, ve kterém souhrnně hodnotí plnění PKS za 1. pololetí roku 2018.

 

- informace o vydání 2. změny Katalogu prací ČD, a.s. účinné od 1. srpna 2018. Obsahem změny jsou pouze technické úpravy textu vyplývající z uskutečněné organizační změny.

 

- informaci o podání návrhů na ocenění zaměstnanců ČD při příležitosti oslav Dne železnice.

 

- projednání hodnocení plnění PKS ČD, a.s. za 1. pololetí 2018. Prezidium projednalo problematiku s konstatováním, že za uvedené období neeviduje na centrální úrovni žádná závažná neplnění či poručení PKS.

 

- projednání návrhu Zprávy o prověrkách BOZP u ČD Cargo, a.s. v roce 2018. Prezidium návrh Zprávy projednalo bez připomínek.

 

- projednání návrhu centrálních akcí BOZP ČD Cargo, a.s. na rok 2019. Prezidium předložený návrh projednalo bez připomínek.

 

- projednání návrhu Zprávy o prověrkách BOZP u ČD, a.s., konaných v roce 2018. Prezidium návrh Zprávy projednalo bez připomínek.

 

- projednání návrhů na změnu Dokumentů Sborníku SR 14 (KC) ČD. Obsahem návrhu je novelizace Dokumentu č. 1 „Zpracování Základní přepravní dokumentace“, Dokumentu č. 8 „Informační servis pro cestující ČD ve stanicích, prokazování oprávnění k provozování činností“, Dokumentu č. 10 „Přeprava zásilek pro služební účely“ Dokumentu č. 16 „Objednávkové systémy přeprav“ a Dokumentu č. 24 „Směnárny“.

 

- informaci z projednání návrhu IN ČD Cargo „Vnitřní pravidla a postupy v nákladní dopravě“. Vzhledem ke zrušenému zasedání prezidia v červenci, byl návrh projednán korespondenčně s několika připomínkami.

 

Příští zasedání prezidia proběhne v Praze dne 5. září 2018.

 

 

 

 

 

 

Zprávy a informace

 

- Potvrzení o studiu dětí pro účely zaměstnaneckých jízdních výhod pro školní rok 2018/2019

O 10 GŘ ČD vydal dne 18. srpna 2018 upozornění pro všechny držitele zaměstnaneckých jízdních výhod, kteří uplatňují nárok na jízdní výhody pro děti starší 16 let, na povinnost odevzdat na personální útvar, kde jsou evidováni pro účely jízdních výhod, v termínu do 31. října 2018 potvrzení o studiu pro školní rok 2018/2019. Vzhledem k tomu, že je agenda jízdních výhod oddělena od úlohy používané na mzdové účtárně, kde jsou evidována potvrzení o studiu v případě dětí starších 18 let, nelze zajistit vzájemnou vazbu a pro účely dokladování nároku na jízdní výhody musí být potvrzení o studiu duplicitně doloženo personalistce. Pokud nebude potvrzení o studiu doloženo v uvedeném termínu, nárok na jízdní výhody bude dítěti automaticky v IS odebrán a aplikace ŽP na In Kartě zablokována do 31. 8. 2019!

 

 

- Pozastavení příspěvku ze SF ČD, a.s. na dotované rekreace z katalogu ČD travel

O 10 GŘ ČD, a.s. vydal dne 23. července 2018 informaci o okamžitém pozastavení poskytování příspěvku ze Sociálního fondu ČD, a.s., na dotované rekreace z katalogu cestovní kanceláře ČD travel, s. r. o.  Důvodem pozastavení poskytování příspěvku je vyčerpání plánovaného objemu finančních prostředků.

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č. 09

(Vydán 18. července 2018)

  

 

 

Zrušení zasedání prezidia FVČ

 

Z důvodu čerpání řádných dovolených bylo zasedání prezidia FVČ plánované

na 18. července 2018 zrušeno.

 

Nutné materiály jsou projednávány korespondenční formou.

 

Příští pravidelné zasedání prezidia je plánováno v Praze dne 15. srpna 2018.

 

 

 

 

 

Zprávy a informace

 

Pozastavení vydání změny č. 2 předpisu ČD D 2 - ředitel Odboru kolejových vozidel GŘ ČD vydal dne 2. 7. 2018 pod č.j. 0271/18-O18 informaci následujícího znění: „Na základě rozporu v průběhu připomínkového řízení k návrhu 2. změny předpisu ČD D 2 - “Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s.“ některými účastníky připomínkového řízení a gestorským útvarem GŘ O12, je vydání změny č. 2 předpisu ČD D 2 pozastaveno.“

 

Pokyn ředitele odboru personálního GŘ SŽDC k personálně-mzdové problematice - dne 3. 7. 2018 byl pod č.j. 36511/2018-SŽDC-GŘ-O10 vydán pokyn ředitele odboru personálního SŽDC č. 3/2018, který obsahuje metodiku postupů v personálně-mzdové problematice v těchto oblastech:

 

- poskytování časového příplatku  k jízdním výhodám při novém nároku (tzv. první příděl), - zpracování žádosti o dlouhodobé ošetřovné, - přehled změn v docházkové úloze EVYDO2, - postup přenosu dat z Evidence pružné pracovní doby, - upozornění na nové vyrovnávací období pro zaměstnance s nerovnoměrně rozvrženou stanovenou týdenní pracovní dobou, - upozornění na zákaz zpětných přepočtů v HR SAP, - informace k GDPR, - informace k FKSP o limitu nepeněžního příjmu dle zákona č. 586/1992 Sb. a o novelizaci Otázek a odpovědí k FKSP, - informaci o aktualizaci vzoru Osobního dotazníku, - informaci o úpravě Výstupního listu ERMS a informaci o novelizaci formuláře Žádosti o posouzení zdravotní způsobilosti.

 

Kompletní znění uvedeného Pokynu je Výborům ZO FVČ, kteří zastupují členskou základnu u SŽDC rozesíláno jako příloha tohoto vydání Infolistu. Ostatním zájemcům z řad členské základny je k dispozici na prezidiu FVČ.

 

 

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č. 08

(Vydán25. června 2018)

  

 

Jednání prezidia FVČ

 

Ve středu dne 20. června 2018 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

 

- Zprávu o hospodaření prezidia za měsíc květen 2018. Po krátké diskuzi prezidium předloženou zprávu projednalo a schválilo bez připomínek.

 

- Výsledky zasedání Rady FVČ per rollam 12. června 2018. Předmětem zasedání bylo schválení nových vnitřních předpisů k GDPR a úprava Volebního řádu FVČ a Zásad hospodaření ZO(MS) FVČ. Rozhodnutím Rady FVČ z tohoto zasedání byly nové předpisy i upravené předpisy schváleny. O výsledku zasedání byly jednotlivé ZO informovány.  Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- Návrh změny č. 2 předpisu ČD D2 ve druhém kole připomínkového řízení. Prezidium podrobně projednalo předložený návrh včetně vypořádání svých připomínek z 1. kola. Nepřijaté připomínky uplatňuje FVČ opětovně v 2. kole. Hlavní část připomínek se týká nesouhlasného vyjádření k technologii výpravy vlaku a zavedení nové návěsti při výpravě vlaku s centrálně ovládanými dveřmi.

 

- Návrh předpisu SŽDC Z8, díl IV (prozatímní) Evropský vlakový zabezpečovač ETCS. Prezidium předložený návrh předpisu projednalo bez připomínek.

 

- Žádost o sociální výpomoc z prostředků C-SF ČD a.s. (po požáru rodinného domu). Prezidium žádost výpomoci projednalo a se souhlasným stanoviskem bude seznámen zaměstnavatel.

 

- Aktuální situaci v OJ ZAP a osobní dopravě. Hostem při projednávání tohoto bodu byla ředitelka OJ ZAP ing. Kubíková. Ve svém úvodním slovu ing. Kubíková informovala o stavu postupného zavádění wifi do prostor SVČ (útulky), kdy je předpoklad zajistit pokrytí cca 95% do konce roku 2018, o schváleném nákupu 130 ks POP na dokrytí chybějících, o výsledku tendru na nové popruhy k POP, o aktuálně probíhající distribuci nových služebních telefonů pro vlakové čety na výměnu za nejstarší typy, o zavádění systému elektronické aplikace osobního ohodnocení na zaměstnaneckém portálu a informace o průběhu a výsledcích náboru nových zaměstnanců (sociální sítě, přímé oslovování škol) s tím, že se připravuje nová náborová kampaň. V další části odpovídala na dotazy členů prezidia, které se týkaly problematiky komunikace vlakových čet s dispečery, problematiky tvorby „cenového asistenta“ v POP, oblasti požadavku na obaly terminálů M-POS, otázky vyřizování stížností cestujících a nutnosti požadavku zaměstnavatele na vyjadřování se ke stížnosti zaměstnancem i v případě, kdy jeho postup byl v souladu s předpisy. Diskutována byla i problematika stále častějšího nedodržování plánovaného řazení souprav (ze strany DKV) a s tím spojená negativa pro práci vlakových čet. Velmi negativně je tato skutečnost vnímána i ze strany cestujících. Vzniklé komplikace při nemožnosti využít zakoupenou rezervaci místa, přepravu spoluzavazadel, přeplnění soupravy či nedostupnost deklarovaných standardů (el. zásuvky, wifi) nevyváží žádné poskytnutí kompenzačního voucheru a  na vlakové čety se pak zbytečně snáší negativní emoce dotčených cestujících, což je pro zaměstnance enormně stresující. Ze strany členů prezidia byla ing. Kubíková upozorněna na dlouhodobou neudržitelnost stávajícího stavu této oblasti.

 

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména: - Informaci z porady Představenstva ČD Cargo, a.s. s představiteli OC na fotbalovém turnaji v Hostivaři dne 6. června. Předseda představenstva ing. Bednárik informoval o plánovaných investicích do nákupu a oprav vozového parku, vývoji v oblasti hospodaření a další provozní problematice ČDC. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

- Informaci z fotbalového turnaje Ř-OJ ZAP v Bílině dne 14. června. Jako hosté se za FVČ účastnili p. Benda a p. Horna.

- Informaci z pravidelné porady zaměstnavatele a zástupců odborových organizací působících na GŘ ČD, a.s. dne 19. června. Diskutována byla problematika GDPR, problematika chystané reorganizace DKV a oblast vývoje čerpání SF.

- Informaci o vypořádání připomínek FVČ k změně procesních listů s účinností od 10. 6. 2018. Připomínky FVČ byly gestory akceptovány v plném rozsahu. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

-Informaci o vypořádání požadavku FVČ k návrhu O18 GŘ ČD - prověření bezpečnosti při zavedení technologie označování neblokovaných nástupních dveří vozu (při poruše či vypnutí) bez jejich uzamykání. Na podkladě požadavku FVČ bylo od návrhu předkladatelem upuštěno a v platnosti zůstává pouze stávající postup.

- Projednání vyžádaných doplňujících informací k Organizační změně úseku techniky, servisu a majetku ČD k 1. 7. 2018. Prezidium vzalo sdělené informace na vědomí bez dalších připomínek.

- Informaci o vývoji v problematice stavu nadvýšení drážních stezek na tratích D3. SŽDC k dané problematice vydalo Výnos Ř-O13 SŽDC s technickou specifikací pro zřizování těchto nadvýšení,  která budou budována v dopravnách vytypovaných  FVČ. Ze strany FVČ bude nadále pokračovat kontrolní činnost k případnému doplnění výčtu dotčených dopraven D3. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

- Informaci z průběhu jednání pracovní skupiny OOPP na ČD dne 7. června.

- Informace k GDPR. Prezidium bylo informováno o provedené úpravě členských přihlášek, přihlášek k pojištění i dalších tiskopisů a nastavení technologie zasílání citlivých informací na ZO (evidenční sestavy apod.) dle pravidel stanovených nově schváleným vnitřním předpisem FVČ k Ochraně osobních údajů a v souladu s obecným nařízením GDPR.

- Informace o stavu sportovních akcí FVČ. Členové prezidia byli informováni o průběhu cyklistické akce Jižní Čechy, která proběhla velmi zdařile. V současnosti probíhá příjem přihlášek na turistickou akci Krkonoše a v nejbližší době bude vyhlášen příjem přihlášek na kulturní akci Památky Západních Čech.

 

Příští zasedání prezidia je plánováno v Praze dne 18. července 2018.

 

 

Zasedání Rady FVČ per rollam

 

Dne 12. června 2018 proběhlo formou per rollam (elektronicky) zasedání Rady Federace vlakových čet.

Důvodem tohoto zasedání bylo projednání schválení nových vnitřních předpisů FVČ k problematice ochrany osobních údajů (GDPR) a úprava stávajícího Volebního řádu FVČ a Zásad hospodaření ZO(MS)FVČ.

 

 

Rada svým rozhodnutím schválila:

 

Vnitřní předpis FVČ „Ochrana osobních údajů“

 

Vnitřní předpis FVČ „Ochrana osobních údajů ZO (MS) FVČ“

 

Změnu vnitřního předpisu „Zásady hospodaření ZO (MS) FVČ

 

Změnu vnitřního předpisu FVČ „Volební řád“

 

O výsledku zasedání Rady byly obratem informovány všechny Výbory základních organizací, kterým byly rozeslány nově schválené i novelizované vnitřní předpisy FVČ a nové vzory formuláře „Členské přihlášky FVČ“. Současně prezidium upozorňuje na nutnost výhradního používání tohoto nového vzoru. Na přihlášky podané na původních (starých) tiskopisech nebude brán zřetel!!!

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č. 07

(Vydán 4. června 2018)

  

 

Jednání prezidia FVČ

Ve středu dne 30. května 2018 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezídia FVČ, které projednalo následující materiály a problematiku:

 

- Návrh novelizace směrnice SŽDC č.89 „Zdravotní služby poskytované zaměstnancům SŽDC“ – prezidium předložený materiál velmi podrobně projednalo s množstvím podstatných připomínek.

 

- Návrh změny č. 1 Dílčího rozpočtu SF ředitelství ZAP pro rok 2018 – změna byla vyvolána delimitací prostředků SF po organizační změně, kdy zaměstnanci oddělení rezervací O11 GŘ ČD a skupiny zákaznické péče KOD byli převedeni do oddělení Centrálního zákaznického servisu ředitelství ZAP. Prezidium návrh změny Dílčího rozpočtu projednalo bez připomínek.

 

-  Zprávu o stavu BOZP a vývoji pracovní úrazovosti na ČD, a.s. za rok 2018 – prezidium předloženou zprávu projednalo s několika připomínkami.

 

- Plán akcí k zajištění BOZP a zlepšení pracovních a sociálních podmínek na rok 2018 u SŽDC – prezidium předložený materiál podrobně projednalo bez připomínek.

 

- Přípravu zasedání Rady FVČ – s ohledem na legislativní změny a účinnost GDPR (Nařízení EP a Rady EU č. 2016/679) vznikla nutnost aplikace legislativního nařízení do nového interního předpisu FVČ, který ošetřuje oblast ochrany osobních údajů v podmínkách FVČ. K procesu schválení tohoto předpisu je nutno svolat zasedání Rady FVČ. Předseda Rady p. Smažík společně s prezidiem rozhodl, že uvedené zasedání proběhne v nejbližší době formou per rollam (elektronickou cestou).

 

Další část jednání byla věnována projednání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

 

- problematice novelizace PL V-19 – prezidium bylo informováno o vyvolání a dosavadním průběhu jednání se zaměstnavatelem k problematice ustanovení PL V-19, které nově mění postup při poruše (či nuceném vypnutí) blokování nástupních dveří vozu. Prezidium je přesvědčeno, že nově zaváděný postup pouhého označení neblokovaných dveří bez jejich uzamčení, znamená ve svých důsledcích přímé ohrožením bezpečnosti jak zaměstnanců vlakového doprovodu, tak i cestující veřejnosti. S ohledem na závažnost dané problematiky požádalo prezidium o součinnost v posouzení bezpečnostních a rizikových faktorů oddělení BOZP O10 GŘ ČD, a.s.

 

- informaci z průběhu pravidelné provozní porady zástupců vedení ČD, a.s. s představiteli OC dne 28. května.

 

- informaci z pravidelné porady představitelů OC s členy představenstva ČD, a.s. dne 29. května.

 

- informaci z pravidelné porady představitelů OC s vedením SŽDC, která se konala dne 22. května.

 

- informaci z jednání komise ve věci nadlimitní veřejné zakázky „Dodávky stejnokrojových výstrojních součástí pro ČD, a.s.“. Jednání proběhla ve dnech 14. a 23. května. Obsahem zakázky jsou veškeré výstrojní součásti ČD. O zakázku projevily zájem dvě firmy a komise se zabývala posouzením předložených nabídek.

 

- informaci z průběhu pracovního jednání k problematice úpravy výkazu vozidel v POP – prezidium FVČ vyvolalo jednání se zástupci O 14 a O18 GŘ ČD s požadavkem na doplnění výkazu vozidel tištěného z POP o srozumitelnou informaci o vozových závadách, a to tak, aby závady nebyly uváděny pouze v kódovém označení, ale i ve zkrácené textové formě tak, aby byl zajištěn jejich rychlý a srozumitelný přehled pro potřeby předávky/přebírky soupravy vlakovou četou. Tímto doplněním by byla vlaková četa přesněji informována o závadách, které se na vlaku nacházejí, bez nutnosti otevírat v POP každý jednotlivý vůz k přesnému zjištění vozové závady. Výsledkem jednání byla dohoda všech zúčastněných, že tato úprava výkazu vozidel v POP bude zapracována do požadavků na úpravu softwaru POP nejpozději v počátku roku 2019.

 

- informaci z průběhu jednání mezi zástupci prezidia FVČ a SŽDC k problematice navýšení stezek na tratích D3 pro nástup a výstup vlakové čety při stavění vlakových cest, které proběhlo dne 16. května s ředitelem O13 GŘ SŽDC. V současné době provádí SŽDC kontroly v dopravnách D3, které na základě kontrolní činnosti vytipovala FVČ. Dle vyjádření zástupců SŽDC je prioritou vybrané dopravny D3 vybavit výhybkami se samovratnými přestavníky, ale to je samozřejmě otázkou investic až v následujících letech. Do té doby se SŽDC bude snažit problematiku řešit navýšením drážních stezek tak, aby výška, kterou vlakové čety překonávají při nástupu/výstupu z vozidla, odpovídala normovému stavu. Ze strany FVČ bude tato problematika nadále sledována a dle požadavků členské základny budou prováděny další kontroly dopraven D3.

 

- informaci o turnaji ve fotbale o pohár Ředitelky OJ ZAP Praha, který proběhne ve čtvrtek 13. června na stadionu FK Bílina. Prezidium vyslovilo souhlas s účastí prezidenta p. Bendy a člena prezidia p. Horny jako delegátů FVČ na tomto turnaji.

 

- informaci o sportovních akcích FVČ v roce 2018. Na přelomu května a června proběhne cykloturistická akce „Jižní Čechy 2018“, která je kompletně zajištěna. Ve fázi plných příprav jsou podzimní turistická akce „Krkonoše 2018“ a kulturní akce „Památky Západních Čech 2018“. Prezidium vzalo informaci na vědomí.  

 

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne dne 20. června 2018 v Praze.

 

 

Nabídka plánovacích diářů FVČ na rok 2019

Prezidium Federace vlakových čet, již tradičně, zajistilo pro potřeby základních organizací FVČ a členů FVČ možnost objednávky plánovacích kalendářů pro rok 2019.

Jedná se o známé a oblíbené plánovací kalendáře podlouhlého tvaru různého provedení, včetně možnosti objednání vložek do těchto kalendářů (pro současné majitele dražších typů plánovacích kalendářů). Je možné objednat následující typy diářů:

diář plastový tmavě modrý 24,- Kč

diář plastový světle modrý 24,- Kč

diář plastový bledě modrý  24,- Kč

jedná se o plánovací kalendáře v modrých deskách z PVC, s logem FVČ v bílém provedení (bez letopočtu na obalu).

diář semišový modrý  36,- Kč

jedná se o plánovací kalendář s deskami z modrého semiše s logem FVČ ve zlatém provedení (bez letopočtu na obalu).

diář semišový černý    36,- Kč

jedná se o plánovací kalendář s deskami z černého semiše s logem FVČ ve zlatém provedení (bez letopočtu na obalu).

diář koženkový         112,- Kč

jedná se o plánovací kalendář s deskami z tmavě modré koženky a vyraženým logem FVČ (bez letopočtu na obalu).

vložka do diáře        10,- Kč

vložka je určena do dražších typů plánovacích kalendářů z předchozích let.

V případě zaslání Českou poštou je k výše uvedeným cenám účtováno poštovné v paušální výši 100,- Kč.

V případě zaslání jednotlivcům bude účtováno klasické poštovné ve standardní výši.

Požadavky (objednávky) je nutné zaslat na adresu prezidia FVČ nejpozději do 29. června 2018 (datum doručení).

Upozorňujeme, že diáře si mohou objednávat nejen výbory základních organizací FVČ pro své členy, ale i jednotlivci.

 

 

 

Termíny jednání prezidia FVČ

 

Prezidium Federace vlakových čet na svém zasedání určilo termíny svých jednání pro II. pololetí 2018.

 

Termíny jsou následující:

 

18. července

 

15. srpna

 

5. září

 

26. září

 

17. října

 

7. listopadu

 

21. listopadu

 

11.-12. prosince (výjezdní)

 

Začátky jednání byly stanoveny na devátou hodinu.

 

 

 

 

Blahopřání

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové FVČ.

 

Po dlouhá léta jste byli zvyklí na těchto stránkách nacházet blahopřání prezidia FVČ členům, kteří dosáhli významného životního výročí. Bohužel, s ohledem na legislativní změny v oblasti ochrany osobních údajů  způsobené účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 2016/679 (GDPR), jsme nuceni od zaběhnuté praxe upustit, a to alespoň dočasně do doby vyjasnění všech aspektů dané problematiky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č. 06

(Vydán 16. května 2018)

  

 

 

Jednání prezidia FVČ

 

 

Ve středu dne 10. května 2018 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

 

- Zprávu o hospodaření prezidia za měsíc duben 2018. Po krátké diskuzi prezidium předloženou zprávu projednalo a schválilo bez připomínek.

 

- Návrh Organizační změny úseku techniky, servisu a majetku k 1.7.2018 na Českých drahách, a.s. Prezidium návrh organizační změny projednalo s připomínkou týkající se oblasti dopadu do zaměstnanosti.

 

- Problematika prostor pro vlakové čety v nových osobních vozech. Projednávání tohoto bodu se účastnili zástupci zaměstnavatele ing. Hrabáček, Ph.D. a ing. Moutvic z O19 GŘ ČD. Jednání k této problematice bylo vyvoláno ze strany Federace vlakových čet, která dlouhodobě vnímá tuto oblast jako nedostatečně řešenou a v minulosti podhodnocenou. Z tohoto důvodu, v souvislosti s avizovaným nákupem nových osobních vozů, požádala FVČ vrcholové vedení ČD, aby byla věnována dostatečná pozornost pro zbudování vhodných prostor na uložení služebních i osobních věcích vlakových čet v těchto vozech. Přítomní zástupci O19 GŘ ČD v úvodu přednesli obecné informace o problematice jednání s MD o dálkové dopravě a kraji o regionální dopravě a především o jejich požadavcích na vybavení nových vozů a souprav, zejména v kapacitě míst k sezení, míst pro invalidy, dětských kočárků a jízdních kol i dalších požadavků v podobě nízkopodlažnosti vozidel či dispozice dětského kina a z toho plynoucí složitosti hledání vhodného řešení v možnosti vyčlenění služebního prostoru pro vlakovou četu. Po sdělení úvodních informací se rozproudila vcelku živá diskuse, ve které členové prezidia specifikovali základní požadavky na prostory pro vlakové čety. Především se jedná o vhodně přístupný prostor vybavený stolkem se sedačkou a dostatečně velkými skříňkami pro uložení osobních a služebních věcí s vhodným uzamykáním (odstrašující je řešení na vozidlech InterPanter, kde je velmi složité ukládání a zavazadla vlakových čet se ne vždy vejdou). Je především nutno vzít v úvahu rozměry unifikovaných zavazadel vlakových čet. Dále v diskusi zazněly požadavky na vhodné osvětlení těchto prostor, vybavení elektrickými zásuvkami, připojení na WiFi, ovládání informačního systému apod. Rozdílné požadavky zazněly ve vztahu zda se jedná o vozy pro regionální či dálkovou dopravu. V regionální dopravě vnímá FVČ současný trend vyčleňování zadního stanoviště strojvedoucího v motorových a elektrických jednotkách pouze jako nouzové řešení, které v provozu vytváří zbytečný vznik konfliktních situací mezi zaměstnanci vlakových čet a strojvedoucími. V reakci na diskutované problémy zástupci O19 GŘ ČD uvedli, že tyto požadavky a problematiku vnímají a snaží se ji efektivně řešit. Informovali, že v současné době je připravena rámcová smlouva na nákup prvních 50 vozů pro dálkovou dopravu, které jsou koncipovány jako 5-ti vozové ucelené soupravy s možností připojení dalších posilových vozů (dispozice čelních přechodových dveří s návalky) a každá tato souprava má vyčleněný prostor pro vlakovou četu obdobný jaký je v jednotkách Railjet. Do budoucna se počítá i s prostorem v nových vozech zvažovaných pro regionální dopravu a zástupci zaměstnavatele v rámci diskuse předložili na ukázku technické výkresy vozů, jejichž obsahem tyto prostory byly. V diskusi ještě zazněla ze strany FVČ připomínka na vhodnost hledání řešení prostoru i pro cateringové služby minibaru, protože lze předpokládat rostoucí poptávku po těchto službách ze strany cestujících a umístění v kupé osobního vozu není vždy vhodné (snížení kapacity míst k sezení na vlaku, přepravky a termoboxy na sedačkách). Závěrem zaznělo konstatování, že FVČ bude nadále problematiku vhodných prostor vlakových čet v nových vozidlech intenzivně sledovat a vyžadovat její efektivní řešení.

 

- Návrh 2. změny předpisu ČD D2 „Předpis pro provozování drážní dopravy dopravcem ČD, a.s.“. Prezidium návrh podrobně projednalo s množstvím připomínek. Největší připomínky zazněly k návrhu změn ve výpravě vlaků a vzniku nové návěsti, ke které FVČ zaujala odmítavé stanovisko.

 

- Návrh změn procesních listů osobní přepravy s účinností od 10. června 2018. Prezidium se podrobně zabývalo jednotlivými návrhy novelizace čtyř desítek procesních listů a projednalo s množstvím podstatných připomínek, se kterými bude zaměstnavatel seznámen a které FVČ požaduje zapracovat.

 

- Návrh novelizace předpisu ČD Ok 10 „Prováděcí předpis k Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců“. Návrh spočívá především v technické úpravě se zapracováním 15. změny Tarifu. Prezidium předložený návrh projednalo s připomínkou.

 

- Návrh 5. změny IN ČD Cargo PP4-B-2008 „Pokladní činnost v nákladní dopravě“. Prezidium návrh projednalo s několika drobnými připomínkami.

 

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

 

- informaci z pravidelné provozní porady vedoucích představitelů ČD, a.s. s představiteli OC dne 23. dubna 2018. Na poradě byla ze strany FVČ připomínkována problematika stížnosti členky FVČ na průběh KOP v lázních Jáchymov a přednesena žádost o vytvoření možnosti přehledu vozových závad soupravy vlaku v tištěné podobě z POP s popisem konkrétních závad (bez kódu) pro přehlednější informování členů nastupující/přebírající vlakové čety (inspirace ze ZSSK). Dále byla na poradě projednávána problematika absence odpadkových košů u sedaček modernizovaných Pendolin,  problematika řešení kmitání souprav InterPanter ve vyšších rychlostech a problematika stavu zhoršeného úklidu v žel. stanicích po jejich převodu k SŽDC. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- informaci z porady představenstva ČD, a.s. s představiteli OC dne 24. dubna 2018. Hlavními tématy jednání byly informace o hospodářském výsledku skupiny ČD za rok 2017, problematika organizační změny na úseku techniky, servisu a majetku, informace o mzdovém vývoji a vývoji přesčasové práce za období 1-3/2018 a další problematika hospodářského a obchodního charakteru. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- informaci z porady ředitele O10 ČD Cargo s představiteli OC dne 24. dubna 2018.  V úvodu zaměstnavatel informoval o projednání a schválení Zprávy o BOZP za rok 2017 představenstvem společnosti. Dále byla projednávána problematika vybavením místností pro odpočinek s lůžkem, problematika rušení příjmu radiostanic na HV, oblast úprav HV ř. 742 s modernizací 50 těchto lokomotiv, problematika prolongace a poskytování jízdních výhod zaměstnancům, problematika čelových svítilen a oblast vzoru nových služebních batohů mobilního personálu, ke kterému vyjádřila FS ČR a CS

kritický názor a tak jimi zaměstnavatel vybaví přednostně ostatní mobilní pracovníky (především vyjíždějící posun). Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- informaci o přehledu čerpání prostředků na akce k zajištění BOZP a ke zlepšení pracovních a sociálních podmínek dle bodu 2.1 PKS u jednotlivých JOS ČD Cargo za 1. čtvrtletí 2018. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- návrh Zprávy o stavu BOZP a vývoji úrazovosti v SŽDC za rok 2017. Prezidium projednalo zprávu s připomínkami.

 

- informaci o aktuálních změnách ve jmenovaných vedoucích funkcích na SŽDC s účinností od 1. května 2018. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- aktuální informaci o vývoji iniciativy FVČ ve věci „pomocných vyvýšení v dopravnách D3“. Přednesena informace o připravovaném jednání se SŽDC k požadavku vyhotovení vzorového listu dle již provedených úprav v obvodu OŘ SŽDC Ostrava. Upozorněno na skutečnost, že s ohledem na změny GVD a „přeložení“ křižování je seznam dopraven D3 s požadavkem na provedení uvedených úprav neustále doplňován.

 

- informaci o průběhu a výsledcích pracovního setkání svazových inspektorů BOZP na železnici, které proběhlo dne 25. dubna 2018 a za FVČ se ho účastnili p. Hanák a p. Košťál. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- informaci o výsledku reklamace letních stejnokrojových kalhot. Dle vyjádření Zásobovacího centra uvedené kalhoty prošly kontrolou ve státní zkušebně a odpovídají vzoru. Ze strany FVČ bude na nejbližším jednání pracovní skupiny k posuzování OOPP a stejnokrojových součástí u ČD požadováno navýšení gramáže látky letních stejnokrojových kalhot.

 

- informaci o sportovních a kulturních akcích FVČ v roce 2018. Proběhla turistická akce „Semilsko 2018“, hodnocena jako velice zdařilá. Plně je připravena následující akce „Cyklistika Jižní Čechy 2018“ a v různém stádiu příprav jsou již podzimní turistická i kulturní akce. Prezidium vzalo informace na vědomí.

 

 

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 30. května 2018.

 

 

 

 

 

Uznávání jízdních výhod na Slovensku

 

Odbor 10 GŘ ČD vydal dne 11. května 2018 dokument č.j. 1535/2018-O10 s informací, že byl podepsán dodatek č. 18 ke Smlouvě o vzájemném uznávání jízdních výhod mezi ČD, a.s. a ZSSK, a.s. pro rok 2018. Uvedené podmínky jsou platné od 1. května do 8. prosince 2018, tj. do doby počátku platnosti GVD 2018/2019.

 

Pro držitele jízdních výhod ČD při cestách na Slovensko platí následující.

 

Všechny platné železniční průkazky aktivované v čipových kartách vydaných ČD opravňují jejich držitele

 

ve vnitrostátní přepravě ve vlacích ZSSK k:

 

 bezplatnému používání všech vlaků osobní dopravy ZSSK vedených ve veřejném zájmu (kromě komerčních vlaků kategorie IC) ve vozové třídě vyznačené na železniční průkazce, přičemž cenu místenky, lůžkového a lehátkového lístku platí podle vnitrostátních podmínek ZSSK,

 

 použití komerčních vlaků kategorie IC po zakoupení jízdného „IC doplatek“ podle ceníku k Prepravnému poriadku ZSSK pre IC vlaky,

 

 použití vlaku SC 240/241 po zakoupení SC příplatku ve výši 5 EUR (TK98),

 

 bezplatné přepravě na tratích Tatranské elektrické železnice (TEŽ) a Ozubnicové železnice (OZ).

 

v mezinárodní přepravě k:

 

 přepravě ve vlacích SC 240/241 po uhrazení povinné rezervace s příplatkem (aufpreis) ve výši 8 EUR (TK98).

 

Ze strany ZSSK se neuznávají volné jízdenky vydané zaměstnancům Českých drah v rámci předpisu ČD Ok9 a v rámci dalších interních opatření.

 

Kompletní znění vydané informace s obsahem podmínek přepravy držitelů průkazek ZSSK ve vlacích ČD je zájemcům k dispozici na intranetu ČD popř. členům FVČ na prezidiu.

 

 

 

Blahopřání

 

 

Dne 16. května oslaví pětapadesáté narozeniny

pan Prchal Michal, vlakvedoucí ze ZO FVČ Praha.

 

 

Dne 20. května oslaví pětapadesáté narozeniny

paní Vichtová Jana, vlakvedoucí ze ZO FVČ Tábor.

 

 

Dne 21. května oslaví šedesáté narozeniny

paní Fictumová Květoslava, vlakvedoucí ze ZO FVČ Šumperk.

 

 

Dne 22. května na oslaví padesáté narozeniny

pan Tůma Jaroslav, vlakvedoucí ze ZO FVČ Brno.

 

 

Dne 26. května oslaví pětapadesáté narozeniny

pan Chrástek Antonín, vlakvedoucí ze ZO FVČ Břeclav.

 

 

Dne 28. května na oslaví padesáté narozeniny

pan Poutník Petr, vlakvedoucí ze ZO FVČ Kopidlno.

 

 

Dne 29. května na oslaví padesáté narozeniny

pan Šrámek Martin, vlakvedoucí ze ZO FVČ Plzeň.

 

 

 

 

 

Prezidium Federace vlakových čet přeje

všem oslavencůmhodně zdraví,

štěstí, spokojenosti a osobní pohody do dalších let.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č. 05

(Vydán 24. dubna 2018)

 

 

 

Jednání prezidia FVČ

 

Ve středu dne 18. dubna 2018 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezídia FVČ, které projednalo následující materiály a problematiku:

 

- Zprávu o hospodaření prezidia za měsíc březen 2018. Po krátké diskuzi prezidium předloženou zprávu schválilo.

 

- Aktuální situaci v oblasti osobní dopravy. Projednávání tohoto bodu byl jako host přítomen člen Představenstva ČD, a.s. ing. Michal Štěpán, který prezidiu přednesl informace o aktuální problematice z úseku osobní dopravy. Zejména se zmínil o připravované zvýhodněné přepravě vybraných skupin cestujících (žáci, studenti a starobní důchodci), která bude od 10. června 2018 zavedena a v aktuálním GVD bude ze strany ČD uznávána bez omezení ve všech vlacích. Zavedením této přepravy se předpokládá nárůst cestujících a ČD proto připravují 50 osobních vozů k posílení vybraných vlaků a současně na některých spojích plánují posílení počtu členů vlakové čety. V dalším se ing. Štěpán vyjádřil k nadcházející prolongaci zaměstnaneckých jízdních výhod. Uvedl, že Prolongační rozkaz již byl vydán a prolongace bude probíhat pouze v měsíci květnu. S ohledem na změny Tarifu proběhne v letošním roce prolongace ještě jednou a to v závěru roku pro následující GVD 2018/2019. Po sdělení těchto informací se rozproudila diskuse, ve které byla diskutována problematika chybějících zaměstnanců a náborových kampaní ČD, které jsou v současnosti obsahem periodik ČD a plánuje se jejich rozšíření na sociální sítě i veřejné masmédia. Současně ČD oslovují vybraná školní zařízení s nabídkou zaměstnání pro jejich absolventy. Dále byla v souvislosti s avizovanou změnou tarifu ČD TR10 diskutována problematika chystaného každoročního přezkoušení zaměstnanců s odbornou zkouškou O-04 (vlakové čety), které letos termínově vychází do období aplikace avizované změny. Z reakce ing. Štěpána vyplynulo, že dochází k úpravě testových otázek a otázky, které se týkají problematiky, jež bude změnou ČD TR10 dotčena (např. IN důchodce), by neměly být obsahem zkušebního testu. V závěru diskuse byl ještě dotazován současný stav a počty vozů, u nichž na podkladě požadavku FVČ proběhla od r. 2015 montáž doplňkového osvětlení (týká se motorových vozů ř. 854 a jejich přívěsných vozů). Na tuto otázku nebyl ing. Štěpán schopen ihned reagovat a přislíbil dodatečné sdělení požadovaných údajů.

 

- Návrh dílčího rozpočtu Sociálního fondu ředitelství ZAP 2018. Prezidium předložený návrh projednalo bez připomínek.

 

- Informaci o vydání konečné verze Opatření Ř-OJ ZAP č. 2/2018 „Pravidla čerpání a rozpočet SF v OJ ZAP na rok 2018“. Prezidium vzalo materiál na vědomí.

 

- Návrh Rozpočtu mzdových nákladů ČD, a.s. na rok 2018. Prezidium předložený návrh podrobně projednalo bez připomínek.

 

- Návrh Rozpisu plánu mzdových prostředků SŽDC na rok 2018. Prezidium v diskusi předložený materiál podrobně projednalo s připomínkou k problematice přesčasové práce.

 

- Návrh dokumentu „Statut interního auditu SŽDC“. Předložený návrh dokumentu definuje účel a další podmínky pro výkon interního auditu a měl by se stát náhradou za Směrnici GŘ č. 24 z roku 2003.  Prezidium návrh dokumentu projednalo bez připomínek.

 

Další část jednání byla věnována projednání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

 

- informaci z provozních porad představitelů SŽDC a zástupců OC ve dnech 28. března a 17. dubna. Hlavními tématy jednání byly informace o nově jmenovaných vedoucích zaměstnancích SŽDC, mzdový vývoj, organizační změny v OŘ (začlenění SON), návrh prozatímního rozpočtu FKSP na rok 2018, komentář k návrhu Zprávy o stavu BOZP za rok 2017 a další provozní problematika.

 

- žádosti o sociální výpomoc z centrálních prostředků Sociálního fondu ČD, a.s. Prezidium předložené žádosti  projednalo bez výhrad a se svým stanoviskem seznámí zaměstnavatele ČD, a.s.

 

 - aktuální informaci o budování pomocných nástupních zařízení pro vlakové čety při výstupu a nástupu do vozidla při stavění vlakové cesty na tratích provozovaných v režimu D3. Po jednáních zástupců FVČ  a SŽDC došlo k zbudování prototypu tohoto zařízení v oblasti OŘ Ostrava v dopravně Vítkov (trať Suchdol n/O.- Budišov n/B.). Dle prvotních poznatků a ohlasu zaměstnanců vlakových čet se toto zařízení jeví jako vyhovující a proto bude FVČ požadovat tento typ budovat i v dalších vytipovaných dopraven D3, kde dochází ke křižování vlaků za účasti vlakové čety a výška pro nastupování a vystupování z/do vozidla je riziková pro vznik pracovního úrazu. 

 

- informaci k aktuálnímu stavu sportovních akcí FVČ. Bowlingový turnaj v Kladně proběhl bez komplikací a účastníky i pořadateli je hodnocen jako velmi zdařilý. V současnosti je uzavřen příjem přihlášek na turistickou akci Semilsko, která je kompletně zajištěna a proběhne dle plánu v termínu 3. – 6. května. Současně probíhá příjem přihlášek na cykloturistickou akci Jižní Čechy, která proběhne na přelomu května a června.

 

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne ve čtvrtek dne 10. května 2018 v Praze.

 

 

 

 

Zprávy a informace

 

Metodický pokyn k prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod - O10 GŘ ČD vydal dne 10. 4. 2018 Metodický pokyn k prolongaci zaměstnaneckých jízdních výhod na období do konce GVD 2017/2018 č.j. 1188/2018-O10, kterým stanovuje termín prolongace v období od 01. 05. do 31. 05. 2018.

 

Vyhlášení účinnosti změny procesního listu O-03 Zaměstnanecké jízdní výhody - O14 GŘ ČD vyhlásil dne 13. dubna č.j. 217/2018-O14, že v návaznosti na Metodický pokyn k prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod ČD pro rok 2018  vstupuje s účinností  od 1. 5. 2018 v platnost změna procesního listu osobní přepravy PL O-03 Zaměstnanecké jízdní výhody.

 

Omezení platnosti jízdenek FIP ve vybraných vlacích DB AG - O10 GŘ ČD vydal dne 16. dubna pod č.j. 1473/2018-O10 pokyn s informací, že s účinností od 10. června 2018 se zavádí ve vlacích DB AG nová omezení využití volných jízdenek FIP. Pokyn včetně přílohy s uvedením dotčených spojů je zveřejněn v prostředí intranetu ČD.

 

Změna termínu zavedení slevy na jízdném. Slevy na jízdném ve výši 75% pro vybrané skupiny cestujících (žáky, studenty a důchodce) budou zavedeny až od 1. září, nikoliv od 10. června, jak bylo původně plánováno. Oznámil to po jednání vlády dne 23. dubna 2018 na tiskové konferenci premiér Babiš. Za odkladem je žádost krajů, které upozornily, že dřívějšímu zavedení slev brání technické problémy. (zdroj iDNES.cz)

 

 

Výklad O10 GŘ SŽDC k některým pojmům FKSP na rok 2018

 

O10 GŘ SŽDC vydal upřesnění výkladu některých pojmů souvisejících s FKSP

 v následujícím znění:

 

Délka trvání akce - dle bodu 3.2.6.2 Rámcových zásad pro tvorbu a používání FKSP, pro rok 2018: Přispívat lze na kulturní, sportovní či zájmové akce z FKSP OS v maximální délce trvání 4 dnů, na akce z C-FKSP v maximální délce 6 dnů.

Maximální délkou trvání 4 dnů (u C-FKSP 6 dnů) se rozumí kalendářní dny včetně cesty. Počet dní se vypočítává stejně, jako je tomu u pobytů, rekreací a zájezdů pořádaných např. cestovními kancelářemi, tzn., že se započítává i den příjezdu a den odjezdu, resp. den zahájení a den ukončení hromadně organizovaného zájezdu nebo odjezdu a příjezdu na kulturní, sportovní či zájmovou akci.

 

Používání pojmu „výlet“- Pojem „výlet“ vyhláška FKSP nezná. Z důvodu případného zdanění je třeba při organizování akcí rozhodnout, zda jde o zájezd (příspěvek z FKSP za zaměstnance a jeho rodinné příslušníky se pak započítává do ročního limitu 20 tis. Kč), nebo zda se jedná o kulturní, sportovní či zájmovou akci (příspěvek z FKSP se do ročního limitu nezapočítává). Při zadávání akce do STKR je tedy v případě zájezdu nutné zaškrtnout políčko „Započteno do DZP“.

 

Důchodce SŽDC - v souvislosti s novým definováním pojmu „důchodce SŽDC“ pro účely jízdních výhod  O10 GŘ SŽDC informuje, že pro oblast FKSP se definice „důchodce SŽDC“ nemění a platí dosavadní pravidla. Např. důchodce, který odešel od ČD v roce 2005 od OJ (činnosti), která byla převedena na SŽDC až v roce 2011 (např. výpravčí), je sice pro účely jízdních výhod za důchodce SŽDC považován, nikoli však pro účely FKSP. Věnujte této skutečnosti zvýšenou pozornost např. u žádostí o příspěvek na rekreaci, u přihlášek na akce důchodců nebo na sportovní či kulturní akce.

 

 

 

Blahopřání

 

 

Dne 21. dubna oslavil padesáté narozeniny

pan Pavlišta Petr, vlakvedoucí ze ZO FVČ Trutnov.

 

Dne 21. dubna oslavil padesáté narozeniny

pan Kábrt Vladimír, IŽD ze ZO FVČ Trutnov.

 

Dne 24. dubna oslaví pětapadesáté narozeniny

paní Cupáková Jiřina, vozová ze ZO FVČ Tachov.

 

Dne 26. dubna na oslaví pětapadesáté narozeniny

pan Štěpán Jaroslav, vlakvedoucí ze ZO FVČ Letohrad.

 

 

Prezidium Federace vlakových čet přeje

všem oslavencům hodně zdraví, štěstí, spokojenosti

a osobní pohody do dalších let.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č. 04

(Vydán 09. dubna 2018)

 

Jednání prezidia FVČ

 

Ve středu dne 28. března 2018 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

 

- Změnu Opatření ředitele OJ ZAP č. 1/2018 „Pravidla pro poskytování osobního ohodnocení a mimořádné odměny v OJ ZAP“. V Opatření došlo ke změně rozpětí % osobního ohodnocení u vybraných profesí. Prezidium po krátké diskuzi projednalo materiál bez připomínek.

 

- Žádost o jmenování členů komise a jejich jmenovitých náhradníků ve věci veřejné nadlimitní zakázky u ČD a.s. Předmětem veřejné nadlimitní zakázky jsou dodávky stejnokrojových součástí. Prezidium jmenovalo za členy komise zastupující FVČ p. Hanáka a p. Košťála

 

- Návrh IN ČD Cargo PTs-13-B-2018 ve 2. kole připomínkového řízení. Norma se zabývá zobrazením a záznamem rychlosti na hnacích vozidlech. Prezidium  návrh projednalo s několika připomínkami.

- Návrh Pokynu provozovatele dráhy SŽDC č. 1/2018 v 1. kole připomínkového řízení. Prezidium návrh projednalo s drobnou připomínkou.

 

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

 

- informaci z provozní porady vedení ČD, a.s. a zástupců OC dne 26. března. Na poradě byla především projednávána problematika tabletů pro strojvedoucí a jejich datového připojení, problematika organizační změny týkající se uspořádání úseku techniky, servisu a majetku a  aktuální informace o vývoji v oblasti jízdních výhod.

 

- informaci z pravidelné porady členů představenstva ČD, a.s. s představiteli OC dne 27. března. Tématy jednání byly informace o mzdovém vývoji a vývoji přesčasové práce za období leden a únor 2018, informace o problematice vývoje v oblasti uzavírání smluv s kraji a aktuální informace o  provozní a plánované investiční činnosti. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- informaci o vydání Pokynu č. 10/2018 GŘ SŽDC pro integraci organizačních jednotek, který byl schválen 16. března vedením společnosti. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

- informaci o aktuálních změnách ve funkcích obsazených jmenováním u SŽDC. Ke dni 23. března 2018 byl jmenován generálním ředitelem SŽDC pan Bc. Jiří Svoboda, MBA. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- informaci o vydaném rozhodnutí o Určení a zmocnění osob dle předpisu SŽDC D 17 „Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí“, které bylo schváleno dne 19. března ředitelem odboru systému bezpečnosti provozování dráhy (O18) GŘ SŽDC.

 

- informaci o vydaném Pokynu č. 11/2018 GŘ SŽDC pro stanovení procesů zajišťovaných Centrem sdílených služeb pro organizační složky SŽDC, který byl schválen 19. března vedením společnosti.

 

- informaci o ustanovení závazného termínu pro realizaci prověrek BOZP u SŽDC. V souladu s Pokynem Ř-O10 č. 1/2013 je v roce 2018 stanoveným termínem období od 19. února do 31. května.

 

- informaci o vypořádání připomínek FVČ k návrhu novelizace předpisu SŽDC Zam 1. Veškeré připomínky FVČ byly akceptovány a zapracovány gestorem do návrhu změny předpisu. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

 - informaci z průběhu pravidelné porady představenstva ČD Cargo a zástupců OC dne 27. března. Hlavními tématy jednání byly informace o změně Organizačního řádu ČD Cargo, a.s., kdy na základě usnesení představenstva vzniká nová pracovní pozice Výkonného ředitele, který se současně stává novým členem představenstva, informace o změně zákona o obchodních společnostech a družstvech v jejímž důsledku přijala Valná hromada ČD, a.s. změnu Stanov ČD Cargo, a.s., která zavádí rozšíření počtu členů dozorčí rady, informace o aktuální situaci v oblasti jízdních výhod ve skupině ČD, a.s., projednání návrhu rozpočtu sociálního fondu ČD Cargo, a.s. na rok 2018 a další informace a problematika z provozní oblasti. Prezidium vzalo informace na vědomí.

 

- projednání podnětů členské základny FVČ k  problematice výstrojních součástí ČD.

 

• zimní bunda ČD (špatné termoizolační vlastnosti). FVČ k problematice vyvolá jednání se Zásobovacím centrem s požadavkem na řešení zjištěné situace.

 

• stejnokrojové letní kalhoty ČD (řídkost použité látky, prosvítající spodní prádlo). FVČ vznese požadavek na zvýšení gramáže látky.

 

- informaci o aktuálních úpravách dopraven D3  na trati Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou, ve kterých je prováděno křižování. Práce byly započaty a prováděné úpravy odpovídají požadavkům vznesených FVČ. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 18. dubna 2018.

 

 

 

 

Blahopřání

 

Dne 1. dubna oslavila padesáté narozeniny

paní Mgr. Jirásková Irena, vlakvedoucí ze ZO FVČ Letohrad.

 

Dne 1. dubna oslavil pětapadesáté narozeniny

pan Vincenc Jiří, vlakvedoucí ze ZO FVČ Tábor.

 

Dne 12. dubna oslaví pětapadesáté narozeniny

pan Řezníček Miroslav, vlakvedoucí ze ZO FVČ Žďár nad Sázavou.

 

Dne 15. dubna oslaví pětašedesáté narozeniny

paní Vernerová Marta, závorářka ze ZO FVČ Lovosice.

 

Dne 17. dubna oslaví pětapadesáté narozeniny

pan Ptáček Vladimír, vlakvedoucí ze ZO FVČ Česká Třebová.

 

 

 

Prezidium Federace vlakových čet přeje všem oslavencům hodně zdraví, štěstí, spokojenosti

a osobní pohody do dalších let.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č. 03

(Vydán 09. března 2018)

  

 

 

Zasedání Rady FVČ

 

V úterý dne 6. března 2018 proběhlo v prostorách kulturního sálu žst. Praha Masarykovo nádraží zasedání Rady Federace vlakových čet. Rada se na svém prvním letošním řádném zasedání zabývala následující problematikou:

 

- Hospodaření prezidia FVČ. Rada obdržela přehled hospodaření za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018 včetně důvodového komentáře. Po seznámení s předloženými materiály a vyslechnutí komentáře tajemníka pro hospodaření p. Hanáka Rada schválila Zprávu o hospodaření prezidia FVČ za účetní rok 2017 i návrh rozpočtu na rok 2018, který je s ohledem na zkušenosti z minulých let sestaven a plánován jako vyrovnaný.

 

-Výsledky kolektivního vyjednávání a hlavní novinky v jednotlivých PKS. V tomto bodě přednesl prezident FVČ p. Benda zprávu s hodnocením výsledků kolektivního vyjednávání u jednotlivých zaměstnavatelů a současně upozornil na hlavní odlišnosti a novinky v textech letošních PKS ČD, a.s. a PKS SŽDC. Na novinky v obsahu textu PKS ČD Cargo, a.s. následně upozornil tajemník FVČ pro ČD Cargo p. Horna.

 

- Aktuální situace v osobní železniční dopravě. Projednávání tohoto bodu se jako host účastnila zástupkyně zaměstnavatele ČD, a.s. ředitelka OJ ZAP ing. Kubíková, která ve svém vystoupení seznámila delegáty Rady s aktuálním dění na ČD a v OJ ZAP. Paní ředitelka ve svém vystoupení zmínila především chystanou změnu organizačního uspořádání (od 1. 4. 2018 přechází dispečink rezervací společně s částí skupiny pro vyřizování stížností z úrovně GŘ na OJ ZAP), dále zmínila intenzivně připravované zavedení UNIPOKU 2. generace s plánovaným plošným rozšířením v celé síti osobních pokladen do konce června 2018, připravený pilotní projekt jednodenního školení krizové komunikace pro zaměstnance vlakových čet (zahájení 19. března v Praze), připravované školení pro komandující ZAP se zaměřením na správnou komunikaci s komandovanými zaměstnanci a problematiku PaM a připravovaný centrální nákup pracovních brašen vlakových čet (bývalé brašničky průvodčích), kdy vyjádřila přesvědčení, že by mohl být po nezbytném vyvzorování a ověření, proces nákupu uskutečněn do podzimu 2018. FVČ v oblasti procesu vyvzorování a ověření  těchto brašen přislíbila aktivní účast.

 

Dále následovala diskuse jednotlivých delegátů s ředitelkou OJ ZAP, ve které byly diskutovány tato témata: problematika automatického přiřazení manipulační přirážky k jízdnému a případné zdůvodňování nebo vymáhání MP (zejména v tarifních bodech s prodejem jízdenek prováděným zaměstnancem SŽDC), problematika zamrzání POPů při automatickém stahování on-line aktualizace (týká se především POPů s aplikací IDS JMK), problematika detekce poruchového stavu tiskárny POPu při posunutí krytu tiskárny (špatné uchycení nálepkami), otázka postupu v rozšiřování instalace wifi sítí na útulcích VLČ, problematika komunikace vlakových čet s dispečery přes aplikaci Komunikátor a stížnost na provádění nedostatečného úklidu vlakových souprav v pražské příměstské dopravě na linkách S1 a S2 a obratových souprav dálkové linky R5 při obratu v Praze.

 

- Různé dle požadavků jednotlivých delegátů. V průběhu projednávání tohoto bodu byli delegáti Rady prezidiem upozorněni na dopady implementace nového evropského nařízení GDPR  (oblast ochrany osobních údajů) na činnost odborové organizace FVČ. V této souvislosti byli delegáti ZO vyzváni k aktivní součinnosti. K tématu GDPR se rozproudila poměrně živá diskuse.

Příští zasedání Rady FVČ bude svoláno podle potřeby dle vývoje situace.

 

 

 

 

 

 

Jednání prezidia FVČ

 

Ve středu dne 7. března 2016 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

 

- Zprávu o hospodaření za měsíc únor 2018. Po krátké diskuzi prezidium předloženou zprávu projednalo a schválilo. Následně projednalo a schválilo zprávu o plnění rozpočtu za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018.

 

 - Výsledky zasedání Rady FVČ. Předseda Rady p. Smažík prezidium seznámil s průběhem zasedání Rady FVČ, které proběhlo dne 7. března 2017 v Praze a sdělil úkoly vzešlé pro prezidium z tohoto zasedání.

 

- Aktuální situace v oblasti osobní dopravy. Účastníkem při projednávání tohoto bodu byl jako host člen představenstva ČD, a.s. pro osobní dopravu ing. Štěpán, který ve svém úvodní informaci prezidium seznámil s aktuálním vývojem situace v oblasti cenově zvýhodněnou přepravy pro vybrané skupiny obyvatel (děti, studenti a důchodci) včetně chystaného pokrytí předpokládaného nárůstu přepravy novými vozy. Dále byla s ing. Štěpánem diskutována problematika smlouvy o prodeji jízdních dokladů ČD zaměstnanci SŽDC, problematika možnosti zachování přepravy spoluzavazadel držitelům jízdních výhod z řad rodinných příslušníků a důchodců a problematika účasti ČD v chystaných i probíhajících výběrových řízeních na provozování regionální dopravy v jednotlivých krajích.  Ze strany FVČ byl v souvislosti s informací o chystaném nákupu nových vozidel zopakován požadavek na zajištění dostatečného prostoru pro uložení a přepravu služebních i osobních věcí zaměstnanců vlakových čet v těchto vozidlech.

 

- Projednání změny organizačního uspořádání ČD, a.s. od 1. 4. 2018. - Projednání návrhu Opatření Ř-OJ ZAP č. 2/2018  „Pravidla čerpání a rozpočet SF v OJ ZAP na rok 2018“.

 

- Vyhodnocení plnění PKS ČD, a.s. za II. pololetí roku 2017.

 

- Projednání návrhu změny č. 4 předpisu SŽDC Zam1 „Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy“. Prezidium návrh velmi podrobně projednalo s množstvím podstatných připomínek.

 

- Projednání návrhu Zprávy o stavu BOZP v ČD Cargo, a.s. za rok 2017.

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

 

- informaci z provozní porady vedení ČD, a.s. a zástupců OC dne 26. února 2018. Na poradě byla ze strany FVČ připomínkována problematika aplikace Dokumenty k seznámení s přednesením požadavku na zobrazování přehledu uložených dokumentů od nejnovějších po nejstarší (v opačném gardu než v současnosti) a problematika nasazování vozů s množstvím neodstraňovaných vozových závad na vlacích Rx linky Praha-Cheb přes Ústí n/L (na podkladě obdržených OZ).

 

- informaci z pravidelné porady členů představenstva ČD, a.s. s představiteli OC dne 27. února 2018.

 

- informaci o vydání Výkladu ředitele O10 GŘ k PKS ČD, a.s., na rok 2018. Část výkladu reaguje na požadavek FVČ a zpřesňuje výklad článku 30 Přílohy č. 2 PKS ČD při poskytování „Kompenzace za obtížnost pracovního režimu při výkonu složeném za dvou směn s odpočinkem“.

 

- informaci z jednání ředitele O 10 ČD Cargo, a.s. se sociálními partnery dne 12. února 2018.

 

- informace z pravidelné porady vedení SŽDC a zástupců OC dne 13. února 2018.

 

- projednání změny organizační struktury SŽDC s účinností od 1. dubna 2018, která spočívá v začlenění správy osobních nádraží (SON) do struktury oblastních ředitelství (OŘ).

 

- vyhodnocení plnění bodu 2.1.1 PKS ČD, a.s. za rok 2017.

 

- informaci o vypořádání připomínek FVČ k novelizaci procesních listů s účinností od 15. března 2018. Připomínky FVČ byly gestory procesních listů akceptovány v plném rozsahu. 

 

- informaci o plánu akcí BOZP JOS ČD Cargo, a.s. dle bodu 2.1 platné PKS.

 

- informaci o průběhu a výsledku jednání expertní skupiny pro OOPP na ČD Cargo, a.s. dne 1. března 2018.

 

- projednání žádostí o sociální výpomoc z centrálních prostředků Sociálního fondu ČD, a.s.

 

- projednání žádosti O32 GŘ ČD o doplnění centrálních akcí BOZP ČD, a.s. v roce 2018.

 

- projednání návrhu Pokynu Ř-O18 „Ověřovací provoz - Technologie odjezdu vlaku u vlaku sestaveného z vozidel bez centrálního ovládání dveří strojvedoucím“. Prezidium návrh velmi podrobně projednalo a vyslovilo nesouhlasné stanovisko s tímto návrhem. Pro velké množství zásadních připomínek požaduje FVČ konferenční projednání tohoto návrhu.

 

- projednání záměru změny grafické podoby webových stránek Federace vlakových čet.

 

- aktuální informaci o sportovních akcích FVČ. Prezidium bylo informováno o nejbližší akci „turnaj v bowlingu“, který proběhne ve dnech 11. - 12. dubna v Kladně. Akce je kompletně zajištěna a přihlášeným účastníkům byly rozeslány pokyny. Následující akcí je turistika Semilskem ve dnech 3. - 6. května. Další plánované akce jsou v postupném stadiu příprav.

 

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 28. března 2018.

 

 

 

 

Blahopřání

 

 

Dne 2. března oslavil pětasedmdesáté narozeniny

pan Jero Miroslav, vlakvedoucí v.v. ze ZO FVČ Trutnov.

 

 

Dne 13. března oslaví padesáté narozeniny pan

Mašek Luboš, vlakvedoucí ze ZO FVČ Kolín.

 

 

Dne 17. března oslaví padesáté narozeniny

paní Dadaková Ivana, vlakvedoucí ze ZO FVČ Plzeň.

 

 

Dne 18. března oslaví padesáté narozeniny

paní Procházková Ivana, vlakvedoucí ze ZO FVČ Opava.

 

 

Dne 29. března oslaví padesáté narozeniny

paní Rohlíčková Jana, výpravčí ze ZO FVČ Lovosice.

 

 

 

Prezidium Federace vlakových čet přeje všem oslavencům hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a osobní pohody do dalších let.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č. 02

(Vydán 08. února 2018)

  

 

 

Jednání prezidia FVČ

 

Ve středu dne 7. února 2018 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

 

- Zprávu o hospodaření za měsíc leden 2018. Po krátké diskuzi prezidium předloženou zprávu projednalo a schválilo.

 

- Výsledky kolektivního vyjednávání na SŽDC. Prezidium bylo informováno o finální podobě uzavřené PKS SŽDC na roky 2018-2019, která byla dne 11. ledna podepsána a o hlavních novinkách a změnách, které PKS obsahuje. Základní informace s novinkami byly zveřejněny po podpisu PKS v Infolistu FVČ.

 

- Návrh novelizace Procesních listů s účinností od 15. března 2018. Prezidium návrh obsahující téměř tři desítky novelizovaných procesních listů velmi podrobně projednalo a vypracovalo k němu množství podstatných připomínek, které bude uplatňovat v rámci probíhajícího připomínkového řízení.

 

- Návrh 5. změny předpisu ČD KC 13 „Procesní listy osobní přepravy“. Prezidium předložený návrh podrobně projednalo s připomínkami.

 

- Návrh 2. změny předpisu ČD V15/I. „Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení ŽKV“. Prezidium návrh spočívající v doplnění označení ruční brzdy vozidel vybavených kompozitními brzdovými špalíky projednalo se souhlasným stanoviskem a bez připomínek.

 

- Přehled plnění akcí BOZP ke zlepšení pracovních a sociálních podmínek za rok 2017 a jejich plán na rok 2018 v ředitelství OJ ZAP. Prezidium v krátké diskusi projednalo oba předložené materiály se souhlasným stanoviskem bez připomínek.

 

- Návrh novelizace Dokumentu č. 17 Sborníku SR 14 „Opatření k přípravě a tvorbě jízdního řádu“. Prezidium návrh projednalo s připomínkami, které uplatní v rámci připomínkového řízení.

 

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

 

- přípravě zasedání Rady FVČ dne 6. března 2018. Předseda Rady p. Smažík seznámil prezidium se stavem příprav zasedání. Pozvánky byly dnes rozeslány poštou na korespondenční občanské adresy předsedům ZO.

 

- informaci z provozní porady vedení ČD a.s. a zástupců OC, která proběhla dne 29. ledna.

 

- informaci z pravidelné porady představitelů OC s členy představenstva ČD a.s., která proběhla dne 30. ledna.

 

- informaci z průběhu jednání zástupců OC svedením SŽDC, která proběhla ve dnech 16. a 29. ledna. Hlavním tématem prvního uvedeného jednání bylo provedení technického čtení nové PKS a informace o vydaném Opatření GŘ k vyplacení mimořádné odměny všem zaměstnancům dle dohody při podpisu PKS. Tématem druhého jednání byly především informace o plánované organizační změně ve struktuře OŘ (začlenění SON do struktury OŘ) a předložení k projednání návrhu Pokynu GŘ k poskytování náborového příspěvku a návrhu Metodického pokynu k zabezpečení kurzu k OZ D-07 a přípravy k vykonání OZ D-08.

 

- informaci z průběhu pravidelné porady ředitele O10 ČD Cargo, a.s. se zástupci OC, která proběhla dne 12. ledna.

 

- informaci k problematice jízdních výhod.

 

- informaci z pravidelného jednání zástupců místně příslušných odborových organizací ke GŘ ČD se zaměstnavatelem (tzv. malé odbory), které proběhlo dne 23. ledna.

 

-informaci z průběhu jednání pracovní skupiny k posouzení návrhu centrálních akcí k zajištění BOZP a ke zlepšení pracovních a sociálních podmínek v roce 2018 u ČD, a.s., které proběhlo dne 1. února.

 

- projednání změny č. 10 IN ČD Cargo PERs21-B-2008 „Směrnice BOZP“. Prezidium projednalo předložený návrh změny s připomínkami, které uplatní v rámci probíhajícího připomínkového řízení.

 

- informaci o průběhu jednání expertní komise k OOPP na ČD Cargo dne 11. ledna.

 

- informaci o činnosti tajemníka FVČ p. Horny na kontrolních měřeních technologických časů vybraných provozních činností u ČD Cargo, a.s. Prezidium bylo seznámeno s dosavadním průběhem měření a s výsledky porovnání dosažených časů s navrhovanými u vybraných činností, které požadovala FVČ překontrolovat a přeměřit. Z dosavadních výsledků vyplývá opodstatněnost obavy FVČ, že navrhované časové doby dle návrhu zaměstnavatele byly nedostatečné.

 

- informaci o vypořádání připomínek FVČ k návrhu Opatření č. 1/2018 Ř-OJ ZAP „Pravidla pro poskytování osobního ohodnocení a mimořádné odměny v OJ ZAP“. Vznesené připomínky FVČ byly částečně akceptovány a do konečného textu Opatření zapracovány. Připomínky týkající se minimální výše poskytovaného osobního ohodnocení akceptovány nebyly.

 

- informaci z průběhu jednání k problematice úprav technologických stezek v dopravnách D3 v prostorách výhybek při křižování vlaků dle požadavků FVČ.  Prezidium bylo informováno o průběhu a výsledcích jednání inspektorů BOZP FVČ s dotčenými traťmistry OŘ SŽDC, která proběhla dne 24. ledna v dopravnách Vítkov a Budišov n/B. (OŘ Ostrava) a 7. února v dopravnách Pšovlky a Senomaty (OŘ Praha). Požadované úpravy byly přímo místně dohodnuty a předpokládá se jejich provedení v průběhu roku v rámci traťové údržby. Další jednání o zbylých vytypovaných dopravnách D3 budou pokračovat v nejbližší době.

 

- informaci o vydání Metodického výkladu O10 GŘ ČD ke Směrnici k seznamování se zaměstnanců s dokumenty ve společnosti České dráhy. Prezidium bylo s daným materiálem seznámeno a vzalo na vědomí obsaženou informaci, která v reakci na upozornění FVČ uvádí do souladu s PKS postup seznamování se s dokumenty v rámci přípravné doby dané směny.

 

- informaci o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů dle GDPR v podmínkách Českých drah s účinností od 1. února 2018. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- informaci o stavu příprav sportovních akcí FVČ. Nejbližší akcí je bowlingový turnaj, který proběhne v Kladně. Prezidium bylo informováno o jeho kompletním zajištění. Ostatní akce jsou v různých fázích příprav a budou postupně zveřejňovány dle termínu konání. 

 

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 7. března 2018.

 

 

 

 

Výborům ZO – odběr výtisků PKS

 

Prezidium Federace vlakových čet upozorňuje předsedy a členy Výborů základních organizací FVČ na možnost odběru výtisků PKS ČD, PKS ČD Cargo a PKS SŽDC pro rok 2018.

Výtisky jsou pro jednotlivé ZO připraveny k odběru v sídle prezidia FVČ.

Pro bezproblémové vyzvednutí doporučujeme předem dohodnout konkrétní termín a čas odběru na kontaktech prezidia FVČ. Na těchto kontaktech je i možno dohodnout odlišný způsob zajištění odběru (např. zasláním).

 

 

 

Zprávy a informace

 

 Použití služební traťové jízdenky v povinně místenkových vlacích

O10 GŘ ČD vydal dne 30. ledna  pod č.j. 0365/2018-O10 informaci, že s okamžitou platností lze provozním zaměstnancům ČD vystavit služební traťovou jízdenku na cestu do/ze zaměstnání, která nahrazuje místenku při cestování povinně místenkovými vlaky, a to pouze v případech, kdy není možné použít jiné vlakové spojení.

O služební traťovou jízdenku může požádat provozní zaměstnanec ČD na příslušném personálním útvaru, kde je v evidenci pro účely jízdních výhod. Služební traťovou jízdenku lze vystavit ta základě předložení vyplněného tiskopisu žádosti, na 2. třídu vozovou s platností na 3 měsíce. Takto vydanou služební traťovou jízdenku lze použít ve spojení s In Kartou s platnou aplikací železniční průkazka.

 

 

 

Blahopřání

 

 

Dne 1. února oslavila pětapadesáté narozeniny

paní Boudová Ludmila, vlakvedoucí ze ZO FVČ Praha.

 

Dne 16. února oslaví pětapadesáté narozeniny

pan Tajčovský Milan, vlakvedoucí v.v. ze ZO FVČ Plzeň.

 

Dne 23. února oslaví padesáté narozeniny

pan Mareš Milan, vlakvedoucí ze ZO FVČ Lovosice.

 

Dne 23. února oslaví šedesáté narozeniny

pan Mokrý Radomír, vlakvedoucí ze ZO FVČ Česká Třebová.

 

Dne 24. února oslaví padesáté narozeniny

paní Karkošová Martina, osobní pokladní ze ZO FVČ Kolín.

 

 

 

Prezidium FVČ přeje všem oslavencům hodně zdraví,

štěstí a osobní pohody do dalších let.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č. 01

(Vydán 17. ledna 2018)

  

 

 

Jednání prezidia FVČ

 

Ve středu dne 10. ledna 2018 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

 

- Zprávu o hospodaření za měsíc prosinec 2017 a za celý rok 2017. Po krátké diskuzi prezidium předložené zprávy projednalo a schválilo.

 

- Výsledky kolektivního vyjednávání na ČD, a.s. Prezidium bylo informováno o finální podobě uzavřené  PKS ČD, a.s. pro rok 2018, která byla dne  21. prosince podepsána a o hlavních novinkách a změnách, které nová PKS obsahuje. Základní informace s novinkami byly zveřejněny po podpisu PKS v Infolistu FVČ.

 

-Výsledky kolektivního vyjednávání na ČD Cargo, a.s. Prezidium vyslechlo informace viceprezidenta FVČ p. Košťála o finální podobě uzavřené  PKS ČD Cargo, a.s. pro rok 2018, která byla podepsána dne 18. prosince 2017. Mimo základních a již dříve zveřejněných změn upozornil především na novinku, kterou je přesunutí problematiky KOP z obsahu PKS do samostatné Interní normy.

 

- Stav kolektivního vyjednávání u SŽDC. I přes veškerou snahu kolektivních vyjednavačů se do této chvíle nepodařilo kolektivní vyjednávání uzavřít. Na zatím posledním jednání dne 27. prosince bylo s ohledem na aktuální stav kolektivního vyjednávání ukončeno projednávání Opatření GŘ SŽDC pro postup zaměstnavatele při nesjednání nové PKS pro období po 31 12. 2017, které bude v účinnosti do doby dohody a podpisu nové PKS. Dále došlo ke sjednání 2. změny PKS SŽDC na období 2016 – 2017, která mj. stanovuje nová vyrovnávací období, a k projednání technických změn vybraných interních norem týkajících se poskytování cestovních náhrad, poskytování výkonové odměny a uplatňování pracovní doby. Pokračování kolektivního vyjednávání je  naplánováno na 11. ledna 2018. Prezidium vzalo informaci na vědomí a schválilo dosavadní postup kolektivních vyjednavačů FVČ.

 

- Návrh výše stravného při výkonu práce v PPS dle bodu 3.6.1 PKS ČD Cargo, a.s. na rok 2018.  Prezidium po krátké diskusi projednalo předložený návrh bez připomínek. Stravné je  zaměstnancům PPS na území cizího státu v roce 2018 poskytováno ve výši 9 EUR za směnu.

 

- Návrh změny organizačního uspořádání GŘ ČD, a.s. s účinnosti od 1. února 2018.  Návrh organizační změny se týká stávajícího Odboru kolejových vozidel (O12), který se rozdělí do tří nových útvarů GŘ ČD, kterými jsou Odbor správy a údržby KV (O20), Odbor provozu KV (O18) a Odbor KV (O12).  Uvedená změna organizačního uspořádání si klade za cíl zefektivnění systému řízení odvětví kolejových vozidel. Prezidium návrh změny organizačního uspořádání projednalo bez připomínek.

 

Další část jednání byla věnována doručeným materiálům a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

 

-problematice úpravy technologických stezek v dopravnách D3 v prostorách výhybek při křižování vlaků. Prezidium bylo informováno o aktuálním vývoji celé problematiky. V současnosti prezidium obdrželo kontakty na dotčené traťmistry OŘ SŽDC, se kterými bude dohodnuta finální úprava uvedených stezek dle požadavku FVČ. První takovéto jednání I-BOZP FVČ s traťmistrem je plánováno na den 24. ledna 2018 v dopravně Vítkov (OŘ SŽDC Ostrava).

 

- informaci týkající se Směrnice k seznamování se s dokumenty ve společnosti ČD, a.s. (č.j. 59129/2017-O10). Od 1. ledna 2018 vstoupila v účinnost výše uvedená Směrnice, která v jedné své části textu ukládá pracovní povinnosti zaměstnancům mimo jejich pracovní dobu, čímž  se dostává do rozporu s platnou legislativou ČR. FVČ na tuto skutečnost zaměstnavatele upozornila společně s požadavkem na provedení  urgentní změny. Dle reakce zaměstnavatele bude tato změna provedena v nejbližším možném termínu. Prezidium vzalo přednesenou informaci na vědomí.

 

-projednání Plánu centrálních akcí BOZP a ke zlepšení pracovních a sociálních podmínek na rok 2018 u OJ ZAP. Prezidium předložený návrh plánu projednalo bez připomínek se souhlasným stanoviskem.

 

-příprava zasedání Rady FVČ. V souvislosti s požadavkem na nutnost projednání rozpočtových otázek prezídia i další problematiky, byl předseda Rady prezidiem vyzván ke svolání zasedání Rady. Předseda Rady v reakci prezidium informoval, že zasedání Rady se uskuteční počátkem měsíce března 2018. Bližší informace budou zaslány delegátům na ZO počátkem února 2018.

 

- projednání změna č. 1 Zásad o hospodaření se Sociálním fondem ČD Cargo, a.s. Prezidium v krátké diskusi projednalo návrh uvedené změny bez připomínek. Změna reaguje na nový text PKS a týká se vypuštění odměny při životním výročí 60-ti let z textu Zásad (nově je obsahem PKS).

 

- projednání Žádosti o mimořádné přiznání jízdních výhod  dle § 6 ods. 4 Tarifu. Prezidium předloženou žádost projednalo a se svým stanoviskem seznámí MD ČR.

 

Příští zasedání proběhne dne 7.února 2018 v prostorách prezídia v Praze.

 

 

 

Pro předsedy ZO FVČ

 

S ohledem na závazky plynoucí z textu uzavřených kolektivních smluv je potřeba zaktualizovat složení Výborů základních organizací (které zejména v závěru minulého roku doznalo změn) a především stanovit termíny jednání Výborů ZO FVČ na rok 2018.

Prezidium FVČ z tohoto důvodu vyzývá všechny předsedy základních organizací k nahlášení nejen aktuálního složení Výborů ZO, ale i k nahlášení termínů zasedání Výborů ZO FVČ (netýká se těch, kteří již tyto informace nahlásili).

Pro zlepšení komunikace je nutné nahlásit i aktuální e-mailové adresy jednotlivých členů Výboru ZO.

Požadované údaje je nutné zaslat na adresu prezidia nejdéle do 16. února 2018.

 

 

 

Zprávy a informace

 

Stravenky na ČD, a.s. v roce 2018

Dle podnikové kolektivní smlouvy Českých drah na rok 2018 došlo k navýšení hodnoty poukázek na jídlo. Nové hodnoty poukázek na jídlo (dle přílohy č. 3, článek 1, bod 2, bod 6 a bod 7):

 

Hodnota poukázky

Zaměstnavatel hradí

Zaměstnanec hradí

100,- Kč

45,- Kč

55,- Kč

100,- Kč nebo 2 x 50,- Kč (vyjmenované profese)

50,- Kč

50,- Kč

40,- Kč

20,- Kč

20,- Kč

 

 Současně PKS ČD, a.s. pro rok 2018 již neobsahuje podmínku pro poskytnutí poukázky na jídlo pouze ve směně delší 6 hodin. Nově vzniká nárok poskytnutí poukázky na jídlo i při kratší směně pod 6 hodin! Jedinými omezujícími faktory zůstávají přítomnost zaměstnance v práci během stanovené směny alespoň 3 hodiny a u  zaměstnanců mobilního personálu navíc podmínka trvání délky pracovní cesty déle než 1 hodinu.

  

In Karta v mobilním telefonu

Dne 16. ledna byl na Českých drahách zahájen ověřovací provoz In Karty v mobilním telefonu, který byl již vyhlášen v PTV č. 56/25/2017. K uvedené problematice byl dne 10. ledna vydán Pokyn Ř-O14 č. 01/2018 jehož obsahem jsou instrukce a pokyny pro dotčené zaměstnance (vlakové čety a osobní pokladníky).

In Karta je v mobilním telefonu integrována do aplikace Můj Vlak a existuje ve dvou variantách:

a) jako obraz již existující „čipové/plastové“ In Karty

b) jako „samostatná“ virtuální In Karta, kterou si vytvoří cestující sám v mobilním telefonu v aplikaci Můj Vlak.

Při první kontrole ve vlaku jsou kladeny vyšší nároky na ověření/autorizaci, při které si pověřený zaměstnanec musí vyžádat od cestujícího osobní doklad totožnosti a důsledně zkontrolovat dle pokynů v zařízení POP správnost cestujícím zadaných údajů.

In Kartu s aplikací železniční průkazka nelze do aplikace zadat ani ji vytvořit jako virtuální!

 

 

 

 

Blahopřání

 

Dne 2. ledna oslavila pětapadesáté narozeniny

paní Tarašová Gabriela, vlakvedoucí ze ZO FVČ Praha.

 

Dne 2. ledna oslavil šedesáté narozeniny

pan Doktor Pavel, vlakvedoucí ze ZO FVČ Kopidlno.

 

Dne 7. ledna oslavila pětašedesáté narozeniny

paní Herajtová Jaroslava,

nákladní pokladní v.v. ze ZO FVČ Tachov.

 

Dne 8. ledna oslavila padesáté narozeniny

paní Vařečková Jana, vlakvedoucí ze ZO FVČ Kolín.

 

Dne 8. ledna oslavila padesáté narozeniny

paní Kašičková Hana, osobní pokladní ze ZO FVČ Kolín.

 

Dne 15. ledna oslavil pětapadesáté narozeniny

pan Markvart Petr, výpravčí ze ZO FVČ Lovosice.

 

Dne 20. ledna oslaví pětašedesáté narozeniny

pan Chmel Josef, vlakvedoucí ze ZO FVČ Hradec Králové.

 

Dne 22. ledna oslaví pětašedesáté narozeniny

pan John Přemysl, vlakvedoucí v.v. ze ZO FVČ Šumperk.

 

Dne 24. ledna oslaví pětapadesáté narozeniny

pan Cuchý Miroslav, vlakvedoucí a předseda

základní organizace ze ZO FVČ Lovosice.

 

Dne 29. ledna oslaví pětašedesáté narozeniny

pan Domený Miloš, vlakvedoucí ze ZO FVČ Praha.

 

 

 

Prezidium FVČ přeje všem oslavencům hodně zdraví,

štěstí a osobní pohody do dalších let.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č. 20

(Vydán 21. prosince 2017)

  

 

 

PKS Českých drah na rok 2018 podepsána

 

Ve čtvrtek 21. prosince 2017 byla podepsána Podniková kolektivní smlouva Českých drah na rok 2018. Podpisem tak bylo ukončeno dvouměsíční kolektivní vyjednávání. V podepsané kolektivní smlouvě dochází k nárůstu tarifních mezd a jsou zachovány všechny stávající benefity.

 

Přehled nejpodstatnějších změn oproti letošní PKS:

 

Základní text PKS – Kapitoly 1. – 6. jsou prakticky beze změny vyjma kapitoly 2. – BOZP, SOCIÁLNÍ OBLAST, ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY, kde dochází k navýšení částky k zajištění BOZP a ke zlepšení pracovních a sociálních podmínek a mění se termín k zabezpečení provedení prověrek BOZP na pracovištích.

 

Příloha č. 1 – Pracovní doba

Stanovená týdenní pracovní doba – mezi zaměstnání se stanovenou 36 hodinovou týdenní pracovní dobou je při splnění podmínky nepřetržitého provozu nově doplněn KZAM 41 335 Komandující.

Rozvržení pracovní doby – minimální délka směny zasahující do dvou kalendářních dnů je nově stanovena na 9 hodin.

Dělená směna – došlo k úpravě textu týkajícího se narušení dělené směny vlivem zpoždění pod 60 minut na znění: „Narušením dělené směny zpožděním nebo živelnou událostí se charakter původního naplánovaného rozdělení směny nezmění, pokud nedojde jeho vlivem ke zkrácení pod 60 minut.“

Směna – došlo k úpravě textu týkajícího se maximální délky směny a požadavku zaměstnance VLČ na možnost vystřídání.

Nepřetržitý odpočinek v týdnu – došlo k úpravě a rozšíření institutu tzv. víkendového volna pro zaměstnance letmo.

Střežení pracoviště – tento institut byl z textu PKS vypuštěn bez náhrady. 

 

Příloha č. 2 – Řád pro odměňování

Příplatek za přesčas – u zaměstnanců zařazených do třísměnného a nepřetržitého režimu je nově navýšen na 35% průměrného výdělku.

Výkonová odměna – institut VO je zrušen a plně nahrazen zavedením Osobního ohodnocení.

Kompenzace za obtížnost pracovního režimu při výkonu složeném ze dvou směn s odpočinkem – jedná se o nově zavedenou kompenzaci pro zaměstnance mobilního personálu (vlakové čety a strojvedoucí) jednorázově 100,- Kč za každý takto složený výkon.

 

Příloha č. 2.1. – mzdové tarify a příplatky

Došlo k navýšení tarifů o 4,5% v tarifních třídách 1 až 12 a o 2% v tarifních třídách 13 až 16.

Příplatek za práci v noci byl navýšen na 12%.

Příplatek za práci o sobotách a nedělích byl navýšen na 12%.

Příplatek za dělenou směnu na území ČR byl nově sjednocen na 50% průměrného výdělku bez časového omezení.

 

Příloha č. 3 – Stravování a náhrady výdajů

Došlo k navýšení nominální hodnoty stravovací poukázky na 100,- Kč pro všechny zaměstnance.

Došlo k úpravě stravného, jak základní sazby, tak stravného pro vlakové čety, které je nově ve výši:

92,-Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

140,-Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,

217,-Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 

Ostatní přílohy včetně KOP a odměny za zabránění úniku tržeb jsou v téměř nezměněné podobě oproti stavu letošního roku.

 

Na závěr jednání bylo dohodnuto, že všem zaměstnancům Českých drah bude ve výplatě za měsíc prosinec 2017 (tj. v lednovém výplatním termínu) vyplacena mimořádná odměna ve výši 6 000,- Kč.

 

 

 

PKS ČD Cargo na rok 2018 podepsána

 

Dne 18. prosince 2017 byla všemi odborovými organizacemi působícími v ČD Cargo, a.s. a zaměstnavatelem podepsána Podniková kolektivní smlouva pro rok 2018. Obsahem PKS je navýšení tarifních stupňů o ve všech stupnicích. Navýšení se skládá se dvou složek, a to navýšení procentuální (2%) a navýšení formou pevné nominální částky (800,-Kč). Všechny dosavadní příplatky byly zachovány a u některých došlo k navýšení sazeb. Dále byla upravena odměna při životních výročích a tato odměna bude nově vyplácena i u příležitosti životního jubilea 60 let. K úpravě došlo v délce minimální délky směny spadajících do dvou kalendářních dnů, kdy je tato délka 10,17 hodin. Dodatková dovolená je zachována v rozsahu letošního znění PKS  a je nově z textu PKS vyjmuta do samostatné interní normy. Vyrovnávací období pro zaměstnance letmo zůstává beze změn. V rámci vyjednávání PKS došlo i ke změnám v IN PERs42-B-2011, kde dochází k úpravě výše některých příplatků,  např. příplatek za řízení motorového vozidla. Na závěr jednání bylo dohodnuto, že všem zaměstnancům ČD Cargo, a.s. bude ve výplatě za měsíc prosinec 2017 (tj. v lednovém výplatním termínu) vyplacena mimořádná odměna ve výši 3 000,- Kč.

 

Bližší informace o novinkách v PKS ČDC poskytne členům FVČ tajemník prezidia pro ČD Cargo p. Horna na těchto kontaktech:

mobil: 734 220 352 , e-mail: Horna@fvc.cd.cz

 

 

 

Kolektivní vyjednávání u SŽDC

 

10. společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – stav k 19. 12. 2017

Kolektivní vyjednávání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, po 31. 12. 2017 se konalo v sídle zaměstnavatele za účasti generálního ředitele Ing. Pavla Surého.

Ing. Pavel Surý předložil dva návrhy zaměstnavatele na navýšení, přičemž druhý návrh obsahoval zvýšení nově nastavených základních tarifních mezd o 3,2 % a disponibilního objemu prostředků na výkonové odměny na 5,4 % a navýšení nominálních hodnot poukázek na jídlo (stravenky) na 110 Kč u zaměstnanců při směně dlouhé 12 a více hodin (s výjimkou zaměstnanců s pružnou pracovní dobou), 90 Kč u ostatních zaměstnanců a navýšení nominální hodnoty další stravenky zaměstnancům HZS při směně délky delší než 12, 5 hodiny na vyjmenovaných pracovištích na 55 Kč.

Odborové centrály souhlasily s návrhem na navýšení nominálních hodnot stravenek, požadují však nárůst nově nastavených základních tarifních mezd o 6,5 % a disponibilního objemu prostředků na výkonové odměny na 5,5 %.

Tímto nejsou dotčeny již dohodnuté navýšené příplatky, odměny a nové formy mzdy - osobní příplatek (vázající se na délku praxe a odbornou kvalifikaci dle Předpisu SŽDC Zam1) a zvláštní odměna.

 Jelikož nedošlo ke shodě, zahájil zaměstnavatel projednání Opatření generálního ředitele pro postup zaměstnavatele při nesjednání podnikové kolektivní smlouvy po období 31. 12. 2017. Návrh opatření obsahuje všechny ostatní doposud dojednané oblasti v odměňování, v kondičních pobytech a v pravidlech poskytování náborového příspěvku. Pro odměňování bude použita nově konstruovaná stupnice tarifu, kterým bude nahrazena současná stupnice sazeb A a B a při jeho použití bude dosaženo stejného objemu nákladů na tarifní mzdy jako v roce 2017. Základní text PKS a příloha č. 1 PKS na období 2016 – 2017 zůstává v platnosti. Smluvní strany jsou si vědomy, že nedojde-li k podpisu nové PKS, bude nutno formou změny stávající PKS upravit vyrovnávací období po 31. 1. 2018.

 

Další jednání proběhne 27. prosince 2017 v sídle zaměstnavatele.

 

 

Zprávy a informace

Pokyn ke vzájemnému uznávání jízdních výhod

mezi ČD, a.s.  a ZSSK, a.s. od 1. ledna 2018

 

Odbor personální GŘ Českých drah vydal dne 20. 12. 2017 Pokyn č.j. 4916/2017-O10 v následujícím znění:

 

Tímto upozorňujeme držitele zaměstnaneckých jízdních výhod, že byl podepsán dodatek č. 17 ke Smlouvě o vzájemném uznávání jízdních výhod mezi Českými drahami, a.s. (ČD) a Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ZSSK), kterým se prodlužuje platnost ustanovení dodatku č. 16 do 31. května 2018.

 

In Karty s platnou aplikací železniční průkazka pro rok 2017 opravňují jejich držitele k cestování ve vlacích ZSSK v souladu s pokynem „Vzájemné uznávání jízdních výhod ČD, a.s. a ZSSK, a.s. pro rok 2017“ (č.j. 4032/2016-O10. ze dne 19. 12. 2016) až do 31. května 2018.

 

O dalších změnách budeme průběžně informovat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č.19

(Vydán 14. prosince 2017)

  

 

 

Jednání prezidia FVČ

 

V úterý a středu dne 12. a 13. prosince 2017 proběhlo v Českém Brodě výjezdní zasedání prezidia FVČ, které projednalo následující materiály a problematiku:

 

- Zprávu o hospodaření prezidia za měsíc listopad 2017. Po krátké diskusi prezidium zprávu schválilo bez připomínek.

 

- Stav v oblasti zaměstnaneckých jízdních výhod. Prezidium bylo informováno o průběhu jednání, která k dané problematice proběhla 28. listopadu a 4. prosince. Vyvrcholením těchto jednání byl podpis „Memoranda o udržení sociálního smíru na železnici v souvislosti s řešením problematiky jízdních výhod na období let 2018 – 2019“ mezi Ministerstvem dopravy ČR a všemi odborovými centrálami působícími na české železnici. Podepsané Memorandum obsahuje závazek MD ČR o prosazování dohodnutých principů v poskytování zaměstnaneckých jízdních výhod nad rámec Tarifu v orgánech SŽDC a ČD, a.s. Uvedení zaměstnavatelé se zároveň veřejně zavázali k akceptaci těchto principů tak, aby oprávnění držitelé mohli čerpat jízdní výhody v téměř totožném rozsahu jako dosud s tím, že výhody nad rámec Tarifu (tzv. komerční vlaky, lanová dráha a přeprava spoluzavazadel) budou nově poskytovány formou časového příplatku, který budou zaměstnavatelé hradit zaměstnancům formou poskytování zaměstnaneckého benefitu.  Podpis Memoranda současně umožnil dohodu nad 15. Úpravou Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců

 

- Stav kolektivního vyjednávání u společnosti České dráhy. Další kola kolektivního vyjednávání proběhla 27. - 28. listopadu, 7. a 11. prosince v Praze. Přednesena informace o průběhu těchto jednání a aktuálním stavu textu PKS. Pokračování KV je plánováno na 14. prosince. Prezidium vzalo informaci na vědomí a schválilo dosavadní postup kolektivních vyjednavačů FVČ.

 

- Stav kolektivního vyjednávání u společnosti ČD Cargo. Jednání pokračovala ve dnech 27., 30. listopadu a 5. prosince. Došlo k dohodě ve většině sporných bodů PKS, jednání směřuje ke konečné dohodě o nárůstu mezd. Další jednání je plánováno na 13. prosince. Prezidium vzalo informaci na vědomí a schválilo dosavadní postup kolektivních vyjednavačů FVČ.

 

-Stav kolektivního vyjednávání u SŽDC. Jednání proběhla 7. a 8. prosince. V jejich průběhu byly projednány další sporné body textu PKS. Současně byly dohodnuty a podepsány Rámcové zásady pro tvorbu a používání FKSP SŽDC pro rok 2018 a Zásady hospodaření s centralizovanými prostředky FKSP SŽDC pro rok 2018. Další jednání je plánováno na 15. prosince. Prezidium vzalo informaci na vědomí a schválilo dosavadní postup kolektivních vyjednavačů FVČ.

 

- Aktuální situace u společnosti ČD Cargo. Projednávání tohoto bodu se jako host účastnil ředitel odboru lidských zdrojů ČD Cargo ing. Mojmír Bakalář. Seznámil přítomné s celkovou aktuální situací ve společnosti ČD-C, Federaci vlakových čet poděkoval za úspěšnou spolupráci a ve svém vystoupení vyzdvihl úlohu odborů ve fungování moderní společnosti. Po úvodním vystoupení ing. Bakaláře se uskutečnila diskuse se členy prezidia na aktuální témata.

 

- Návrh novelizace předpisu SŽDC T1 „Telefonní provoz“. Prezidium návrh projednalo s několika  připomínkami, které bude uplatňovat v rámci probíhajícího připomínkového řízení.

 

- Návrh novelizace dokumentu č. 15 Sborníku SR 14 – „Řešení mimořádností v provozu vlaků osobní dopravy“. Prezidium návrh podrobně projednalo s několika připomínkami, které uplatní v rámci probíhajícího připomínkového řízení.

 

- Aktuální situace v oblasti osobní přepravy ČD, a.s. Projednání tohoto bodu se jako hosté zúčastnili zástupci zaměstnavatele, kterými byli člen Představenstva ČD ing. Michal Štěpán a ředitelka OJ ZAP ing. Jitka Kubíková. Ve svých projevech informovali o aktuálních tématech a dění ve společnosti.  Sdělené informace se především týkaly problematiky zasmluvnění dálkové dopravy, výsledků jednání na krajích o regionální dopravě, vývoji v oblasti zaměstnaneckých režijních výhod, celkovému hospodářskému vývoji společnosti a problematice účasti ČD v očekávaných výběrových soutěžích na dopravu v regionální i dálkové vozbě. Představitelé zaměstnavatele ve svých vystoupeních přednesli poděkování všem zaměstnancům za zdařilý přechod na nový grafikon. Po vystoupení ing. Štěpána a ing. Kubíkové pokračovalo jednání diskusí.

 

Další část jednání byla věnována doručeným materiálům a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

 

- informaci z průběhu pravidelné porady členů Představenstva ČD s představiteli OC, která

proběhla dne 28. listopadu. Hlavními tématy jednání byly informace o problematice rozvoje obchodních aktivit, potřebě investic do opravárenství, problematice vývoje v oblasti jednání s kraji, problematice vývoje v oblasti mzdové a personální a problematice zaměstnaneckých jízdních výhod. Diskutována byla i otázka aplikace „Retenčního programu“ u vybraných profesí v DKV. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- informaci o změně organizační struktury GŘ SŽDC s účinností od 1. prosince 2017. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- informaci o změně organizačního uspořádání GŘ ČD, a.s. s účinností od 1. ledna 2018. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- informaci o jednání zástupců FVČ s představiteli Zásobovacího centra ČD dne 24. listopadu. Tématem jednání byla problematika požadavku FVČ na úpravu předpisu Ok 3, týkající se posuzování výpočtu vynášecích dob vybraných výstrojních součástí. A dále byla projednávána problematika úhrady zbytkové ceny výstrojních součástí při ukončení pracovního poměru výpovědí danou zaměstnancem. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- informace o provedené kontrolní činnosti FVČ zaměřenou na nocležny VLČ v obvodu RP ZAP Brno, která proběhla ve dnech 26. a 27. listopadu.

 

- informace o jednání představitelů FVČ k problematice tratí D3 na GŘ SŽDC dne 1. prosince. Tématem jednání byla problematika možné úpravy technologických stezek (vyvýšení) v blízkosti výhybek v dopravnách D3, ve kterých provádějí VLČ úkony spojené se stavěním vlakové cesty. Dohodnuta byla možnost úpravy dle požadavků FVČ. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- projednání návrhu „Směrnice ČD k zajištění přípravy plnění a sledování akcí BOZP ke zlepšení pracovních a sociálních podmínek“. Prezidium projednalo návrh Směrnici bez připomínek.

 

- informaci o vydaném Pokynu ředitele O10 GŘ ČD k provádění srážek členských příspěvků u ČD od 1. 1. 2018. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- projednání návrhu změny č. 1 Pokynu Ř-O10 č. 2/2016 SŽDC „Pokyn k zajištění přípravy, plnění a sledování akcí BOZP a ke zlepšení pracovních a sociálních podmínek na pracovištích“. Prezidium předložený návrh projednalo bez připomínek.

 

- projednání Přehledu odstraněných závad z prověrek BOZP u SŽDC, Přehledu a plnění plánu k zajištění BOZP a změny plánu akcí v OŘ Brno. Prezidium uvedené materiály projednalo bez připomínek.

 

- projednání návrhu sportovních a kulturních akcí FVČ na rok 2018. Prezidium návrh projednalo a určilo akce, které bude v příštím roce pořádat.

 

- zhodnocení činnosti FVČ v roce 2017. Prezident FVČ p. Benda provedl zhodnocení letošní činnosti FVČ a přítomným členům poděkoval za jejich dosavadní činnost.

 

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne 10. ledna 2018 v Praze

 

 

 

 

 

Zprávy a informace

 

Pokyn k platnosti jízdních výhod ČD od 1. ledna 2018

 

Odbor personální GŘ ČD, a.s. vydal Pokyn následujícího znění:

Prolongace pro rok 2018 nebude zahájena k 1. lednu 2018, její začátek bude vyhlášen v Metodickém pokynu k prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod ČD pro rok 2018 , který bude vydán v průběhu měsíce ledna 2018.

In Karty s platnou aplikací železniční průkazka pro rok 2017, zůstávají v platnosti v souladu s Metodickým pokynem k prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod ČD pro rok 2017 až do května 2018, pokud nebude rozhodnuto jinak.

Upozorňujeme, že v případě tzv. prvních přídělů nároku na zaměstnanecké Jízdní výhody je umožněno uhradit prolongační částku za r. 2017 s tím, že tato bude platná do 31. května 2018, pokud nebude rozhodnuto jinak

 

 

 

 

Kolektivní vyjednávání u Českých drah, a.s.

Ve dnech 7. a 11. prosince 2017 pokračovala v sídle zaměstnavatele další kola kolektivního vyjednávání za uzavření Podnikové kolektivní smlouvy ČD, a.s. pro rok 2018.

V průběhu těchto jednání se podařilo vydiskutovat a najít shodu v textu článků Přílohy č. 1 týkajících se Rozvržení pracovní doby a Nepřetržitého odpočinku v týdnu. V Příloze č. 2 „Řád pro odměňování“ se podařilo shodnout nad textem článků Příplatek za režim práce, Mimořádné odměny a nového článku řešící Kompenzaci za obtížnost pracovního režimu při výkonu složeném ze dvou směn s odpočinkem (odpočinek na nocležně). V příloze č. 3 se podařilo shodnout nad výší sazeb stravného.

Nadále však přetrvá rozpor v textaci článku Dělené směny. Další rozpory se týkají především mzdové oblasti a oblasti výkonových odměn či osobního ohodnocení. Poměrně značný rozpor je v oblasti procentního nárůstu v tarifních stupních, kde zaměstnavatel stále trvá na svém návrhu 1% navýšení mezd, což považují OC za absolutně nedostatečné.

Termín příštího kola kolektivního vyjednávání byl dohodnut na čtvrtek 14. prosince 2017.

O dalším vývoji situace bude členská základna FVČ průběžně informována.                                                             

                                                                                                                                             Za vyjednávací tým FVČ Benda Robert

 

 

 

Kolektivní vyjednávání u ČD Cargo, a.s.

Dne 13. prosince 2017 proběhlo v sídle společnosti ČD Cargo další kolo jednání o podobě kolektivní smlouvy pro rok 2018. V úvodu jednání byla provedena prezentace o současném stavu dojednaných bodů a celkovém finančním objemu v těchto dojednaných bodech. Předseda Představenstva přednesl nabídku na navýšení tarifních mezd pro rok 2018. Tato nabídka byla ve stejné výši jako na posledním vyjednávání. Zástupci odborových centrál na tuto nabídku nepřistoupili, a odložili další jednání o navýšení mezd na příští kolo jednání.

 Dalším bodem, který byl dohodnut je bod o vyrovnávacím období zaměstnanců letmo. Tento bod zůstal ve znění letošní PKS. Nově byl předložen zaměstnavateli návrh na úpravu výše stravného, který vychází z vyhlášky ministerstva financí ČR – tento bod zůstává nadále neuzavřen a o jeho podobě se bude jednat i nadále.

 V rámci kolektivního vyjednávání byly předneseny informace k jízdním výhodám, a to v reakci na podepsaní Memoranda. Na konečné podobě IN PERs10-B-2011 Poskytování jízdních výhod zaměstnancům bude ČDC ve spolupráci s odborovými partnery nadále pracovat a její konečné znění bude předloženo ke konečnému projednání.

 Příští jednání proběhne dne 18. prosince 2017 v sídle společnosti ČDC v Praze

 

Za vyjednávací tým FVČ Košťál Aleš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č.18

(Vydán 30. listopadu 2017)

  

 

Jednání prezidia FVČ

 

Ve středu dne 22. listopadu 2017 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ, které projednalo následující materiály a problematiku:

 

- Stav kolektivního vyjednávání u společnosti SŽDC. Další kolo kolektivního vyjednávání proběhlo dne 15. listopadu v Praze. O stavu vyjednávání informoval prezident p. Benda. Zaměstnavatel předložil nové návrhy v oblasti výkonové odměny, tarifních mezd, zpřesnění stávajícího textu u odměňování při neúspěšné odborné zkoušce a zpřesnění principů nárůstu smluvních mezd. OC souhlasily s návrhy v oblastech odměňování při neúspěšné odborné zkoušce a principech nárůstu smluvních mezd. Ostatní návrhy týkající se mzdové oblasti zůstávají nadále rozporem a kolektivní vyjednávání bude pokračovat dne 7. prosince. Prezidium vzalo informaci na vědomí a schválilo dosavadní postup kolektivních vyjednavačů FVČ.

 

- Stav kolektivního vyjednávání u společnosti ČD Cargo. Stav kolektivního vyjednávání se prakticky od posledního jednání, které se uskutečnilo 2. listopadu, nezměnil a to z důvodu, že se plánované jednání dne 16. listopadu neuskutečnilo. Intenzivní pokračování kolektivního vyjednávání je plánováno v týdnu od 27. listopadu do 1. prosince.

 

- Stav kolektivního vyjednávání u společnosti České dráhy. První kolo kolektivního vyjednávání proběhlo dne 21. listopadu v Praze. Prezident FVČ pan Benda informoval o průběhu jednání, které probíhalo v rovině vzájemného vysvětlování navrhovaných změn a úprav v základním textu PKS a v příloze č. 1.  Pokračování kolektivního vyjednávání je naplánováno na 27. a 28. listopadu. Prezidium vzalo informaci na vědomí a schválilo dosavadní postup kolektivních vyjednavačů FVČ.

 

- Návrh 4. změny předpisu ČD Ok 3 „Předpis o stejnokroji zaměstnanců Českých drah a.s.“.  Prezidium předložený návrh projednalo s několika zásadními připomínkami, které bude uplatňovat v rámci probíhajícího připomínkového řízení.

- Návrh novelizace Dokumentu č. 2 Sborníku SR 14 „Technologické a organizační podmínky pro provoz vlaků a tratí se samoobslužným způsobem odbavování cestujících“. Obsahem novelizace je zapracování podmínek odbavování cestujících v standardu A „automat“ po vyhodnocení pilotního projektu. Prezidium návrh novelizace projednalo bez připomínek.

 

- Návrh novelizace Směrnice SŽDC č. 98 „Zásady při nakládání s podezřelými předměty“ ve druhém kole připomínkového řízení. Prezidium návrh projednalo s několika připomínkami. Současně vzalo na vědomí, že podstatná část připomínek FVČ z prvního připomínkového kola byla do návrhu novelizace zapracována.

 

- Návrh změny č. 2 Dílčího rozpočtu sociálního fondu ředitelství ZAP 2017. Prezidium návrh změny projednalo bez připomínek se souhlasným stanoviskem.

 

Další část byla věnována doručeným materiálům a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

- informaci o aktuálním vývoji problematiky návrhu 15. úpravy Tarifu zaměstnaneckého jízdného. Prezidium bylo informováno o předpokládaném vývoji v této oblasti včetně možnosti podpisu Memoranda, které požadují odborové organizace k této problematice uzavřít se všemi dotčenými stranami (MDČR, ČD, ČD-C a SŽDC).

 

- vyhodnocení bodu 2.1.1 PKS ČD, a.s. za 3. čtvrtletí roku 2017. Prezidium bylo seznámeno s přehledem čerpání prostředků na akce k zajištění BOZP a ke zlepšení pracovních a sociálních podmínek za uvedené období. Předložený přehled byl prezidiem vzat na vědomí.

 

- informaci z průběhu jednání k problematice eliminace negativních dopadů při plánované dlouhodobé výluce v uzlu Brno v letech 2018-2019, které proběhlo z iniciativy FVČ dne 15. listopadu na RP ZAP Brno. Obsahem jednání byla diskuze k problematice oprávněných požadavků FVČ a ČD, a.s. vůči SŽDC (SSV Olomouc) na zajištění odpovídajících náhradních prostor jak pro zaměstnance ČD, tak pro cestující veřejnost a dalších potřebných úprav (zajištění bezbariérového přístupu) ve všech stanicích dotčených odklonem dopravy z hlavního nádraží (Brno Dolní nádraží, Brno – Královo Pole, Brno - Židenice). Prezidium vzalo přednesenou informaci na vědomí.

 

- informaci z průběhu VI. finále Týmu SŽDC, které se konalo dne 9. listopadu v Obecním domě v Praze. Součástí akce bylo slavnostní ocenění účastníků různých soutěžních kategorií (anket) projektu Tým SŽDC z řad zaměstnanců SŽDC.

 

- informaci o stavu přípravy výjezdního zasedání prezidia FVČ. Dle závěrů z minulého zasedání prezidia byli na výjezdní zasedání pozváni zástupci všech zaměstnavatelů, pro které je FVČ sociálním partnerem. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Českém Brodě formou výjezdního zasedání ve dnech 12. a 13. prosince 2017.

 

 

 

Retenční program ČD

nekoncepční manažerské rozhodnutí

Usnesením představenstva akciové společnosti České dráhy byl dne 17. října 2017 schválen „Retenční program ČD 2017-2018“, který má cestou finanční motivace zajistit setrvání zaměstnanců vybraných profesí v DKV jako jsou soustružník kovů, elektromechanik, mechanik elektronických zařízení, vedoucí posunu a posunovač v pracovním poměru u ČD, a.s. Retenční program ovšem nebyl s odborovými organizacemi působícími u ČD, a.s. jakkoliv projednán a informaci o jeho existenci od zaměstnavatele obdržela Federace vlakových čet až dodatečně, po jeho uvedení v platnost. Prezidium Federace vlakových čet zastává názor, že se jedná o zcela nekoncepční manažerské rozhodnutí, které v důsledku nepovede k dlouhodobé stabilizaci zaměstnanců vyjmenovaných profesí, ale pouze odsune možný úmysl některých z dotčených zaměstnanců ukončit pracovní poměr.

Retenční program navíc vyvolal v řadách zaměstnanců ostatních nedostatkových profesí, včetně vlakových čet, velmi negativní reakce. A tyto reakce jsou naprosto pochopitelné, protože se tito zaměstnanci cítí ze strany vrcholového managementu ČD opomíjeni a možná i podvedeni. Řešit personální nedostatek v profesích s minimální přesčasovou prací (vyjma posunovačů) finančním příspěvkem a ostatním zaměstnancům vzkázat, že oni finanční příspěvek nepotřebují, protože se u nich nedostatek zaměstnanců daří pokrýt přesčasovou prací, je manažerským rozhodnutím, které může být příčinou ztráty ochoty zbývajících zaměstnanců konat práci nad rámec svých základních povinností, nebo dokonce vést k jejich odchodu.

Zaměstnanci vlakových čet jsou jednou z nosných profesí a společně s osobními pokladníky patří k tzv. „Výkladní skříni Českých drah“, kdy svým výkonem služby podstatně ovlivňují pohled zákazníků – cestujících na České dráhy, a.s. jako solidního železničního dopravce. Zejména vlakové čety jsou jednou z profesí, která má vysoký podíl přesčasové práce z důvodu chybějících zaměstnanců. Přes tyto skutečnosti zaměstnavatel svým rozhodnutím jasně deklaruje, že v současnosti necítí potřebu personální nedostatek u této profese řešit, protože situace není kritická a chybějící zaměstnanci jsou nahrazováni za cenu přesčasové práce.

Proto si, kolegyně a kolegové, příště, až budete debatovat s komandujícím, který Vás žádá o přesčas, zkuste vzpomenout na tyto řádky a odpovězte si na otázku: „Stojí to za to?!“.

 

 

 

Rozloučení

 

 

Dne 10. listopadu ve věku 70 let zemřel dlouholetý

prezident Federace železničářů ČR pan Milan Lokvenc.

 

V čele odborové centrály stanul v roce 1993

a vždy odhodlaně hájil práva a zájmy zaměstnanců železnice.

 

   

 

 

ČEST JEHO PAMÁTCE!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č.17

(Vydán 14. listopadu 2017)

  

 

 

Jednání prezidia FVČ

 

Ve středu dne 8. listopadu 2017 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku :

 

- Zprávu o hospodaření za měsíc říjen 2017. Po krátké diskuzi prezidium předloženou zprávu projednalo a schválilo.

 

- Stav kolektivního vyjednávání u společnosti SŽDC. Informaci přednesl prezident FVČ p. Benda. Prezidium seznámil s aktuálním stavem textu PKS po proběhlém výjezdním jednání ve dnech 16. - 20. října v Berouně a dalších jednání v Praze, která proběhla 2. a 7. listopadu. Následující nejbližší jednání je plánováno na 15. 11. v Praze. Prezidium vzalo informaci na vědomí a schválilo dosavadní postup kolektivních vyjednávačů FVČ.

 

- Stav kolektivního vyjednávání u společnosti ČD Cargo. Informaci přednesl tajemník FVČ p. Horna a prezidium postupně seznámil se stavem projednávaného textu PKS  po proběhlém výjezdním jednání 30. října - 2. listopadu v Kraskově. Následující nejbližší jednání je plánováno na 16. listopadu. Prezidium vzalo informaci na vědomí a schválilo dosavadní postup kolektivních vyjednávačů FVČ.

 

- Stav kolektivního vyjednávání u společnosti ČD, a.s. Informaci přednesl prezident FVČ p. Benda. Dne 31. října byl zaměstnavatelem předán návrh PKS ČD pro rok 2018. Na jednání dne 6. listopadu vypracovali zástupci odborových organizací společný oponentní návrh, který byl následně předán zaměstnavateli. Zahájení „klasického“ kolektivního vyjednávání je plánováno na úterý 21. listopadu v sídle zaměstnavatele. Prezidium vzalo informaci na vědomí a schválilo dosavadní postup kolektivních vyjednávačů FVČ.

 

- Návrh změny č. 12 Smluvních přepravních podmínek ČD pro veřejnou drážní osobní dopravu (SPPO) s účinností od 10. 12. 2017.  Prezidium předložený materiál podrobně projednalo bez připomínek.

 

- Návrh změn procesních listů osobní přepravy s účinností od 10. 12. 2017. Prezidium předložený návrh změn více jak čtyř desítek procesních listů velmi podrobně projednalo s množstvím podstatných připomínek, se kterými budou následně seznámeni gestoři dokumentů.

 

- Návrh změny č. 1 předpisu ČD Hf 3 „Předpis pro pokladní službu v osobní přepravě“. Prezidium předložený návrh změny projednalo s několika drobnými připomínkami.

 

- Návrh 15. úpravy Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců (režijní jízdné).  Prezident FVČ seznámil prezidium s průběhem jednání představitelů OC s představiteli Ministerstva dopravy ČR včetně ministra ing. Ťoka dne 24. října. Projednávána byla problematika navrhované úpravy a to především ve vztahu k tzv. komerčním vlakům, přepravě zavazadel a ceně a době platnosti prolongace. Současně byly diskutovány návrhy možných řešení s určitými odlišnostmi pro zaměstnance SŽDC a dceřiných společností ČD. Následně Ministerstvo dopravy ČR zaslalo upravený návrh Tarifu s dohodnutými aspekty. K tomuto návrhu se odborové organizace vyjádřily společným stanoviskem, ve kterém požadují danou problematiku a dohodnuté skutečnosti potvrdit formou uzavření Memoranda všech zúčastněných stran. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

Další část jednání byla věnována doručeným materiálům a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

 

- informaci o průběhu pravidelné provozní porady zástupců OC s představiteli vedení ČD a.s. dne 30. října. Zaměstnavatel informoval o průběhu kalamity z předchozího dne (orkán Herwart), kdy došlo k plošnému výpadku informačních systémů včetně aplikace Komunikátor a bylo tak velmi složité zajistit informovanost zaměstnanců i cestujících o mimořádnostech. V této souvislosti byl ústy ředitelky O11 ing. Hnulíkové velmi kladně hodnocen v daných podmínkách přístup vlakových čet i všech ostatních zúčastněných provozních zaměstnanců. V dalším průběhu porady přednesli zástupci odborových organizací své připomínky. Projednávána byla především problematika vyžadování sepisování Oznámení o závadách při chybějící zpětné vazbě, kdy popisované závady nejsou odstraňovány, ale musí být neustále opakovaně hlášeny formou OZ, problematika uvádění plného jména a příjmení zaměstnance VLČ na potvrzení z POP o předání resp. převzetí věci a problematika nezajištění zesílení VLČ při zařazení posilových vozů (nad limit dle ROVD) při objednávce mimořádné přepravy fotbalových fanoušků. Prezidium vzalo informace na vědomí.

 

- informaci z pravidelné porady představitelů OC s členy představenstva ČD a.s. dne 31. října. V průběhu jednání byl představitelům OC předán návrh PKS ČD na rok 2018 a byly podepsány Zásady hospodaření se SF na rok 2018. Dále byly předneseny informace o mzdovém vývoji a vývoji přesčasové práce za období leden – říjen 2017 a informace týkající se provozní a hospodářské situace ČD, a.s. i celé skupiny ČD.

 

- informaci o aktivitě FVČ v oblasti možností eliminace negativních dopadů na zaměstnance i cestující veřejnost při plánovaných rozsáhlých výlukách v uzlu Brno v letech 2018 a 2019. Prezidium bylo informováno o plánované schůzce představitelů FVČ se zástupci RP ZAP Brno a SŽDC (SSV Olomouc), která k dané problematice proběhne 15. listopadu v Brně.

 

- návrhu novelizace dokumentu Sborníku SR 14 č. 10 „Přeprava zásilek pro služební účely“. Prezidium předložený návrh projednalo bez připomínek.

 

- návrhu novelizace dokumentu Sborníku SR 14 č. 8 „Informační servis pro cestující ČD ve stanicích, prokazování oprávnění k provozování činností“. Prezidium předložený návrh projednalo bez připomínek.

 

- návrhu změny č. 1 předpisu ČD V15/1 „Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení ŽKV“ v druhém kole připomínkového řízení. Prezidium předložený návrh změny předpisu projednalo bez připomínek.

 

- návrhu vyhlášky MD ČR, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah. Prezidium předložený návrh vyhlášky projednalo bez připomínek.

 

- návrhu vyhlášky MD ČR, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah. Prezidium předložený návrh vyhlášky projednalo bez připomínek.

 

- návrhu Pokynu GŘ pro kontrolu výkonu práce strojvedoucích SŽDC. Prezidium předložený návrh projednalo bez připomínek.

 

- informaci o průběhu  a výsledcích kontroly podmínek křižování a činnosti vlakových čet v dopravnách D3 na trati 047 Trutnov hl.n. - Teplice nad Metují, kterou provedli zástupci FVČ dne 25. října. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- informaci o z průběhu konferenčního vypořádání připomínek k předpisu SŽDC D2 „Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce SŽDC“, které proběhlo dne 30. října.  Všechny připomínky FVČ byly řádně vypořádány a podstatná část z nich byla gestorem akceptována.

 

- problematice přípravy výjezdního zasedání prezidia FVČ, které proběhne ve dnech 12. a 13. prosince v Českém Brodě. Prezidium se dohodlo na harmonogramu zasedání.

 

Příští zasedání proběhne dne 22. listopadu 2017 v prostorách prezidia v Praze.

 

 

 

 

 

Termíny jednání prezidia FVČ

 

Prezidium Federace vlakových čet na svém zasedání určilo termíny svých jednání pro I. pololetí 2018.

 

Termíny jsou následující:

 

10. ledna

07. února

07. března

28. března

18. dubna

10. května

30. května

20. června

 

Začátky jednání byly stanoveny na devátou hodinu.

 

 

 

 

Kolektivní vyjednávání na ČD Cargo

 

Po předání návrhu PKS ČD Cargo na rok 2018 odborové centrály na svém společném jednání dne 16. října v Praze vypracovaly protinávrh, který byl odeslán zaměstnavateli. Dalším pokračováním bylo již společné jednání zaměstnavatele a odborových centrál na Kraskově ve dnech 30. října – 2. listopadu. Během těchto jednání byly mimo kolektivní smlouvu projednávány i IN PERs-42-B-2011 „Zásady poskytování osobního ohodnocení“, ORz-46-A-2018 „Poskytování kondičních pobytů zaměstnancům společnosti“ a ORz44-A-2017 „Sociální dialog ve společnosti ČD Cargo a.s.“.

 

V průběhu jednání byly projednány a provedeny technické úpravy návrhu textu PKS. Kondiční pobyty jsou nově zpracovávány do samostatné interní normy, která je vázána na kolektivní smlouvu. Nově se zavádí odměna za čerpání náhradního volna. Bylo již odsouhlaseno zvýšení příplatku za nepravidelný nástup ze 70,- Kč na 100,- Kč a příplatku za letmo ze 450,- Kč na 550,- Kč. Nadále však přetrvávají rozpory v oblasti pracovní doby, dovolené, zvláštní odměny, zaměstnanců letmo, v příplatkové oblasti a pochopitelně v oblasti tarifních mezd. 

Následující jednání jsou plánovány na 16. listopadu a poté od 27. listopadu do 1. prosince a od 4. do 5. prosince.                                                                                        

za vyjednávací tým FVČ sepsal Horna Ivan

 

 

Blahopřání

 

 

 

Dne 16. listopadu oslaví šedesáté narozeniny

paní Machálková Zdeňka, vlakvedoucí ze ZO FVČ Šumperk.

 

Dne 16. listopadu oslaví pětapadesáté narozeniny

pan Múdrik Ladislav Roman, komandující ze ZO FVČ Praha.

 

Dne 18. listopadu oslaví pětašedesáté narozeniny

paní Šámalová Hana, osobní pokladní ze ZO FVČ Kolín.

 

Dne 19. listopadu oslaví šedesáté narozeniny

pan Kolář Květoslav, vlakvedoucí ze ZO FVČ Česká Třebová.

 

 

Prezidium FVČ přeje všem oslavencům pohodu,

štěstí a hlavně zdraví do dalších let.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č.16

(Vydán 2. listopadu 2017)

 

Celé vydání Infolistu bylo věnováno problematice pojištění z odpovědnosti. Výňatek z jeho obsahu je uveden v odkazu „Pojištění z odpovědnosti informace“.

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č.15

(Vydán 23. října 2017)

  

 

Jednání prezidia FVČ

 

Ve středu dne 18. října 2017 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

 

- Zprávu o hospodaření za měsíc září 2017. Po krátké diskuzi prezidium předloženou zprávu projednalo a schválilo.

 

- Problematiku kolektivního vyjednávání. V současné době probíhá kolektivní vyjednávání u společnosti ČD Cargo a SŽDC. Kolektivní vyjednávači přednesli informace o průběhu kolektivních vyjednávání.  Za ČD Cargo informovali o postupu kolektivního vyjednávání pan Košťál a pan Horna. Za SŽDC přednesl informace prezident FVČ p. Benda. U obou společností došlo k dohodě OC a vypracování společných oponentních návrhů PKS. U SŽDC probíhá 16. - 20. října výjezdní kolektivní jednání v Berouně. U ČD Cargo je předpoklad zahájení vyjednávání na plánovaném výjezdním jednání v Kraskově v termínu 30. 10. – 2. 11. 2017. Na ČD, a.s. je předpoklad zahájení kolektivního vyjednávání dne 31. 10. 2017, kdy zaměstnavatel avizoval záměr předat OC návrh PKS. Prezidium vzalo přednesené informace na vědomí a souhlasí s dosavadním postupem kolektivních vyjednavačů. O dalším aktuálním vývoji bude členská základna průběžně informována.

 

- Návrh novelizace Směrnice SŽDC č. 98 „Zásady při nakládání s podezřelými předměty“. Prezidium předložený návrh projednalo a po delší diskuzi vypracovalo několik podstatných připomínek.

 

- Návrh 1. změny předpisu ČD V15/I „Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel“. Prezidium předložený návrh projednalo bez připomínek.

 

- Návrhy Zásad hospodaření se Sociálním fondem ČD a.s. na rok 2018 a Rozpočtu SF na rok 2018. Prezident FVČ informoval prezidium o průběhu a výsledcích jednání k problematice Sociálního fondu ČD, a.s., které proběhlo dne 4. října. Zásady hospodaření se SF na rok 2018 jsou prakticky dohodnuty v téměř totožné podobě letošního znění s drobnými změnami v Článcích 5.4 a 6.3 d). Návrh rozpočtu SF na příští rok je tvořen v podobném objemu jako letošní. Prezidium vzalo přednesené informace na vědomí.

 

Další část jednání byla věnována doručeným materiálům a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

 

- informaci z průběhu provozní porady zástupců OC s představiteli vedení ČD dne 25. září. Hlavními tématy jednání ze strany FVČ byly připomínky k problematice dlouhodobého neřešení přeplňování a nedostatečné kapacity vlaků Rx 882-897 a to i přes množství sepisovaných Oznámení o závadách ze strany vlakového personálu a připomínky k problematice nekonkrétních poznámek v elektronických jízdních řádech vlaků s přepravou kol a možností nebo povinností rezervace (poznámky jsou všeobecného znění bez možnosti zjištění konkrétní služby u daného vlaku).

 

- informaci z pravidelné porady představitelů OC s členy představenstva ČD, a.s. dne 26. září.  Hlavními tématy jednání byly informace o vývoji aktivit vedení ČD v oblasti zajištění objednávek výkonů ze strany krajů, informace o plánovaných investičních akcích v oblasti nákupu a modernizace žel. kolejových vozidel, informace o nasazení první modernizované jednotky Pendolino na trasu Praha – Košice a informace o mzdovém vývoji a vývoji zaměstnanosti za období leden až srpen 2017.

 

- informaci z průběhu pravidelné porady zástupců OC s představiteli vedení SŽDC dne 26. října. Hlavními tématy jednání byla problematika návrhu Dohody o úhradě nákladů za místnosti pro činnost příslušných odborových organizací při SŽDC a předání návrhu zaměstnavatele textu PKS pro rok 2018. Současně s tím byl předán i návrh Dohody o zásadách KV o uzavření PKS a sociální partneři si dohodli konkrétní termíny kolektivního vyjednávání.

 

- informaci o vypořádání připomínek FVČ k návrhu předpisu SŽDC D2 „Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce SŽDC“. Podstatná část připomínek FVČ byla gestorem předpisu akceptována. Další jednání k tomuto návrhu proběhne formou konferenčního projednání dne 30. října za účasti zástupce FVČ. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- informaci z pravidelné porady představitelů OC s členy představenstva ČD Cargo, a.s. dne 3. října. Hlavními tématy jednání byly informace o konečném schválení Zprávy o prověrkách BOZP za rok 2017, informace o připravovaných investicích do oprav kolejových vozidel, problematika vývoje zaměstnanosti, problematika tvorby IN PERs48-B-2017 „Jednotkové technologické časy“ a informace o vývoji přeprav a plnění letošního plánu. V závěru jednání byl představitelům OC předán návrh zaměstnavatele textu PKS na rok 2018.

 

- projednání návrhu 2. změny IN  ČD Cargo KVs1-B-2009 „Údržba a opravy hnacích vozidel“. Prezidium předložený návrh projednalo bez připomínek.

 

- informaci z průběhu slavnostního ocenění zaměstnanců ČD, a.s. u příležitosti dne železnice, které proběhlo dne 5. října v prostorách vládního salonku železniční stanice Praha hl.n. Ocenění zaměstnanci nad rámec svých běžných pracovních povinností pomohli ochránit zdraví či život nebo zabránili

vzniku velkých materiálních škod. Mezi oceněnými byli i zaměstnanci vlakových čet z řad členů FVČ.

 

- informaci z kontrolní činnosti FVČ zaměřené na stav nocležen VLČ. I-BOZP prezidium informoval o výsledku kontrol na nocležnách, které byly provedeny ve stanicích Horní Dvořiště, Rakšice, Letovice, Kolín a Praha hl.n. Uvedené nocležny byly kontrolovány na podkladě informací získaných z dotazníků, které prezidium k dané problematice obdrželo ze ZO.  Takto zaměřené kontroly budou ze strany I-BOZP FVČ pokračovat i v následujícím období.

 

- informaci z průběhu pohledové zkoušky nových zábleskových světel SŽDC, která proběhla dne 4. října v žst. Praha – Holešovice. Za FVČ se pohledové zkoušky účastnili p. Hanák a p. Košťál. Zkouška proběhla ve dvou časových údobích (1x v denní a 1x v noční době) s cílem zjistit nejlepší pohledové vlastnosti různých typů zábleskových světel.

 

- informaci o stanovisku O12 GŘ ČD k opakujícím se závadám na osobních vozech, které prezidium obdrželo jako reakci na své upozornění. Ve stanovisku O12 uvádí, že v dotčených vozech je možnost provádění oprav ze strany DKV velmi omezená, protože tyto vozy jsou stále v garanční době po provedení modernizace a neodborný zásah by mohl mít za následek zrušení garance ze strany dodavatele. Vzhledem k nedostatku kapacit osobních vozů dochází k situaci, že jsou tyto vozy nasazovány do provozu i s menšími závadami, které neohrožují bezpečnost cestujících a provozu.

 

- informaci z průběhu oslav 10 let společnosti ČD Cargo, a.s., které proběhly dne 6. října v areálu SOKV v Ústí nad Labem. Za FVČ se oslav účastnil tajemník FVČ pro ČD Cargo p. Horna.

 

- informaci o průběhu a zhodnocení letošních sportovních a kulturních akcí FVČ.  Počátkem října velmi zdařile proběhla poslední letošní akce „Památky Středních Čech“. Prezidium konstatovalo, že dle zájmu jsou pořádané akce úspěšné a budou ze strany prezidia FVČ nadále pořádány. První akcí příštího roku by měl být bowlingový turnaj železničářů, který prezidium plánuje uspořádat počátkem dubna. O druhu, termínech a lokalitách dalších akcí bude prezidium rozhodovat na svém zasedání v průběhu listopadu.

 

Příští zasedání proběhne dne 8. listopadu 2017 v prostorách prezídia v Praze.

 

 

Blahopřání

 

 

Dne 21. října oslaví padesáté narozeniny

pan Stejskal Jiří, vlakvedoucí ze ZO FVČ Praha.

 

Dne 22. října oslaví pětapadesáté narozeniny

paní Kritznerová Hana, vlakvedoucí ze ZO FVČ Chomutov.

 

Dne 24. října oslaví padesáté narozeniny

paní Rumlerová Iveta, osobní pokladní ze ZO FVČ Lovosice.

 

 

Prezidium FVČ přeje všem oslavencům pohodu,

štěstí a hlavně zdraví do dalších let.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č.14

(Vydán 25. září 2017)

  

 

 Zasedání Rady FVČ

 

Ve čtvrtek 21. září 2017 od 9 hodin se konalo v kulturním sále žst. Praze Masarykovo nádraží zasedání Rady FVČ, které bylo prvním zasedáním tohoto orgánu v období po XI. Valné hromadě FVČ. Rada měla na programu několik důležitých bodů.

 

Po úvodních základních procesních úkonech byla na programu volba nového předsednictva Rady FVČ. Na post předsedy byl přítomnými delegáty navržen jediný kandidát a to pan Smažík Marcel (ZO Tábor), který vyslovil s  souhlas. Po krátké diskusi přistoupila Rada k volbě předsedy a v přímém hlasování zvolila p. Smažíka Marcela předsedou Rady FVČ. Po svém zvolení seznámil p. Smažík přítomné delegáty o svých představách ve funkci předsedy Rady FVČ, zejména se svým záměrem zúčastnit se členských schůzí na všech ZO pro lepší komunikaci a spolupráci. Jako další byl volen místopředseda Rady. Na tuto funkci navrhli delegáti Rady dva kandidáty. Prvním kandidátem byl p. Horáček Jiří (ZO Česká Třebová) a druhým kandidátem p. Gargula Josef (ZO Kolín). I tito dva kandidáti krátce před delegáty vystoupili a vyslovili souhlas se svojí kandidaturou.

V následné veřejné volbě byl místopředsedou Rady FVČ zvolen p. Horáček Jiří.

 

Jako další bod programu Rada projednávala aktuální situaci v oblasti železniční dopravy.  Prezident FVČ p. Benda seznámil Radu s aktuální snahou vedení ČD, a.s. o řešení smluvního zajištění výkonů v regionální dopravě po roce 2019 a s problematikou požadavků krajů na modernizaci vozového parku s využitím prostředků z OPD2. Přednesl základní informace o aktuální problematice negativních dopadů rozsáhlé výlukové činnosti, o problematice stavu provozuschopnosti vozového parku ČD a o „novinkách“ JŘ 2017/2018, kdy ČD, a.s. končí s provozováním dopravy na tzv. „Šumavských lokálkách“ a nově nastupuje vcelku masivní konkurence soukromého dopravce na vozební rameno Ex3 Praha–Brno-Břeclav.  Další části projednávání tohoto bodu se jako host účastnila ředitelka OJ ZAP Ing. Kubíková, která informovala přítomné delegáty o novinkách, které zaměstnance OJ ZAP čekají v následujícím období. V dohledné době lze očekávat řešení problematiky Wi-Fi připojení na útulcích vlakových čet. Připojení k této Wi-Fi síti bude možné pouze se služebním mobilním telefonem, který by se měl připojovat automaticky. Dále Ing. Kubíková přednesla informace o přípravě přestavby a rozšíření prostor útulku cizích vlakových čet v nové provozní budově žst. Praha hl.n., která by měla proběhnout ještě letos, o chystaném záměru v příštím roce uskutečnit návazné školení komunikačních schopností a zvládání krizových situací pro zaměstnance vlakových čet a vlakových revizorů a informaci o stavu přídělu výkonů regionální vozby v novém GVD. Následně se rozproudila diskuse, ve které delegáti Rady s ředitelkou OJ ZAP diskutovali problematiku náborové činnosti a vývoje personálního stavu v jednotlivých RP ZAP, problematiku stavu vozového parku a řešení nahlašovaných vozových závad ze strany DKV, problematiku obsazování vlaků vyšší kvality zaměstnanci, kteří nesplňují podmínky k doprovodu těchto vlaků a otázku nedostatečné kvality přípravy nových zaměstnanců vlakových čet a jejich praktického zaškolování v období přípravy na zkoušku. V pokračující diskusi byla i diskutována problematika praxe některých RP ZAP, které z důvodu výlukové činnosti provádějí rozsáhlé úpravy začátků či konců původně plánovaných směn vlakových čet, činí tak bez projednání s místně příslušnými odborovými organizacemi a dotčeným zaměstnancům změny směn pouze oznamují s minimálním časovým předstihem. Ze strany představitelů FVČ byli delegáti Rady i ředitelka OJ ZAP upozorněni, že uvedená praxe je v přímém rozporu s platnou PKS a Výbory ZO by na uvedenou skutečnost měly reagovat. V závěru diskuse zazněly ze strany delegátů požadavky na řešení dovybavení vlakových čet označovacími kleštěmi, na dodej ochranných obalů na terminály MPOS a na dostatečnou obnovu služebních mobilních telefonů.

 

V dalším bodě jednání se Rada zabývala obdrženými požadavky a návrhy pro kolektivní vyjednávání za PKS pro rok 2018 z jednotlivých základních organizací. Návrhy byly velmi živě diskutovány a následně Rada stanovila cíle a vyjednávací mantinely týmům kolektivních vyjednávačů FVČ, kteří budou v jednotlivých společnostech účastníky kolektivního vyjednávání.

 

V další části jednání přednesl předseda NRK p. Baše informaci o výsledku kontroly hospodaření prezidia FVČ, kterou NRK provedla dne 26. června 2017. Přednesenou informaci vzala Rada na vědomí.

Na závěr jednání prezident FVČ informoval přítomné delegáty o průběhu a aktuálním vývoji v oblasti problematiky návrhu MD ČR na úpravu Tarifu zaměstnaneckého jízdného. V informaci zaznělo, že představitelé odborových centrál působících na železnici se dohodli a vypracovali společné nesouhlasné stanovisko k návrhu a společně s výzvou na vyvolání jednání všech zainteresovaných stran bylo toto stanovisko zasláno ministru dopravy Ing. Ťokovi. Lze tedy předpokládat, že jednání k této citlivé otázce bude pokračovat a o jeho výsledcích bude členská základna informována.

 

Příští zasedání Rady FVČ bude svoláno podle potřeby dle vývoje situace.

 

 

 

Jednání prezidia FVČ

 

Ve čtvrtek v odpoledních hodinách dne 21. září 2017 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

 

- Výsledky jednání Rady FVČ dne 21. září 2017. Prezidium bylo předsedou Rady p. Smažíkem informováno o výsledcích volby předsednictva Rady a o úkolech, které z uvedeného zasedání pro prezidium vyplynuly. Těmito úkoly je především nastavení cílů a mantinelů týmům kolektivních vyjednavačů FVČ v nadcházejícím kolektivním vyjednávání. Prezidium vzalo úkoly na vědomí.

 

- Návrh změny č. 2 „Směrnice pro posuzování psychické způsobilosti k výkonu vybraných zaměstnání ČD, a.s.“ Prezidium předložený návrh projednalo s připomínkami, s kterými bude předkladatel návrhu seznámen.

 

- Návrh „Dohody o zásadách kolektivního vyjednávání o uzavření PKS ČD Cargo, a.s. na rok 2018“. Textové znění návrhu dohody je totožné s loňským zněním. Prezidium návrh projednalo pouze s požadavkem drobné úpravy týkající se termínu pro předložení oponentního návrhu odborových organizací a do jmenného seznamu kolektivních vyjednavačů doplnilo aktuální jmenné složení vyjednávacího týmu FVČ.

 

- Informace o aktuálním vývoji Návrhu 15. úpravy „Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců“. Prezidium bylo informováno o výsledcích společného jednání představitelů OC, které k dané problematice proběhlo dne 18. září. Výsledkem tohoto jednání bylo společné prohlášení odmítající předložený návrh MD a požadující další jednání všech kompetentních stran s cílem dosažení systémových změn. Společné prohlášení představitelů OC bylo zasláno ministru dopravy ČR ing. Ťokovi. Prezidium vzalo informaci na vědomí a vyslovilo souhlas s dosavadním postupem prezidenta FVČ.

 

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezídia FVČ a to zejména:

 

- Informaci o vypořádání připomínek  FVČ k Procesním listům s účinností od 15. září. Prezidium bylo informováno, že veškeré připomínky uplatňované FVČ byly gestory PL akceptovány a do textu zapracovány.

 

- Projednání vypořádání připomínek návrhu směrnice ORzXX-A-2017 „Sociální dialog ve společnosti ČD Cargo, a.s.“. Prezidium novou podobu návrhu směrnice velice podrobně projednalo s několika novými připomínkami. Své připomínky bude FVČ uplatňovat v rámci předpokládaného komentovaného projednávání návrhu na jednání OC a GŘ ČDC dne 3. října.

 

- Informaci o vydání novelizovaného „Etického kodexu SŽDC“. Etický kodex byl ze strany SŽDC vydán v původní navrhované podobě bez akceptace jakékoliv připomínky ze strany FVČ i ostatních odborových organizací. Novelizovaný Etický kodex SŽDC byl tak vydán v podobě, která je dle názoru FVČ pro řadového provozního zaměstnance prakticky nepoužitelná. Důvodem je skutečnost, že novelizovaný Etický kodex SŽDC kompletně vychází (kopíruje text) z Etického kodexu zaměstnanců a úředníků veřejné správy ČR a pro provozní a dělnické profese SŽDC je nepoužitelný. I přes upozornění FVČ na tuto skutečnost vstoupil Etický kodex SŽDC v účinnost v nezměněné podobě. Prezidium vzalo sdělenou informaci na vědomí.

 

- Informaci z průběhu jednání místně příslušných OO ke GŘ ČD, a.s. dne 18. září. Za FVČ se jednání účastnil viceprezident p. Košťál. Na jednání byla projednávána především aktuální problematika personálních změn, vývoj čerpání Sociálního fondu a problematika elektronických výplatních pásek.

 

- Přípravě podkladů a požadavků na projednání při provozní poradě zástupců OC s představiteli vedení ČD, která se bude konat dne 25. září 2017.

 

- Aktuální informaci o sportovních a kulturních akcí FVČ. Turistická akce Chodsko proběhla i přes ne zrovna ideální počasí velmi zdařile. Kulturní akce Památky Středních Čech je plně zajištěna a proběhne dle plánu ve dnech 5.–8. října. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

Příští pravidelné zasedání proběhne dne 18. října 2017 v prostorách prezídia v Praze.

 

 

Centrály železničních odborů kategoricky odmítly

návrh změny tarifu zaměstnaneckého jízdného

V pondělí dne 18. 9. 2017 se sešli představitelé odborových centrál působících na železnici k jednání o problematice návrhu změny tarifu. Výsledkem jednání bylo přijetí Společného stanoviska odborových centrál působících na železnici v tomto znění:

  1. Odborové centrály zúčastněné na dnešním (pondělí 18. 9. 2017) jednání kategoricky odmítají návrh změny tarifu zaslaný I. náměstkem minstra dopravy Ing. Tomášem Čočkem, především omezení jízdních výhod na komerční vlaky ČD, a.s.
  1. Podporují systémové řešení pro roky 2018-2020 v duchu návrhu zaslaného OSŽ ministru dopravy ČR.
  1. O ceně zaměstnaneckého jízdného jsou odborové centrály připraveny jednat.

 

 

Robert Benda

prezident

Federace vlakových čet

 

 

Upozornění Výborům ZO FVČ

 

Od 15. září 2017 vstoupila v  účinnost změna Procesního listu V-28 „Poskytování prémiových a bonusových služeb“. Současně s tím došlo k rozšíření poskytování prémiových a bonusových služeb (denního tisku) o vlaky kategorie Rx. S ohledem na skutečnost, že v mnoha stanicích dochází (nebo od nového GVD dojde)  k omezování pracovní doby stacionárních zaměstnanců, tak ze strany zaměstnavatele dochází k tomu, že jako zaměstnance RP ZAP provádějícího donášku denního tisku k vlaku, určuje člena vlakového doprovodu daného vlaku. 

Prezidium FVČ upozorňuje Výbory ZO, aby při projednávání vzorových směn (turnusů) věnovaly v těchto případech zvýšenou pozornost poskytování dostatečné doby pro provádění této činnosti dle místních podmínek. Do této doby se započítává chůze od vlaku do místa výdeje tisku (po uložení služebních pomůcek ve služebním oddílu), čas potřebný pro vyzvednutí tisku a chůze zpět k vlaku. Tento čas může být ve vzorové směně zapracován jako jiné zaměstnání.

 

 

 

 

Blahopřání

 

 

Dne 1. října oslaví šedesáté narozeniny

pan Práznovský Josef, vlakvedoucí ze ZO FVČ Tábor.

 

Dne 9. října oslaví padesáté narozeniny

paní Zajíčková Hana, dozorce výhybek ze ZO FVČ Lovosice.

 

Dne 15. října oslaví padesáté narozeniny

paní Mašková Iveta, osobní pokladní ze ZO FVČ Kolín.

 

Dne 15. října oslaví pětapadesáté narozeniny

pan Bartůněk Václav, vlakvedoucí ze ZO FVČ Kopidlno.

 

Dne 19. října oslaví pětašedesáté narozeniny

pan Mařinec Vladimír, vlakvedoucí ze ZO FVČ Kolín.

 

 

Prezidium FVČ přeje všem oslavencům pohodu,

štěstí a hlavně zdraví do dalších let.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č.13

(Vydán 7. září 2017)

  

 

 Jednání prezidia FVČ

 

Ve středu dne 6. září 2017 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ, které projednalo následující materiály a problematiku:

 

- Zprávu o hospodaření za měsíc srpen 2017. Po krátké diskusi prezidium předloženou zprávu projednalo a schválilo.

 

- Návrh novelizace dokumentu č. 14 Sborníku SR 14 „Opatření k organizaci a přípravě výlukových prací“. Prezídium předložený návrh podrobně projednalo s několika připomínkami, které bude uplatňovat v rámci probíhajícího připomínkového řízení.

 

- Návrh Zprávy o prověrkách BOZP u SŽDC v roce 2017. Prezidium předložený návrh Zprávy projednalo bez připomínek.

 

- Návrh Zprávy o prověrkách BOZP u ČD, a.s. v roce 2017. Prezidium i tento návrh Zprávy projednalo bez připomínek.

 

- Návrh ministerstva dopravy ČR na 15. úpravu Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců (In karta s aplikací železniční průkazka) s plánovanou účinností od 1. ledna 2018. Prezidium problematiku předloženého návrhu opakovaně projednalo a v rámci diskuse k návrhu bylo informováno o aktuálních aktivitách ostatních dotčených stran i možném dalším vývoji. K danému návrh úpravy Tarifu prezidium vyslovilo zamítavé stanovisko s odkazem na nepřijatelnou skutečnost, kdy návrh obsahuje zvýšení ceny ročního jízdného a přepravného se současným radikálním omezením možností využití železniční průkazky (zpoplatnění tzv. komerčních vlaků, zpoplatnění přepravy spoluzavazadel a zrušení platnosti na lanové dráze). Současně s tím požaduje prezidium vyvolat jednání všech zúčastněných stran za účelem  naleznutí širší a dlouhodobější dohody, která by komplexně řešila oblast poskytování zaměstnaneckých jízdních výhod. S tímto stanoviskem FVČ bude seznámen předkladatel návrhu, kterým je ministerstvo dopravy.

 

Další část jednání byla věnována doručeným materiálům a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

 

- informaci o obdrženém stanovisku OJ ZAP s reakcí na prezidiem konstatované neplnění PKS ze strany OJ ZAP (neprojednaná změna ROVD v textaci článku řešícím sílu doprovodu vlaku při poskytování prémiových služeb). I přes konečné stanovisko OJ ZAP vyjádřené přesvědčením, že se o neplnění PKS nejedná, prezidium řádné neprojednání uvedené změny RODV nadále považuje za neplnění PKS a se svým stanoviskem opakovaně seznámí zaměstnavatele.

 

- informaci s Oznámením přehledu tarifních změn účinných od JŘ 2017/2018 schválených představenstvem Českých drah. Změny se týkají především úpravy cen jízdného (navýšení cca o 2%) a zvýšení jednorázového úschovného v úschově během přepravy na cenu 20,- Kč/vlak.

 

- informaci k výročí 10 let ČD Cargo.  V SOKV Ústí nad Labem proběhne dne 6. října 2017 akce k oslavě tohoto výročí spojená s výstavou historických i současných kolejových vozidel ČDC a propagačním vozem s expozicí o historii ČDC. Prezidium vyslovilo souhlas s účastí svého zástupce a pověřilo tajemníka FVČ pro ČD Cargo p. Hornu účastí na této akci.

 

-  informaci o pracovním setkání ředitelky OJ ZAP s provozními zaměstnanci ZAP v Plzni dne  23. srpna 2017. Tohoto setkání se za prezidium FVČ účastnili pan Košťál a pan Horna. Na setkání byly řešeny problémy, se kterými se potýkají zaměstnanci OSE Plzeň a také problematika SVČ Volary a tzv. Šumavských lokálek, na kterých od nového GVD již nebudou ČD provozovat osobní dopravu.

 

- informaci z provozní porady SŽDC a OC, která proběhla dne 29. srpna 2017. V průběhu jednání byly předneseny informace o plánovaných organizačních změnách na SŽDC, informace o připravovaném „systému objektové bezpečnosti“ s plánovaným pilotním projektem v žst. Praha hl.n., informace o přehledu čerpání C-FKSP za 1. pololetí 2017 a informace k novému logu SŽDC. Součástí jednání bylo i komentované seznámení s návrhem Zprávy o prověrkách BOZP v roce 2017 a vypořádání připomínek odborových organizací k návrhu novelizace Směrnice SŽDC č. 75 „o posuzování psychické způsobilosti“.

 

- vyhodnocení PKS SŽDC za 1. pololetí roku 2017. Prezidium FVČ nemá poznatky k neplnění PKS SŽDC a předložený materiál projednalo bez připomínek.

 

- informaci o pracovní schůzce představitelů FVČ s gestorem předpisu ČD Ok 2 „Výcvikový a zkušební řád“ dne 30. srpna 2017. Tématem schůzky bylo vypořádání požadavku FVČ na minimální dobu praxe vlakových čet před zařazením k výkonu na vlaky vyšší kvality v délce 12 měsíců. Zaměstnavatel navrhoval dobu 6 měsíců. Po delší debatě a předložených argumentech byl požadavek FVČ gestorem předpisu přijat.

 

- informaci o výsledcích dotazníkové ankety ke stavu nocležen vlakových čet. Informace získané z dotazníků budou využity při kontrolní činnosti FVČ v oblasti BOZP.

 

- problematice finální přípravy zasedání Rady FVČ dne 21. září 2017.

 

- stanovení vyjednávacích týmů FVČ pro nadcházející kolektivní vyjednávání za uzavření Podnikových kolektivních smluv na další období.

 

Příští pravidelné zasedání proběhne dne 21. září 2017 v prostorách prezidia v Praze.

 

 

Zprávy - informace

 

Uzavření skladu stejnokrojů a akčních oděvů ČD v Praze

 Dle informace ředitelky Zásobovacího centra Česká Třebová bude v termínu od 19. září do 30. září 2017 uzavřen sklad stejnokrojových a akčních oděvů PJ Praha.

Důvodem uzavření je provedení řádné inventarizace zásob ve skladu.

Ve shora uvedeném období bude možnost vytvářet objednávky, ale dodávky budou realizovány pouze v naléhavých případech po telefonické domluvě na uvedených kontaktech:

ŠAMALÍK Jan

            603 569 669

JORDÁKOVÁ Hana

            724 887 936

 

 

Potvrzení o studiu dětí

 V souvislosti se začínajícím školním rokem 2017/2018 vydal odbor personální GŘ ČD Pokyn  týkající se potvrzení o studiu dětí pro účely jízdních výhod. Všichni držitelé zaměstnaneckých jízdních výhod, kteří uplatňují nárok na jízdní výhody  pro děti starší 16 let mají za povinnost odevzdat na personální útvar nejdéle do 31. října 2017 potvrzení o studiu pro školní rok 2017/2018.

Povinnost doložit výše uvedené potvrzení platí pro všechny oprávněné osoby (tzn. zaměstnanci, důchodci, zaměstnanci externích společností, pozůstalí), které uplatňují nárok na jízdní výhody pro děti starší 16 let. Tato povinnost se týká i dětí, které hranice věku 16 let dosáhnou do ukončení prolongace roku 2018 (tzn. do 28. 2. 2018).

Pokud nebude potvrzení o studiu doloženo v uvedeném termínu, nárok na jízdní výhody bude dítěti automaticky v příslušném informačním systému odebrán a aplikace železniční průkazka na In Kartě zablokována do 31. srpna 2018. V případě použití této In Karty bude její držitel považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu! Při dodatečném doložení potvrzení lze obnovit nárok na jízdní výhody za úhradu manipulačního poplatku 200 Kč.

Jestliže dítě studium ukončilo nebo přerušilo, nárok na jízdní výhody zaniká. V tomto případě je povinností oprávněné osoby tuto skutečnost neprodleně nahlásit na personálním útvaru dle své evidence. V případě přerušení studia je možné požádat o úschovu jízdních výhod a při opětovném zahájení studia lze po předložení příslušného potvrzení vydat jízdní výhody z úschovy bez poplatku.

Pokud oprávněná osoba neoznámí ukončení či přerušení studia dítěte, jedná se dle předpisu ČD Ok 10 o zneužití jízdních výhod, a to s následkem odnětí jízdních výhod na minimální dobu jednoho roku jak oprávněné osobě, tak všem rodinným příslušníkům.

Celé znění uvedeného Pokynu je uveřejněno na intranetu Českých drah, případně je k dispozici na prezidiu FVČ.

 

 

 

Blahopřání

 

 

Dne 15. září oslaví šedesáté narozeniny

pan Horák Vladimír, vlakvedoucí ze ZO FVČ Hradec Králové.

 

Dne 18. září oslaví padesáté narozeniny

pan Haták Martin, vlakvedoucí ze ZO FVČ Chomutov.

 

Dne 29. září oslaví padesáté narozeniny

pan Vodehnal Oldřich, vlakvedoucí ze ZO FVČ Letohrad.

 

 

Prezidium FVČ přeje všem oslavencům pohodu,

štěstí a hlavně pevné zdraví do dalších let.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č.12

(Vydán 17. srpna 2017)

  

 

 Jednání prezidia FVČ

 

Ve středu dne 16. srpna 2017 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

 

- Zprávy o hospodaření za měsíce červen a červenec 2017. Po krátké diskuzi prezidium předložené zprávy projednalo a schválilo.

 

- Návrh předpisu SŽDC D2 „Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce SŽDC“ v 1. kole připomínkového řízení. Prezidium předložený návrh projednalo s několika podstatnými připomínkami.

 

- Novelizovaný návrh Směrnice SŽDC č. 75 „Posuzování psychické způsobilosti k výkonu vybraných zaměstnání“. Prezidium velmi pečlivě projednalo předložený návrh s množstvím podstatných připomínek. Velká část předmětných připomínek již byla uplatňována k předchozí verzi návrhu Směrnice, ale pro jejich naprosté nereflektování gestorem jsou tyto připomínky FVČ uplatňovány opakovaně.

 

- Návrhy novelizace Procesních listů osobní přepravy s plánovanou účinností od 15. září 2017. Prezídium uvedené návrhy procesních listů velmi podrobně projednalo a k podstatné části z nich vypracovalo množství připomínek, které bude uplatňovat v rámci probíhajícího připomínkového řízení.

 

- Návrh Ministerstva dopravy ČR na 15. úpravu Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace SŽDC, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečování a provozování drážní dopravy (In karta s aplikací železniční průkazka) s plánovanou účinností od 1. ledna 2018. Předmětem návrhu je mimo jiné zdražení ročního prolongačního poplatku železniční průkazky se současným omezením možností využití v tzv. komerčních vlacích, na lanové dráze, či k přepravě spoluzavazadla. Prezidium předložený návrh projednalo s velmi kritickým a odmítavým stanoviskem. Současně s tím prezidium k dané problematice požaduje vyvolat jednání za účasti všech dotčených stran. Velmi zarážející je skutečnost, že tento asociální návrh na omezení zaměstnaneckých benefitů předkládá ministerstvo řízené ing. Danem Ťokem z hnutí ANO!

 

Další část jednání byla věnována doručeným materiálům a zprávám jednotlivých členů prezídia a to zejména:

 

- projednání návrhu centrálních akcí BOZP na rok 2018 u ČD Cargo, a.s. Prezidium předložený návrh projednalo bez připomínek se souhlasným stanoviskem.

 

- projednání přehledu plánu, změny akcí k zajištění BOZP a zlepšení pracovních a sociálních podmínek ke dni 24. 7. 2017 u SŽDC. Prezidium předložený přehled projednalo bez připomínek.

 

- projednání vyhodnocení plnění PKS ČD, a.s., za 1. pololetí roku 2017. Prezidium za uvedené období eviduje jeden případ porušení ustanovení platné PKS. Upozornění na toto porušení PKS je obsahem stanoviska FVČ projednaného prezidiem.

 

- návrh Etického kodexu zaměstnance státní organizace Správa železniční dopravní cesty. Prezidium předložený materiál projednalo s podstatnými připomínkami, které se týkají především požadavku na oddělení etické oblasti od oblasti protikorupčního jednání tak, aby byl materiál použitelný jak pro zaměstnance v manažerských profesích, tak pro provozní zaměstnance.

 

- projednání Zprávy o prověrkách BOZP u ČD Cargo, a.s. v roce 2017. Prezidium předloženou Zprávu projednalo bez připomínek a se souhlasným stanoviskem.

 

- informaci o plánovaném pracovním setkání Ř-OJ ZAP ing. Kubíkové a člena představenstva ing. Štěpána se zaměstnanci RP ZAP České Budějovice v obvodu OSE Plzeň dne 23. srpna 2017 v Plzni. Prezidium vyslovilo souhlas s účastí svých zástupců na tomto pracovním setkání.

 

- informaci o výsledcích a průběhu  kontrol BOZP, které ve dnech 1. - 4. srpna 2017 učinili inspektoři FVČ v oblastech jižních Čech, střední a severní Moravy. Hlavní pozornost při těchto kontrolách byla věnována bezpečným podmínkám při křižování na tratích D3 a stavu nocležen a útulků vlakových čet. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

Příští pravidelné zasedání proběhne dne 6. září 2017 v prostorách prezidia v Praze.

 

 

 

Změna termínu jednání prezidia FVČ

Prezidium Federace vlakových čet projednalo se souhlasným stanoviskem návrh na změnu termínu svého jednání v 39. týdnu roku 2017. Původně plánované jednání dne 26. září 2017 se ruší a nový termín jednání je dne 21. září 2017 od 14:00 hodin (po zasedání Rady FVČ).

 

 

Výzva tajemníka FVČ pro ČD Cargo, a.s.

 

 

Předsedům ZO, členům Výborů ZO a členům FVČ – zaměstnancům ČD Cargo, a.s.

 

Potřebujete pomoc s řešením odborné či pracovně právní problematiky u této společnosti? Máte podněty k řešení a nejste si jisti jak postupovat?

 

Právě Vám je k dispozici tajemník FVČ pro ČD Cargo, a.s. pan Ivan Horna zabývající se cíleně problematikou této společnosti.

 

Zkvalitnění a zintenzívnění komunikace členů prezidia s řadovými členy je jednou z priorit FVČ. Jen tím, že je o problému odborová organizace informována, může tento problém efektivně řešit. K tomu je však potřeba i vaše účast! Informujte svého odborového zástupce a pomozte společně hledat vhodná řešení. Obrátit se na pana Hornu můžete telefonicky i e-mailem a po domluvě lze uskutečnit i osobní setkání.

Současně můžete sdělit i své podněty a připomínky pro nadcházející kolektivní vyjednávání, budeme se jimi zabývat.

 

 

Kontakt:

Ivan Horna

tajemník FVČ pro ČD Cargo, a.s.

telefon: 734 220 352 

e-mail: Horna@fvc.cd.cz

 

 

 

Blahopřání

 

 

Dne 25. srpna oslaví padesáté narozeniny

paní Kratinová Jaroslava, osobní pokladní ze ZO FVČ Praha.

 

Dne 27. srpna oslaví padesáté narozeniny

paní Stroufová Blanka, vlakvedoucí ze ZO FVČ Děčín.

 

Dne 1. září oslaví padesáté narozeniny

pan Macek Pavel, vlakvedoucí ze ZO FVČ Jihlava.

 

Dne 4. září oslaví šedesáté narozeniny

pan Barva Pavel, výpravčí ze ZO FVČ Lovosice.

 

Dne 5. září oslaví padesáté narozeniny

paní Dvořáková Jaroslava, vlakvedoucí ze ZO FVČ Česká Třebová.

 

 

Prezidium FVČ přeje všem oslavencům pohodu,

štěstí a hlavně pevné zdraví do dalších let.

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č.11

(Vydán 20. července 2017)

  

 

 

 

 Jednání Rady FVČ

 

Předseda Nejvyšší revizní komise Federace vlakových čet svolává na den

 

21. září 2017

od 9,00 hodin

zasedání Rady FVČ

 

Na programu zasedání budou následující body:

 

 volba nového předsednictva Rady FVČ

 

 současná situace v oblasti železniční dopravy ČR a v Českých drahách

 

 problematika přípravy kolektivního vyjednávání, požadavky a náměty  ke kolektivnímu vyjednávání ze ZO FVČ

 

 návrhy  a náměty delegátů ZO FVČ.

 

 

Zasedání se koná v kulturním sále železniční stanice Praha Masarykovo nádraží.

 

Pozvánky na jednání budou v nejbližší době rozeslány 

na občanské adresy předsedů ZO FVČ.

 

S ohledem na závažnost projednávané problematiky je účast

zástupců ZO FVČ na tomto zasedání nutná!

 

 

 

Elektronická kniha normálií

 

Od července 2017 byl na ČD u OJ ZAP spuštěn ostrý provoz seznamování provozních zaměstnanců s normáliemi elektronickou formou v prostředí zaměstnaneckého portálu. Již od prvního dne spuštění zaznamenává prezidium FVČ negativní ohlasy členské základny z řad vlakových čet, které se převážně týkají  nedostatečného přístupu k PC a nemožnosti zaměstnanců seznámit se při nástupu na směnu s potřebnými dokumenty v elektronické knize normálií, protože v dané době jsou dostupné PC obsazeny jinými zaměstnanci, případně je důvodem pomalé nabíhání PC. Již před spuštění ostrého provozu vedlo prezidium FVČ řadu jednání k této problematice a zaměstnavatele na očekávané negativní jevy upozorňovalo. Vzhledem k situaci, že „Dokumenty k seznámení“ jsou dostupné pouze přes PC napojené na vnitřní Intranet ČD, bylo na žádost FVČ alespoň dočasně ponecháno souběžné zasílání dokumentů i do osobních schránek zaměstnanců – EPOS. Dle posledních informací však i  zaměstnavatel vnímá, že uvedené řešení není ideální a v současné době pracuje na rozšiřování počtu PC a zřízení přístupu z veřejného internetu, které by mělo být údajně spuštěno ve 3 až 4 Q 2017. Do doby zřízení tohoto přístupu je v případech nemožnosti zaměstnance seznámit se s dokumenty v elektronické knize normálií nutno sepsat Oznámení o závadách a v něm uvést důvody, proč se zaměstnanec nebyl schopen seznámit s určenými dokumenty (nedostatečný počet PC v místě nástupu, pomalé nabíhání PC, nedostatečná přípravná doba a podobně). Kopie těchto Oznámení o závadách prosím zašlete na prezídium FVČ a to v psané nebo elektronické formě. Tato Oznámení o závadách pak poslouží jako velice důležitý argument při jednání se zaměstnavatelem.

 

 

Blahopřání

 

 

Dne 29. července oslaví pětapadesáté narozeniny

pan Tesař Jan, vlakvedoucí ze ZO FVČ Praha.

 

Dne 31. července oslaví padesáté narozeniny

pan Kuch Milan, vozmistr ČD Cargo PP Most.

 

Dne 3. srpna oslaví šedesáté narozeniny

pan Tichý Lubomír, vlakvedoucí ze ZO FVČ Kopidlno.

 

 

Prezidium FVČ přeje všem oslavencům pohodu,

štěstí a hlavně pevné zdraví do dalších let.

 

 

 

 

 

Zpět na úvodní stránku