!! Podrobné informace - výsadní právo každého člena FVČ !!

Podrobné informace čtěte v InfoListech FVČ !

 

 

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č. 20

(Vydán 21. prosince 2017)

  

 

 

PKS Českých drah na rok 2018 podepsána

 

Ve čtvrtek 21. prosince 2017 byla podepsána Podniková kolektivní smlouva Českých drah na rok 2018. Podpisem tak bylo ukončeno dvouměsíční kolektivní vyjednávání. V podepsané kolektivní smlouvě dochází k nárůstu tarifních mezd a jsou zachovány všechny stávající benefity.

 

Přehled nejpodstatnějších změn oproti letošní PKS:

 

Základní text PKS – Kapitoly 1. – 6. jsou prakticky beze změny vyjma kapitoly 2. – BOZP, SOCIÁLNÍ OBLAST, ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY, kde dochází k navýšení částky k zajištění BOZP a ke zlepšení pracovních a sociálních podmínek a mění se termín k zabezpečení provedení prověrek BOZP na pracovištích.

 

Příloha č. 1 – Pracovní doba

Stanovená týdenní pracovní doba – mezi zaměstnání se stanovenou 36 hodinovou týdenní pracovní dobou je při splnění podmínky nepřetržitého provozu nově doplněn KZAM 41 335 Komandující.

Rozvržení pracovní doby – minimální délka směny zasahující do dvou kalendářních dnů je nově stanovena na 9 hodin.

Dělená směna – došlo k úpravě textu týkajícího se narušení dělené směny vlivem zpoždění pod 60 minut na znění: „Narušením dělené směny zpožděním nebo živelnou událostí se charakter původního naplánovaného rozdělení směny nezmění, pokud nedojde jeho vlivem ke zkrácení pod 60 minut.“

Směna – došlo k úpravě textu týkajícího se maximální délky směny a požadavku zaměstnance VLČ na možnost vystřídání.

Nepřetržitý odpočinek v týdnu – došlo k úpravě a rozšíření institutu tzv. víkendového volna pro zaměstnance letmo.

Střežení pracoviště – tento institut byl z textu PKS vypuštěn bez náhrady. 

 

Příloha č. 2 – Řád pro odměňování

Příplatek za přesčas – u zaměstnanců zařazených do třísměnného a nepřetržitého režimu je nově navýšen na 35% průměrného výdělku.

Výkonová odměna – institut VO je zrušen a plně nahrazen zavedením Osobního ohodnocení.

Kompenzace za obtížnost pracovního režimu při výkonu složeném ze dvou směn s odpočinkem – jedná se o nově zavedenou kompenzaci pro zaměstnance mobilního personálu (vlakové čety a strojvedoucí) jednorázově 100,- Kč za každý takto složený výkon.

 

Příloha č. 2.1. – mzdové tarify a příplatky

Došlo k navýšení tarifů o 4,5% v tarifních třídách 1 až 12 a o 2% v tarifních třídách 13 až 16.

Příplatek za práci v noci byl navýšen na 12%.

Příplatek za práci o sobotách a nedělích byl navýšen na 12%.

Příplatek za dělenou směnu na území ČR byl nově sjednocen na 50% průměrného výdělku bez časového omezení.

 

Příloha č. 3 – Stravování a náhrady výdajů

Došlo k navýšení nominální hodnoty stravovací poukázky na 100,- Kč pro všechny zaměstnance.

Došlo k úpravě stravného, jak základní sazby, tak stravného pro vlakové čety, které je nově ve výši:

92,-Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

140,-Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,

217,-Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 

Ostatní přílohy včetně KOP a odměny za zabránění úniku tržeb jsou v téměř nezměněné podobě oproti stavu letošního roku.

 

Na závěr jednání bylo dohodnuto, že všem zaměstnancům Českých drah bude ve výplatě za měsíc prosinec 2017 (tj. v lednovém výplatním termínu) vyplacena mimořádná odměna ve výši 6 000,- Kč.

 

 

 

PKS ČD Cargo na rok 2018 podepsána

 

Dne 18. prosince 2017 byla všemi odborovými organizacemi působícími v ČD Cargo, a.s. a zaměstnavatelem podepsána Podniková kolektivní smlouva pro rok 2018. Obsahem PKS je navýšení tarifních stupňů o ve všech stupnicích. Navýšení se skládá se dvou složek, a to navýšení procentuální (2%) a navýšení formou pevné nominální částky (800,-Kč). Všechny dosavadní příplatky byly zachovány a u některých došlo k navýšení sazeb. Dále byla upravena odměna při životních výročích a tato odměna bude nově vyplácena i u příležitosti životního jubilea 60 let. K úpravě došlo v délce minimální délky směny spadajících do dvou kalendářních dnů, kdy je tato délka 10,17 hodin. Dodatková dovolená je zachována v rozsahu letošního znění PKS  a je nově z textu PKS vyjmuta do samostatné interní normy. Vyrovnávací období pro zaměstnance letmo zůstává beze změn. V rámci vyjednávání PKS došlo i ke změnám v IN PERs42-B-2011, kde dochází k úpravě výše některých příplatků,  např. příplatek za řízení motorového vozidla. Na závěr jednání bylo dohodnuto, že všem zaměstnancům ČD Cargo, a.s. bude ve výplatě za měsíc prosinec 2017 (tj. v lednovém výplatním termínu) vyplacena mimořádná odměna ve výši 3 000,- Kč.

 

Bližší informace o novinkách v PKS ČDC poskytne členům FVČ tajemník prezidia pro ČD Cargo p. Horna na těchto kontaktech:

mobil: 734 220 352 , e-mail: Horna@fvc.cd.cz

 

 

 

Kolektivní vyjednávání u SŽDC

 

10. společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – stav k 19. 12. 2017

Kolektivní vyjednávání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, po 31. 12. 2017 se konalo v sídle zaměstnavatele za účasti generálního ředitele Ing. Pavla Surého.

Ing. Pavel Surý předložil dva návrhy zaměstnavatele na navýšení, přičemž druhý návrh obsahoval zvýšení nově nastavených základních tarifních mezd o 3,2 % a disponibilního objemu prostředků na výkonové odměny na 5,4 % a navýšení nominálních hodnot poukázek na jídlo (stravenky) na 110 Kč u zaměstnanců při směně dlouhé 12 a více hodin (s výjimkou zaměstnanců s pružnou pracovní dobou), 90 Kč u ostatních zaměstnanců a navýšení nominální hodnoty další stravenky zaměstnancům HZS při směně délky delší než 12, 5 hodiny na vyjmenovaných pracovištích na 55 Kč.

Odborové centrály souhlasily s návrhem na navýšení nominálních hodnot stravenek, požadují však nárůst nově nastavených základních tarifních mezd o 6,5 % a disponibilního objemu prostředků na výkonové odměny na 5,5 %.

Tímto nejsou dotčeny již dohodnuté navýšené příplatky, odměny a nové formy mzdy - osobní příplatek (vázající se na délku praxe a odbornou kvalifikaci dle Předpisu SŽDC Zam1) a zvláštní odměna.

 Jelikož nedošlo ke shodě, zahájil zaměstnavatel projednání Opatření generálního ředitele pro postup zaměstnavatele při nesjednání podnikové kolektivní smlouvy po období 31. 12. 2017. Návrh opatření obsahuje všechny ostatní doposud dojednané oblasti v odměňování, v kondičních pobytech a v pravidlech poskytování náborového příspěvku. Pro odměňování bude použita nově konstruovaná stupnice tarifu, kterým bude nahrazena současná stupnice sazeb A a B a při jeho použití bude dosaženo stejného objemu nákladů na tarifní mzdy jako v roce 2017. Základní text PKS a příloha č. 1 PKS na období 2016 – 2017 zůstává v platnosti. Smluvní strany jsou si vědomy, že nedojde-li k podpisu nové PKS, bude nutno formou změny stávající PKS upravit vyrovnávací období po 31. 1. 2018.

 

Další jednání proběhne 27. prosince 2017 v sídle zaměstnavatele.

 

 

Zprávy a informace

Pokyn ke vzájemnému uznávání jízdních výhod

mezi ČD, a.s.  a ZSSK, a.s. od 1. ledna 2018

 

Odbor personální GŘ Českých drah vydal dne 20. 12. 2017 Pokyn č.j. 4916/2017-O10 v následujícím znění:

 

Tímto upozorňujeme držitele zaměstnaneckých jízdních výhod, že byl podepsán dodatek č. 17 ke Smlouvě o vzájemném uznávání jízdních výhod mezi Českými drahami, a.s. (ČD) a Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ZSSK), kterým se prodlužuje platnost ustanovení dodatku č. 16 do 31. května 2018.

 

In Karty s platnou aplikací železniční průkazka pro rok 2017 opravňují jejich držitele k cestování ve vlacích ZSSK v souladu s pokynem „Vzájemné uznávání jízdních výhod ČD, a.s. a ZSSK, a.s. pro rok 2017“ (č.j. 4032/2016-O10. ze dne 19. 12. 2016) až do 31. května 2018.

 

O dalších změnách budeme průběžně informovat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č.19

(Vydán 14. prosince 2017)

  

 

 

Jednání prezidia FVČ

 

V úterý a středu dne 12. a 13. prosince 2017 proběhlo v Českém Brodě výjezdní zasedání prezidia FVČ, které projednalo následující materiály a problematiku:

 

- Zprávu o hospodaření prezidia za měsíc listopad 2017. Po krátké diskusi prezidium zprávu schválilo bez připomínek.

 

- Stav v oblasti zaměstnaneckých jízdních výhod. Prezidium bylo informováno o průběhu jednání, která k dané problematice proběhla 28. listopadu a 4. prosince. Vyvrcholením těchto jednání byl podpis „Memoranda o udržení sociálního smíru na železnici v souvislosti s řešením problematiky jízdních výhod na období let 2018 – 2019“ mezi Ministerstvem dopravy ČR a všemi odborovými centrálami působícími na české železnici. Podepsané Memorandum obsahuje závazek MD ČR o prosazování dohodnutých principů v poskytování zaměstnaneckých jízdních výhod nad rámec Tarifu v orgánech SŽDC a ČD, a.s. Uvedení zaměstnavatelé se zároveň veřejně zavázali k akceptaci těchto principů tak, aby oprávnění držitelé mohli čerpat jízdní výhody v téměř totožném rozsahu jako dosud s tím, že výhody nad rámec Tarifu (tzv. komerční vlaky, lanová dráha a přeprava spoluzavazadel) budou nově poskytovány formou časového příplatku, který budou zaměstnavatelé hradit zaměstnancům formou poskytování zaměstnaneckého benefitu.  Podpis Memoranda současně umožnil dohodu nad 15. Úpravou Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců

 

- Stav kolektivního vyjednávání u společnosti České dráhy. Další kola kolektivního vyjednávání proběhla 27. - 28. listopadu, 7. a 11. prosince v Praze. Přednesena informace o průběhu těchto jednání a aktuálním stavu textu PKS. Pokračování KV je plánováno na 14. prosince. Prezidium vzalo informaci na vědomí a schválilo dosavadní postup kolektivních vyjednavačů FVČ.

 

- Stav kolektivního vyjednávání u společnosti ČD Cargo. Jednání pokračovala ve dnech 27., 30. listopadu a 5. prosince. Došlo k dohodě ve většině sporných bodů PKS, jednání směřuje ke konečné dohodě o nárůstu mezd. Další jednání je plánováno na 13. prosince. Prezidium vzalo informaci na vědomí a schválilo dosavadní postup kolektivních vyjednavačů FVČ.

 

-Stav kolektivního vyjednávání u SŽDC. Jednání proběhla 7. a 8. prosince. V jejich průběhu byly projednány další sporné body textu PKS. Současně byly dohodnuty a podepsány Rámcové zásady pro tvorbu a používání FKSP SŽDC pro rok 2018 a Zásady hospodaření s centralizovanými prostředky FKSP SŽDC pro rok 2018. Další jednání je plánováno na 15. prosince. Prezidium vzalo informaci na vědomí a schválilo dosavadní postup kolektivních vyjednavačů FVČ.

 

- Aktuální situace u společnosti ČD Cargo. Projednávání tohoto bodu se jako host účastnil ředitel odboru lidských zdrojů ČD Cargo ing. Mojmír Bakalář. Seznámil přítomné s celkovou aktuální situací ve společnosti ČD-C, Federaci vlakových čet poděkoval za úspěšnou spolupráci a ve svém vystoupení vyzdvihl úlohu odborů ve fungování moderní společnosti. Po úvodním vystoupení ing. Bakaláře se uskutečnila diskuse se členy prezidia na aktuální témata.

 

- Návrh novelizace předpisu SŽDC T1 „Telefonní provoz“. Prezidium návrh projednalo s několika  připomínkami, které bude uplatňovat v rámci probíhajícího připomínkového řízení.

 

- Návrh novelizace dokumentu č. 15 Sborníku SR 14 – „Řešení mimořádností v provozu vlaků osobní dopravy“. Prezidium návrh podrobně projednalo s několika připomínkami, které uplatní v rámci probíhajícího připomínkového řízení.

 

- Aktuální situace v oblasti osobní přepravy ČD, a.s. Projednání tohoto bodu se jako hosté zúčastnili zástupci zaměstnavatele, kterými byli člen Představenstva ČD ing. Michal Štěpán a ředitelka OJ ZAP ing. Jitka Kubíková. Ve svých projevech informovali o aktuálních tématech a dění ve společnosti.  Sdělené informace se především týkaly problematiky zasmluvnění dálkové dopravy, výsledků jednání na krajích o regionální dopravě, vývoji v oblasti zaměstnaneckých režijních výhod, celkovému hospodářskému vývoji společnosti a problematice účasti ČD v očekávaných výběrových soutěžích na dopravu v regionální i dálkové vozbě. Představitelé zaměstnavatele ve svých vystoupeních přednesli poděkování všem zaměstnancům za zdařilý přechod na nový grafikon. Po vystoupení ing. Štěpána a ing. Kubíkové pokračovalo jednání diskusí.

 

Další část jednání byla věnována doručeným materiálům a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

 

- informaci z průběhu pravidelné porady členů Představenstva ČD s představiteli OC, která

proběhla dne 28. listopadu. Hlavními tématy jednání byly informace o problematice rozvoje obchodních aktivit, potřebě investic do opravárenství, problematice vývoje v oblasti jednání s kraji, problematice vývoje v oblasti mzdové a personální a problematice zaměstnaneckých jízdních výhod. Diskutována byla i otázka aplikace „Retenčního programu“ u vybraných profesí v DKV. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- informaci o změně organizační struktury GŘ SŽDC s účinností od 1. prosince 2017. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- informaci o změně organizačního uspořádání GŘ ČD, a.s. s účinností od 1. ledna 2018. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- informaci o jednání zástupců FVČ s představiteli Zásobovacího centra ČD dne 24. listopadu. Tématem jednání byla problematika požadavku FVČ na úpravu předpisu Ok 3, týkající se posuzování výpočtu vynášecích dob vybraných výstrojních součástí. A dále byla projednávána problematika úhrady zbytkové ceny výstrojních součástí při ukončení pracovního poměru výpovědí danou zaměstnancem. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- informace o provedené kontrolní činnosti FVČ zaměřenou na nocležny VLČ v obvodu RP ZAP Brno, která proběhla ve dnech 26. a 27. listopadu.

 

- informace o jednání představitelů FVČ k problematice tratí D3 na GŘ SŽDC dne 1. prosince. Tématem jednání byla problematika možné úpravy technologických stezek (vyvýšení) v blízkosti výhybek v dopravnách D3, ve kterých provádějí VLČ úkony spojené se stavěním vlakové cesty. Dohodnuta byla možnost úpravy dle požadavků FVČ. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- projednání návrhu „Směrnice ČD k zajištění přípravy plnění a sledování akcí BOZP ke zlepšení pracovních a sociálních podmínek“. Prezidium projednalo návrh Směrnici bez připomínek.

 

- informaci o vydaném Pokynu ředitele O10 GŘ ČD k provádění srážek členských příspěvků u ČD od 1. 1. 2018. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- projednání návrhu změny č. 1 Pokynu Ř-O10 č. 2/2016 SŽDC „Pokyn k zajištění přípravy, plnění a sledování akcí BOZP a ke zlepšení pracovních a sociálních podmínek na pracovištích“. Prezidium předložený návrh projednalo bez připomínek.

 

- projednání Přehledu odstraněných závad z prověrek BOZP u SŽDC, Přehledu a plnění plánu k zajištění BOZP a změny plánu akcí v OŘ Brno. Prezidium uvedené materiály projednalo bez připomínek.

 

- projednání návrhu sportovních a kulturních akcí FVČ na rok 2018. Prezidium návrh projednalo a určilo akce, které bude v příštím roce pořádat.

 

- zhodnocení činnosti FVČ v roce 2017. Prezident FVČ p. Benda provedl zhodnocení letošní činnosti FVČ a přítomným členům poděkoval za jejich dosavadní činnost.

 

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne 10. ledna 2018 v Praze

 

 

 

 

 

Zprávy a informace

 

Pokyn k platnosti jízdních výhod ČD od 1. ledna 2018

 

Odbor personální GŘ ČD, a.s. vydal Pokyn následujícího znění:

Prolongace pro rok 2018 nebude zahájena k 1. lednu 2018, její začátek bude vyhlášen v Metodickém pokynu k prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod ČD pro rok 2018 , který bude vydán v průběhu měsíce ledna 2018.

In Karty s platnou aplikací železniční průkazka pro rok 2017, zůstávají v platnosti v souladu s Metodickým pokynem k prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod ČD pro rok 2017 až do května 2018, pokud nebude rozhodnuto jinak.

Upozorňujeme, že v případě tzv. prvních přídělů nároku na zaměstnanecké Jízdní výhody je umožněno uhradit prolongační částku za r. 2017 s tím, že tato bude platná do 31. května 2018, pokud nebude rozhodnuto jinak

 

 

 

 

Kolektivní vyjednávání u Českých drah, a.s.

Ve dnech 7. a 11. prosince 2017 pokračovala v sídle zaměstnavatele další kola kolektivního vyjednávání za uzavření Podnikové kolektivní smlouvy ČD, a.s. pro rok 2018.

V průběhu těchto jednání se podařilo vydiskutovat a najít shodu v textu článků Přílohy č. 1 týkajících se Rozvržení pracovní doby a Nepřetržitého odpočinku v týdnu. V Příloze č. 2 „Řád pro odměňování“ se podařilo shodnout nad textem článků Příplatek za režim práce, Mimořádné odměny a nového článku řešící Kompenzaci za obtížnost pracovního režimu při výkonu složeném ze dvou směn s odpočinkem (odpočinek na nocležně). V příloze č. 3 se podařilo shodnout nad výší sazeb stravného.

Nadále však přetrvá rozpor v textaci článku Dělené směny. Další rozpory se týkají především mzdové oblasti a oblasti výkonových odměn či osobního ohodnocení. Poměrně značný rozpor je v oblasti procentního nárůstu v tarifních stupních, kde zaměstnavatel stále trvá na svém návrhu 1% navýšení mezd, což považují OC za absolutně nedostatečné.

Termín příštího kola kolektivního vyjednávání byl dohodnut na čtvrtek 14. prosince 2017.

O dalším vývoji situace bude členská základna FVČ průběžně informována.                                                             

                                                                                                                                             Za vyjednávací tým FVČ Benda Robert

 

 

 

Kolektivní vyjednávání u ČD Cargo, a.s.

Dne 13. prosince 2017 proběhlo v sídle společnosti ČD Cargo další kolo jednání o podobě kolektivní smlouvy pro rok 2018. V úvodu jednání byla provedena prezentace o současném stavu dojednaných bodů a celkovém finančním objemu v těchto dojednaných bodech. Předseda Představenstva přednesl nabídku na navýšení tarifních mezd pro rok 2018. Tato nabídka byla ve stejné výši jako na posledním vyjednávání. Zástupci odborových centrál na tuto nabídku nepřistoupili, a odložili další jednání o navýšení mezd na příští kolo jednání.

 Dalším bodem, který byl dohodnut je bod o vyrovnávacím období zaměstnanců letmo. Tento bod zůstal ve znění letošní PKS. Nově byl předložen zaměstnavateli návrh na úpravu výše stravného, který vychází z vyhlášky ministerstva financí ČR – tento bod zůstává nadále neuzavřen a o jeho podobě se bude jednat i nadále.

 V rámci kolektivního vyjednávání byly předneseny informace k jízdním výhodám, a to v reakci na podepsaní Memoranda. Na konečné podobě IN PERs10-B-2011 Poskytování jízdních výhod zaměstnancům bude ČDC ve spolupráci s odborovými partnery nadále pracovat a její konečné znění bude předloženo ke konečnému projednání.

 Příští jednání proběhne dne 18. prosince 2017 v sídle společnosti ČDC v Praze

 

Za vyjednávací tým FVČ Košťál Aleš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č.18

(Vydán 30. listopadu 2017)

  

 

Jednání prezidia FVČ

 

Ve středu dne 22. listopadu 2017 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ, které projednalo následující materiály a problematiku:

 

- Stav kolektivního vyjednávání u společnosti SŽDC. Další kolo kolektivního vyjednávání proběhlo dne 15. listopadu v Praze. O stavu vyjednávání informoval prezident p. Benda. Zaměstnavatel předložil nové návrhy v oblasti výkonové odměny, tarifních mezd, zpřesnění stávajícího textu u odměňování při neúspěšné odborné zkoušce a zpřesnění principů nárůstu smluvních mezd. OC souhlasily s návrhy v oblastech odměňování při neúspěšné odborné zkoušce a principech nárůstu smluvních mezd. Ostatní návrhy týkající se mzdové oblasti zůstávají nadále rozporem a kolektivní vyjednávání bude pokračovat dne 7. prosince. Prezidium vzalo informaci na vědomí a schválilo dosavadní postup kolektivních vyjednavačů FVČ.

 

- Stav kolektivního vyjednávání u společnosti ČD Cargo. Stav kolektivního vyjednávání se prakticky od posledního jednání, které se uskutečnilo 2. listopadu, nezměnil a to z důvodu, že se plánované jednání dne 16. listopadu neuskutečnilo. Intenzivní pokračování kolektivního vyjednávání je plánováno v týdnu od 27. listopadu do 1. prosince.

 

- Stav kolektivního vyjednávání u společnosti České dráhy. První kolo kolektivního vyjednávání proběhlo dne 21. listopadu v Praze. Prezident FVČ pan Benda informoval o průběhu jednání, které probíhalo v rovině vzájemného vysvětlování navrhovaných změn a úprav v základním textu PKS a v příloze č. 1.  Pokračování kolektivního vyjednávání je naplánováno na 27. a 28. listopadu. Prezidium vzalo informaci na vědomí a schválilo dosavadní postup kolektivních vyjednavačů FVČ.

 

- Návrh 4. změny předpisu ČD Ok 3 „Předpis o stejnokroji zaměstnanců Českých drah a.s.“.  Prezidium předložený návrh projednalo s několika zásadními připomínkami, které bude uplatňovat v rámci probíhajícího připomínkového řízení.

- Návrh novelizace Dokumentu č. 2 Sborníku SR 14 „Technologické a organizační podmínky pro provoz vlaků a tratí se samoobslužným způsobem odbavování cestujících“. Obsahem novelizace je zapracování podmínek odbavování cestujících v standardu A „automat“ po vyhodnocení pilotního projektu. Prezidium návrh novelizace projednalo bez připomínek.

 

- Návrh novelizace Směrnice SŽDC č. 98 „Zásady při nakládání s podezřelými předměty“ ve druhém kole připomínkového řízení. Prezidium návrh projednalo s několika připomínkami. Současně vzalo na vědomí, že podstatná část připomínek FVČ z prvního připomínkového kola byla do návrhu novelizace zapracována.

 

- Návrh změny č. 2 Dílčího rozpočtu sociálního fondu ředitelství ZAP 2017. Prezidium návrh změny projednalo bez připomínek se souhlasným stanoviskem.

 

Další část byla věnována doručeným materiálům a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

- informaci o aktuálním vývoji problematiky návrhu 15. úpravy Tarifu zaměstnaneckého jízdného. Prezidium bylo informováno o předpokládaném vývoji v této oblasti včetně možnosti podpisu Memoranda, které požadují odborové organizace k této problematice uzavřít se všemi dotčenými stranami (MDČR, ČD, ČD-C a SŽDC).

 

- vyhodnocení bodu 2.1.1 PKS ČD, a.s. za 3. čtvrtletí roku 2017. Prezidium bylo seznámeno s přehledem čerpání prostředků na akce k zajištění BOZP a ke zlepšení pracovních a sociálních podmínek za uvedené období. Předložený přehled byl prezidiem vzat na vědomí.

 

- informaci z průběhu jednání k problematice eliminace negativních dopadů při plánované dlouhodobé výluce v uzlu Brno v letech 2018-2019, které proběhlo z iniciativy FVČ dne 15. listopadu na RP ZAP Brno. Obsahem jednání byla diskuze k problematice oprávněných požadavků FVČ a ČD, a.s. vůči SŽDC (SSV Olomouc) na zajištění odpovídajících náhradních prostor jak pro zaměstnance ČD, tak pro cestující veřejnost a dalších potřebných úprav (zajištění bezbariérového přístupu) ve všech stanicích dotčených odklonem dopravy z hlavního nádraží (Brno Dolní nádraží, Brno – Královo Pole, Brno - Židenice). Prezidium vzalo přednesenou informaci na vědomí.

 

- informaci z průběhu VI. finále Týmu SŽDC, které se konalo dne 9. listopadu v Obecním domě v Praze. Součástí akce bylo slavnostní ocenění účastníků různých soutěžních kategorií (anket) projektu Tým SŽDC z řad zaměstnanců SŽDC.

 

- informaci o stavu přípravy výjezdního zasedání prezidia FVČ. Dle závěrů z minulého zasedání prezidia byli na výjezdní zasedání pozváni zástupci všech zaměstnavatelů, pro které je FVČ sociálním partnerem. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Českém Brodě formou výjezdního zasedání ve dnech 12. a 13. prosince 2017.

 

 

 

Retenční program ČD

nekoncepční manažerské rozhodnutí

Usnesením představenstva akciové společnosti České dráhy byl dne 17. října 2017 schválen „Retenční program ČD 2017-2018“, který má cestou finanční motivace zajistit setrvání zaměstnanců vybraných profesí v DKV jako jsou soustružník kovů, elektromechanik, mechanik elektronických zařízení, vedoucí posunu a posunovač v pracovním poměru u ČD, a.s. Retenční program ovšem nebyl s odborovými organizacemi působícími u ČD, a.s. jakkoliv projednán a informaci o jeho existenci od zaměstnavatele obdržela Federace vlakových čet až dodatečně, po jeho uvedení v platnost. Prezidium Federace vlakových čet zastává názor, že se jedná o zcela nekoncepční manažerské rozhodnutí, které v důsledku nepovede k dlouhodobé stabilizaci zaměstnanců vyjmenovaných profesí, ale pouze odsune možný úmysl některých z dotčených zaměstnanců ukončit pracovní poměr.

Retenční program navíc vyvolal v řadách zaměstnanců ostatních nedostatkových profesí, včetně vlakových čet, velmi negativní reakce. A tyto reakce jsou naprosto pochopitelné, protože se tito zaměstnanci cítí ze strany vrcholového managementu ČD opomíjeni a možná i podvedeni. Řešit personální nedostatek v profesích s minimální přesčasovou prací (vyjma posunovačů) finančním příspěvkem a ostatním zaměstnancům vzkázat, že oni finanční příspěvek nepotřebují, protože se u nich nedostatek zaměstnanců daří pokrýt přesčasovou prací, je manažerským rozhodnutím, které může být příčinou ztráty ochoty zbývajících zaměstnanců konat práci nad rámec svých základních povinností, nebo dokonce vést k jejich odchodu.

Zaměstnanci vlakových čet jsou jednou z nosných profesí a společně s osobními pokladníky patří k tzv. „Výkladní skříni Českých drah“, kdy svým výkonem služby podstatně ovlivňují pohled zákazníků – cestujících na České dráhy, a.s. jako solidního železničního dopravce. Zejména vlakové čety jsou jednou z profesí, která má vysoký podíl přesčasové práce z důvodu chybějících zaměstnanců. Přes tyto skutečnosti zaměstnavatel svým rozhodnutím jasně deklaruje, že v současnosti necítí potřebu personální nedostatek u této profese řešit, protože situace není kritická a chybějící zaměstnanci jsou nahrazováni za cenu přesčasové práce.

Proto si, kolegyně a kolegové, příště, až budete debatovat s komandujícím, který Vás žádá o přesčas, zkuste vzpomenout na tyto řádky a odpovězte si na otázku: „Stojí to za to?!“.

 

 

 

Rozloučení

 

 

Dne 10. listopadu ve věku 70 let zemřel dlouholetý

prezident Federace železničářů ČR pan Milan Lokvenc.

 

V čele odborové centrály stanul v roce 1993

a vždy odhodlaně hájil práva a zájmy zaměstnanců železnice.

 

   

 

 

ČEST JEHO PAMÁTCE!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č.17

(Vydán 14. listopadu 2017)

  

 

 

Jednání prezidia FVČ

 

Ve středu dne 8. listopadu 2017 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku :

 

- Zprávu o hospodaření za měsíc říjen 2017. Po krátké diskuzi prezidium předloženou zprávu projednalo a schválilo.

 

- Stav kolektivního vyjednávání u společnosti SŽDC. Informaci přednesl prezident FVČ p. Benda. Prezidium seznámil s aktuálním stavem textu PKS po proběhlém výjezdním jednání ve dnech 16. - 20. října v Berouně a dalších jednání v Praze, která proběhla 2. a 7. listopadu. Následující nejbližší jednání je plánováno na 15. 11. v Praze. Prezidium vzalo informaci na vědomí a schválilo dosavadní postup kolektivních vyjednávačů FVČ.

 

- Stav kolektivního vyjednávání u společnosti ČD Cargo. Informaci přednesl tajemník FVČ p. Horna a prezidium postupně seznámil se stavem projednávaného textu PKS  po proběhlém výjezdním jednání 30. října - 2. listopadu v Kraskově. Následující nejbližší jednání je plánováno na 16. listopadu. Prezidium vzalo informaci na vědomí a schválilo dosavadní postup kolektivních vyjednávačů FVČ.

 

- Stav kolektivního vyjednávání u společnosti ČD, a.s. Informaci přednesl prezident FVČ p. Benda. Dne 31. října byl zaměstnavatelem předán návrh PKS ČD pro rok 2018. Na jednání dne 6. listopadu vypracovali zástupci odborových organizací společný oponentní návrh, který byl následně předán zaměstnavateli. Zahájení „klasického“ kolektivního vyjednávání je plánováno na úterý 21. listopadu v sídle zaměstnavatele. Prezidium vzalo informaci na vědomí a schválilo dosavadní postup kolektivních vyjednávačů FVČ.

 

- Návrh změny č. 12 Smluvních přepravních podmínek ČD pro veřejnou drážní osobní dopravu (SPPO) s účinností od 10. 12. 2017.  Prezidium předložený materiál podrobně projednalo bez připomínek.

 

- Návrh změn procesních listů osobní přepravy s účinností od 10. 12. 2017. Prezidium předložený návrh změn více jak čtyř desítek procesních listů velmi podrobně projednalo s množstvím podstatných připomínek, se kterými budou následně seznámeni gestoři dokumentů.

 

- Návrh změny č. 1 předpisu ČD Hf 3 „Předpis pro pokladní službu v osobní přepravě“. Prezidium předložený návrh změny projednalo s několika drobnými připomínkami.

 

- Návrh 15. úpravy Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců (režijní jízdné).  Prezident FVČ seznámil prezidium s průběhem jednání představitelů OC s představiteli Ministerstva dopravy ČR včetně ministra ing. Ťoka dne 24. října. Projednávána byla problematika navrhované úpravy a to především ve vztahu k tzv. komerčním vlakům, přepravě zavazadel a ceně a době platnosti prolongace. Současně byly diskutovány návrhy možných řešení s určitými odlišnostmi pro zaměstnance SŽDC a dceřiných společností ČD. Následně Ministerstvo dopravy ČR zaslalo upravený návrh Tarifu s dohodnutými aspekty. K tomuto návrhu se odborové organizace vyjádřily společným stanoviskem, ve kterém požadují danou problematiku a dohodnuté skutečnosti potvrdit formou uzavření Memoranda všech zúčastněných stran. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

Další část jednání byla věnována doručeným materiálům a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

 

- informaci o průběhu pravidelné provozní porady zástupců OC s představiteli vedení ČD a.s. dne 30. října. Zaměstnavatel informoval o průběhu kalamity z předchozího dne (orkán Herwart), kdy došlo k plošnému výpadku informačních systémů včetně aplikace Komunikátor a bylo tak velmi složité zajistit informovanost zaměstnanců i cestujících o mimořádnostech. V této souvislosti byl ústy ředitelky O11 ing. Hnulíkové velmi kladně hodnocen v daných podmínkách přístup vlakových čet i všech ostatních zúčastněných provozních zaměstnanců. V dalším průběhu porady přednesli zástupci odborových organizací své připomínky. Projednávána byla především problematika vyžadování sepisování Oznámení o závadách při chybějící zpětné vazbě, kdy popisované závady nejsou odstraňovány, ale musí být neustále opakovaně hlášeny formou OZ, problematika uvádění plného jména a příjmení zaměstnance VLČ na potvrzení z POP o předání resp. převzetí věci a problematika nezajištění zesílení VLČ při zařazení posilových vozů (nad limit dle ROVD) při objednávce mimořádné přepravy fotbalových fanoušků. Prezidium vzalo informace na vědomí.

 

- informaci z pravidelné porady představitelů OC s členy představenstva ČD a.s. dne 31. října. V průběhu jednání byl představitelům OC předán návrh PKS ČD na rok 2018 a byly podepsány Zásady hospodaření se SF na rok 2018. Dále byly předneseny informace o mzdovém vývoji a vývoji přesčasové práce za období leden – říjen 2017 a informace týkající se provozní a hospodářské situace ČD, a.s. i celé skupiny ČD.

 

- informaci o aktivitě FVČ v oblasti možností eliminace negativních dopadů na zaměstnance i cestující veřejnost při plánovaných rozsáhlých výlukách v uzlu Brno v letech 2018 a 2019. Prezidium bylo informováno o plánované schůzce představitelů FVČ se zástupci RP ZAP Brno a SŽDC (SSV Olomouc), která k dané problematice proběhne 15. listopadu v Brně.

 

- návrhu novelizace dokumentu Sborníku SR 14 č. 10 „Přeprava zásilek pro služební účely“. Prezidium předložený návrh projednalo bez připomínek.

 

- návrhu novelizace dokumentu Sborníku SR 14 č. 8 „Informační servis pro cestující ČD ve stanicích, prokazování oprávnění k provozování činností“. Prezidium předložený návrh projednalo bez připomínek.

 

- návrhu změny č. 1 předpisu ČD V15/1 „Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení ŽKV“ v druhém kole připomínkového řízení. Prezidium předložený návrh změny předpisu projednalo bez připomínek.

 

- návrhu vyhlášky MD ČR, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah. Prezidium předložený návrh vyhlášky projednalo bez připomínek.

 

- návrhu vyhlášky MD ČR, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah. Prezidium předložený návrh vyhlášky projednalo bez připomínek.

 

- návrhu Pokynu GŘ pro kontrolu výkonu práce strojvedoucích SŽDC. Prezidium předložený návrh projednalo bez připomínek.

 

- informaci o průběhu  a výsledcích kontroly podmínek křižování a činnosti vlakových čet v dopravnách D3 na trati 047 Trutnov hl.n. - Teplice nad Metují, kterou provedli zástupci FVČ dne 25. října. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- informaci o z průběhu konferenčního vypořádání připomínek k předpisu SŽDC D2 „Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce SŽDC“, které proběhlo dne 30. října.  Všechny připomínky FVČ byly řádně vypořádány a podstatná část z nich byla gestorem akceptována.

 

- problematice přípravy výjezdního zasedání prezidia FVČ, které proběhne ve dnech 12. a 13. prosince v Českém Brodě. Prezidium se dohodlo na harmonogramu zasedání.

 

Příští zasedání proběhne dne 22. listopadu 2017 v prostorách prezidia v Praze.

 

 

 

 

 

Termíny jednání prezidia FVČ

 

Prezidium Federace vlakových čet na svém zasedání určilo termíny svých jednání pro I. pololetí 2018.

 

Termíny jsou následující:

 

10. ledna

07. února

07. března

28. března

18. dubna

10. května

30. května

20. června

 

Začátky jednání byly stanoveny na devátou hodinu.

 

 

 

 

Kolektivní vyjednávání na ČD Cargo

 

Po předání návrhu PKS ČD Cargo na rok 2018 odborové centrály na svém společném jednání dne 16. října v Praze vypracovaly protinávrh, který byl odeslán zaměstnavateli. Dalším pokračováním bylo již společné jednání zaměstnavatele a odborových centrál na Kraskově ve dnech 30. října – 2. listopadu. Během těchto jednání byly mimo kolektivní smlouvu projednávány i IN PERs-42-B-2011 „Zásady poskytování osobního ohodnocení“, ORz-46-A-2018 „Poskytování kondičních pobytů zaměstnancům společnosti“ a ORz44-A-2017 „Sociální dialog ve společnosti ČD Cargo a.s.“.

 

V průběhu jednání byly projednány a provedeny technické úpravy návrhu textu PKS. Kondiční pobyty jsou nově zpracovávány do samostatné interní normy, která je vázána na kolektivní smlouvu. Nově se zavádí odměna za čerpání náhradního volna. Bylo již odsouhlaseno zvýšení příplatku za nepravidelný nástup ze 70,- Kč na 100,- Kč a příplatku za letmo ze 450,- Kč na 550,- Kč. Nadále však přetrvávají rozpory v oblasti pracovní doby, dovolené, zvláštní odměny, zaměstnanců letmo, v příplatkové oblasti a pochopitelně v oblasti tarifních mezd. 

Následující jednání jsou plánovány na 16. listopadu a poté od 27. listopadu do 1. prosince a od 4. do 5. prosince.                                                                                        

za vyjednávací tým FVČ sepsal Horna Ivan

 

 

Blahopřání

 

 

 

Dne 16. listopadu oslaví šedesáté narozeniny

paní Machálková Zdeňka, vlakvedoucí ze ZO FVČ Šumperk.

 

Dne 16. listopadu oslaví pětapadesáté narozeniny

pan Múdrik Ladislav Roman, komandující ze ZO FVČ Praha.

 

Dne 18. listopadu oslaví pětašedesáté narozeniny

paní Šámalová Hana, osobní pokladní ze ZO FVČ Kolín.

 

Dne 19. listopadu oslaví šedesáté narozeniny

pan Kolář Květoslav, vlakvedoucí ze ZO FVČ Česká Třebová.

 

 

Prezidium FVČ přeje všem oslavencům pohodu,

štěstí a hlavně zdraví do dalších let.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č.16

(Vydán 2. listopadu 2017)

 

Celé vydání Infolistu bylo věnováno problematice pojištění z odpovědnosti. Výňatek z jeho obsahu je uveden v odkazu „Pojištění z odpovědnosti informace“.

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č.15

(Vydán 23. října 2017)

  

 

Jednání prezidia FVČ

 

Ve středu dne 18. října 2017 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

 

- Zprávu o hospodaření za měsíc září 2017. Po krátké diskuzi prezidium předloženou zprávu projednalo a schválilo.

 

- Problematiku kolektivního vyjednávání. V současné době probíhá kolektivní vyjednávání u společnosti ČD Cargo a SŽDC. Kolektivní vyjednávači přednesli informace o průběhu kolektivních vyjednávání.  Za ČD Cargo informovali o postupu kolektivního vyjednávání pan Košťál a pan Horna. Za SŽDC přednesl informace prezident FVČ p. Benda. U obou společností došlo k dohodě OC a vypracování společných oponentních návrhů PKS. U SŽDC probíhá 16. - 20. října výjezdní kolektivní jednání v Berouně. U ČD Cargo je předpoklad zahájení vyjednávání na plánovaném výjezdním jednání v Kraskově v termínu 30. 10. – 2. 11. 2017. Na ČD, a.s. je předpoklad zahájení kolektivního vyjednávání dne 31. 10. 2017, kdy zaměstnavatel avizoval záměr předat OC návrh PKS. Prezidium vzalo přednesené informace na vědomí a souhlasí s dosavadním postupem kolektivních vyjednavačů. O dalším aktuálním vývoji bude členská základna průběžně informována.

 

- Návrh novelizace Směrnice SŽDC č. 98 „Zásady při nakládání s podezřelými předměty“. Prezidium předložený návrh projednalo a po delší diskuzi vypracovalo několik podstatných připomínek.

 

- Návrh 1. změny předpisu ČD V15/I „Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel“. Prezidium předložený návrh projednalo bez připomínek.

 

- Návrhy Zásad hospodaření se Sociálním fondem ČD a.s. na rok 2018 a Rozpočtu SF na rok 2018. Prezident FVČ informoval prezidium o průběhu a výsledcích jednání k problematice Sociálního fondu ČD, a.s., které proběhlo dne 4. října. Zásady hospodaření se SF na rok 2018 jsou prakticky dohodnuty v téměř totožné podobě letošního znění s drobnými změnami v Článcích 5.4 a 6.3 d). Návrh rozpočtu SF na příští rok je tvořen v podobném objemu jako letošní. Prezidium vzalo přednesené informace na vědomí.

 

Další část jednání byla věnována doručeným materiálům a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

 

- informaci z průběhu provozní porady zástupců OC s představiteli vedení ČD dne 25. září. Hlavními tématy jednání ze strany FVČ byly připomínky k problematice dlouhodobého neřešení přeplňování a nedostatečné kapacity vlaků Rx 882-897 a to i přes množství sepisovaných Oznámení o závadách ze strany vlakového personálu a připomínky k problematice nekonkrétních poznámek v elektronických jízdních řádech vlaků s přepravou kol a možností nebo povinností rezervace (poznámky jsou všeobecného znění bez možnosti zjištění konkrétní služby u daného vlaku).

 

- informaci z pravidelné porady představitelů OC s členy představenstva ČD, a.s. dne 26. září.  Hlavními tématy jednání byly informace o vývoji aktivit vedení ČD v oblasti zajištění objednávek výkonů ze strany krajů, informace o plánovaných investičních akcích v oblasti nákupu a modernizace žel. kolejových vozidel, informace o nasazení první modernizované jednotky Pendolino na trasu Praha – Košice a informace o mzdovém vývoji a vývoji zaměstnanosti za období leden až srpen 2017.

 

- informaci z průběhu pravidelné porady zástupců OC s představiteli vedení SŽDC dne 26. října. Hlavními tématy jednání byla problematika návrhu Dohody o úhradě nákladů za místnosti pro činnost příslušných odborových organizací při SŽDC a předání návrhu zaměstnavatele textu PKS pro rok 2018. Současně s tím byl předán i návrh Dohody o zásadách KV o uzavření PKS a sociální partneři si dohodli konkrétní termíny kolektivního vyjednávání.

 

- informaci o vypořádání připomínek FVČ k návrhu předpisu SŽDC D2 „Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce SŽDC“. Podstatná část připomínek FVČ byla gestorem předpisu akceptována. Další jednání k tomuto návrhu proběhne formou konferenčního projednání dne 30. října za účasti zástupce FVČ. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- informaci z pravidelné porady představitelů OC s členy představenstva ČD Cargo, a.s. dne 3. října. Hlavními tématy jednání byly informace o konečném schválení Zprávy o prověrkách BOZP za rok 2017, informace o připravovaných investicích do oprav kolejových vozidel, problematika vývoje zaměstnanosti, problematika tvorby IN PERs48-B-2017 „Jednotkové technologické časy“ a informace o vývoji přeprav a plnění letošního plánu. V závěru jednání byl představitelům OC předán návrh zaměstnavatele textu PKS na rok 2018.

 

- projednání návrhu 2. změny IN  ČD Cargo KVs1-B-2009 „Údržba a opravy hnacích vozidel“. Prezidium předložený návrh projednalo bez připomínek.

 

- informaci z průběhu slavnostního ocenění zaměstnanců ČD, a.s. u příležitosti dne železnice, které proběhlo dne 5. října v prostorách vládního salonku železniční stanice Praha hl.n. Ocenění zaměstnanci nad rámec svých běžných pracovních povinností pomohli ochránit zdraví či život nebo zabránili

vzniku velkých materiálních škod. Mezi oceněnými byli i zaměstnanci vlakových čet z řad členů FVČ.

 

- informaci z kontrolní činnosti FVČ zaměřené na stav nocležen VLČ. I-BOZP prezidium informoval o výsledku kontrol na nocležnách, které byly provedeny ve stanicích Horní Dvořiště, Rakšice, Letovice, Kolín a Praha hl.n. Uvedené nocležny byly kontrolovány na podkladě informací získaných z dotazníků, které prezidium k dané problematice obdrželo ze ZO.  Takto zaměřené kontroly budou ze strany I-BOZP FVČ pokračovat i v následujícím období.

 

- informaci z průběhu pohledové zkoušky nových zábleskových světel SŽDC, která proběhla dne 4. října v žst. Praha – Holešovice. Za FVČ se pohledové zkoušky účastnili p. Hanák a p. Košťál. Zkouška proběhla ve dvou časových údobích (1x v denní a 1x v noční době) s cílem zjistit nejlepší pohledové vlastnosti různých typů zábleskových světel.

 

- informaci o stanovisku O12 GŘ ČD k opakujícím se závadám na osobních vozech, které prezidium obdrželo jako reakci na své upozornění. Ve stanovisku O12 uvádí, že v dotčených vozech je možnost provádění oprav ze strany DKV velmi omezená, protože tyto vozy jsou stále v garanční době po provedení modernizace a neodborný zásah by mohl mít za následek zrušení garance ze strany dodavatele. Vzhledem k nedostatku kapacit osobních vozů dochází k situaci, že jsou tyto vozy nasazovány do provozu i s menšími závadami, které neohrožují bezpečnost cestujících a provozu.

 

- informaci z průběhu oslav 10 let společnosti ČD Cargo, a.s., které proběhly dne 6. října v areálu SOKV v Ústí nad Labem. Za FVČ se oslav účastnil tajemník FVČ pro ČD Cargo p. Horna.

 

- informaci o průběhu a zhodnocení letošních sportovních a kulturních akcí FVČ.  Počátkem října velmi zdařile proběhla poslední letošní akce „Památky Středních Čech“. Prezidium konstatovalo, že dle zájmu jsou pořádané akce úspěšné a budou ze strany prezidia FVČ nadále pořádány. První akcí příštího roku by měl být bowlingový turnaj železničářů, který prezidium plánuje uspořádat počátkem dubna. O druhu, termínech a lokalitách dalších akcí bude prezidium rozhodovat na svém zasedání v průběhu listopadu.

 

Příští zasedání proběhne dne 8. listopadu 2017 v prostorách prezídia v Praze.

 

 

Blahopřání

 

 

Dne 21. října oslaví padesáté narozeniny

pan Stejskal Jiří, vlakvedoucí ze ZO FVČ Praha.

 

Dne 22. října oslaví pětapadesáté narozeniny

paní Kritznerová Hana, vlakvedoucí ze ZO FVČ Chomutov.

 

Dne 24. října oslaví padesáté narozeniny

paní Rumlerová Iveta, osobní pokladní ze ZO FVČ Lovosice.

 

 

Prezidium FVČ přeje všem oslavencům pohodu,

štěstí a hlavně zdraví do dalších let.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č.14

(Vydán 25. září 2017)

  

 

 Zasedání Rady FVČ

 

Ve čtvrtek 21. září 2017 od 9 hodin se konalo v kulturním sále žst. Praze Masarykovo nádraží zasedání Rady FVČ, které bylo prvním zasedáním tohoto orgánu v období po XI. Valné hromadě FVČ. Rada měla na programu několik důležitých bodů.

 

Po úvodních základních procesních úkonech byla na programu volba nového předsednictva Rady FVČ. Na post předsedy byl přítomnými delegáty navržen jediný kandidát a to pan Smažík Marcel (ZO Tábor), který vyslovil s  souhlas. Po krátké diskusi přistoupila Rada k volbě předsedy a v přímém hlasování zvolila p. Smažíka Marcela předsedou Rady FVČ. Po svém zvolení seznámil p. Smažík přítomné delegáty o svých představách ve funkci předsedy Rady FVČ, zejména se svým záměrem zúčastnit se členských schůzí na všech ZO pro lepší komunikaci a spolupráci. Jako další byl volen místopředseda Rady. Na tuto funkci navrhli delegáti Rady dva kandidáty. Prvním kandidátem byl p. Horáček Jiří (ZO Česká Třebová) a druhým kandidátem p. Gargula Josef (ZO Kolín). I tito dva kandidáti krátce před delegáty vystoupili a vyslovili souhlas se svojí kandidaturou.

V následné veřejné volbě byl místopředsedou Rady FVČ zvolen p. Horáček Jiří.

 

Jako další bod programu Rada projednávala aktuální situaci v oblasti železniční dopravy.  Prezident FVČ p. Benda seznámil Radu s aktuální snahou vedení ČD, a.s. o řešení smluvního zajištění výkonů v regionální dopravě po roce 2019 a s problematikou požadavků krajů na modernizaci vozového parku s využitím prostředků z OPD2. Přednesl základní informace o aktuální problematice negativních dopadů rozsáhlé výlukové činnosti, o problematice stavu provozuschopnosti vozového parku ČD a o „novinkách“ JŘ 2017/2018, kdy ČD, a.s. končí s provozováním dopravy na tzv. „Šumavských lokálkách“ a nově nastupuje vcelku masivní konkurence soukromého dopravce na vozební rameno Ex3 Praha–Brno-Břeclav.  Další části projednávání tohoto bodu se jako host účastnila ředitelka OJ ZAP Ing. Kubíková, která informovala přítomné delegáty o novinkách, které zaměstnance OJ ZAP čekají v následujícím období. V dohledné době lze očekávat řešení problematiky Wi-Fi připojení na útulcích vlakových čet. Připojení k této Wi-Fi síti bude možné pouze se služebním mobilním telefonem, který by se měl připojovat automaticky. Dále Ing. Kubíková přednesla informace o přípravě přestavby a rozšíření prostor útulku cizích vlakových čet v nové provozní budově žst. Praha hl.n., která by měla proběhnout ještě letos, o chystaném záměru v příštím roce uskutečnit návazné školení komunikačních schopností a zvládání krizových situací pro zaměstnance vlakových čet a vlakových revizorů a informaci o stavu přídělu výkonů regionální vozby v novém GVD. Následně se rozproudila diskuse, ve které delegáti Rady s ředitelkou OJ ZAP diskutovali problematiku náborové činnosti a vývoje personálního stavu v jednotlivých RP ZAP, problematiku stavu vozového parku a řešení nahlašovaných vozových závad ze strany DKV, problematiku obsazování vlaků vyšší kvality zaměstnanci, kteří nesplňují podmínky k doprovodu těchto vlaků a otázku nedostatečné kvality přípravy nových zaměstnanců vlakových čet a jejich praktického zaškolování v období přípravy na zkoušku. V pokračující diskusi byla i diskutována problematika praxe některých RP ZAP, které z důvodu výlukové činnosti provádějí rozsáhlé úpravy začátků či konců původně plánovaných směn vlakových čet, činí tak bez projednání s místně příslušnými odborovými organizacemi a dotčeným zaměstnancům změny směn pouze oznamují s minimálním časovým předstihem. Ze strany představitelů FVČ byli delegáti Rady i ředitelka OJ ZAP upozorněni, že uvedená praxe je v přímém rozporu s platnou PKS a Výbory ZO by na uvedenou skutečnost měly reagovat. V závěru diskuse zazněly ze strany delegátů požadavky na řešení dovybavení vlakových čet označovacími kleštěmi, na dodej ochranných obalů na terminály MPOS a na dostatečnou obnovu služebních mobilních telefonů.

 

V dalším bodě jednání se Rada zabývala obdrženými požadavky a návrhy pro kolektivní vyjednávání za PKS pro rok 2018 z jednotlivých základních organizací. Návrhy byly velmi živě diskutovány a následně Rada stanovila cíle a vyjednávací mantinely týmům kolektivních vyjednávačů FVČ, kteří budou v jednotlivých společnostech účastníky kolektivního vyjednávání.

 

V další části jednání přednesl předseda NRK p. Baše informaci o výsledku kontroly hospodaření prezidia FVČ, kterou NRK provedla dne 26. června 2017. Přednesenou informaci vzala Rada na vědomí.

Na závěr jednání prezident FVČ informoval přítomné delegáty o průběhu a aktuálním vývoji v oblasti problematiky návrhu MD ČR na úpravu Tarifu zaměstnaneckého jízdného. V informaci zaznělo, že představitelé odborových centrál působících na železnici se dohodli a vypracovali společné nesouhlasné stanovisko k návrhu a společně s výzvou na vyvolání jednání všech zainteresovaných stran bylo toto stanovisko zasláno ministru dopravy Ing. Ťokovi. Lze tedy předpokládat, že jednání k této citlivé otázce bude pokračovat a o jeho výsledcích bude členská základna informována.

 

Příští zasedání Rady FVČ bude svoláno podle potřeby dle vývoje situace.

 

 

 

Jednání prezidia FVČ

 

Ve čtvrtek v odpoledních hodinách dne 21. září 2017 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

 

- Výsledky jednání Rady FVČ dne 21. září 2017. Prezidium bylo předsedou Rady p. Smažíkem informováno o výsledcích volby předsednictva Rady a o úkolech, které z uvedeného zasedání pro prezidium vyplynuly. Těmito úkoly je především nastavení cílů a mantinelů týmům kolektivních vyjednavačů FVČ v nadcházejícím kolektivním vyjednávání. Prezidium vzalo úkoly na vědomí.

 

- Návrh změny č. 2 „Směrnice pro posuzování psychické způsobilosti k výkonu vybraných zaměstnání ČD, a.s.“ Prezidium předložený návrh projednalo s připomínkami, s kterými bude předkladatel návrhu seznámen.

 

- Návrh „Dohody o zásadách kolektivního vyjednávání o uzavření PKS ČD Cargo, a.s. na rok 2018“. Textové znění návrhu dohody je totožné s loňským zněním. Prezidium návrh projednalo pouze s požadavkem drobné úpravy týkající se termínu pro předložení oponentního návrhu odborových organizací a do jmenného seznamu kolektivních vyjednavačů doplnilo aktuální jmenné složení vyjednávacího týmu FVČ.

 

- Informace o aktuálním vývoji Návrhu 15. úpravy „Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců“. Prezidium bylo informováno o výsledcích společného jednání představitelů OC, které k dané problematice proběhlo dne 18. září. Výsledkem tohoto jednání bylo společné prohlášení odmítající předložený návrh MD a požadující další jednání všech kompetentních stran s cílem dosažení systémových změn. Společné prohlášení představitelů OC bylo zasláno ministru dopravy ČR ing. Ťokovi. Prezidium vzalo informaci na vědomí a vyslovilo souhlas s dosavadním postupem prezidenta FVČ.

 

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezídia FVČ a to zejména:

 

- Informaci o vypořádání připomínek  FVČ k Procesním listům s účinností od 15. září. Prezidium bylo informováno, že veškeré připomínky uplatňované FVČ byly gestory PL akceptovány a do textu zapracovány.

 

- Projednání vypořádání připomínek návrhu směrnice ORzXX-A-2017 „Sociální dialog ve společnosti ČD Cargo, a.s.“. Prezidium novou podobu návrhu směrnice velice podrobně projednalo s několika novými připomínkami. Své připomínky bude FVČ uplatňovat v rámci předpokládaného komentovaného projednávání návrhu na jednání OC a GŘ ČDC dne 3. října.

 

- Informaci o vydání novelizovaného „Etického kodexu SŽDC“. Etický kodex byl ze strany SŽDC vydán v původní navrhované podobě bez akceptace jakékoliv připomínky ze strany FVČ i ostatních odborových organizací. Novelizovaný Etický kodex SŽDC byl tak vydán v podobě, která je dle názoru FVČ pro řadového provozního zaměstnance prakticky nepoužitelná. Důvodem je skutečnost, že novelizovaný Etický kodex SŽDC kompletně vychází (kopíruje text) z Etického kodexu zaměstnanců a úředníků veřejné správy ČR a pro provozní a dělnické profese SŽDC je nepoužitelný. I přes upozornění FVČ na tuto skutečnost vstoupil Etický kodex SŽDC v účinnost v nezměněné podobě. Prezidium vzalo sdělenou informaci na vědomí.

 

- Informaci z průběhu jednání místně příslušných OO ke GŘ ČD, a.s. dne 18. září. Za FVČ se jednání účastnil viceprezident p. Košťál. Na jednání byla projednávána především aktuální problematika personálních změn, vývoj čerpání Sociálního fondu a problematika elektronických výplatních pásek.

 

- Přípravě podkladů a požadavků na projednání při provozní poradě zástupců OC s představiteli vedení ČD, která se bude konat dne 25. září 2017.

 

- Aktuální informaci o sportovních a kulturních akcí FVČ. Turistická akce Chodsko proběhla i přes ne zrovna ideální počasí velmi zdařile. Kulturní akce Památky Středních Čech je plně zajištěna a proběhne dle plánu ve dnech 5.–8. října. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

Příští pravidelné zasedání proběhne dne 18. října 2017 v prostorách prezídia v Praze.

 

 

Centrály železničních odborů kategoricky odmítly

návrh změny tarifu zaměstnaneckého jízdného

V pondělí dne 18. 9. 2017 se sešli představitelé odborových centrál působících na železnici k jednání o problematice návrhu změny tarifu. Výsledkem jednání bylo přijetí Společného stanoviska odborových centrál působících na železnici v tomto znění:

  1. Odborové centrály zúčastněné na dnešním (pondělí 18. 9. 2017) jednání kategoricky odmítají návrh změny tarifu zaslaný I. náměstkem minstra dopravy Ing. Tomášem Čočkem, především omezení jízdních výhod na komerční vlaky ČD, a.s.
  1. Podporují systémové řešení pro roky 2018-2020 v duchu návrhu zaslaného OSŽ ministru dopravy ČR.
  1. O ceně zaměstnaneckého jízdného jsou odborové centrály připraveny jednat.

 

 

Robert Benda

prezident

Federace vlakových čet

 

 

Upozornění Výborům ZO FVČ

 

Od 15. září 2017 vstoupila v  účinnost změna Procesního listu V-28 „Poskytování prémiových a bonusových služeb“. Současně s tím došlo k rozšíření poskytování prémiových a bonusových služeb (denního tisku) o vlaky kategorie Rx. S ohledem na skutečnost, že v mnoha stanicích dochází (nebo od nového GVD dojde)  k omezování pracovní doby stacionárních zaměstnanců, tak ze strany zaměstnavatele dochází k tomu, že jako zaměstnance RP ZAP provádějícího donášku denního tisku k vlaku, určuje člena vlakového doprovodu daného vlaku. 

Prezidium FVČ upozorňuje Výbory ZO, aby při projednávání vzorových směn (turnusů) věnovaly v těchto případech zvýšenou pozornost poskytování dostatečné doby pro provádění této činnosti dle místních podmínek. Do této doby se započítává chůze od vlaku do místa výdeje tisku (po uložení služebních pomůcek ve služebním oddílu), čas potřebný pro vyzvednutí tisku a chůze zpět k vlaku. Tento čas může být ve vzorové směně zapracován jako jiné zaměstnání.

 

 

 

 

Blahopřání

 

 

Dne 1. října oslaví šedesáté narozeniny

pan Práznovský Josef, vlakvedoucí ze ZO FVČ Tábor.

 

Dne 9. října oslaví padesáté narozeniny

paní Zajíčková Hana, dozorce výhybek ze ZO FVČ Lovosice.

 

Dne 15. října oslaví padesáté narozeniny

paní Mašková Iveta, osobní pokladní ze ZO FVČ Kolín.

 

Dne 15. října oslaví pětapadesáté narozeniny

pan Bartůněk Václav, vlakvedoucí ze ZO FVČ Kopidlno.

 

Dne 19. října oslaví pětašedesáté narozeniny

pan Mařinec Vladimír, vlakvedoucí ze ZO FVČ Kolín.

 

 

Prezidium FVČ přeje všem oslavencům pohodu,

štěstí a hlavně zdraví do dalších let.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č.13

(Vydán 7. září 2017)

  

 

 Jednání prezidia FVČ

 

Ve středu dne 6. září 2017 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ, které projednalo následující materiály a problematiku:

 

- Zprávu o hospodaření za měsíc srpen 2017. Po krátké diskusi prezidium předloženou zprávu projednalo a schválilo.

 

- Návrh novelizace dokumentu č. 14 Sborníku SR 14 „Opatření k organizaci a přípravě výlukových prací“. Prezídium předložený návrh podrobně projednalo s několika připomínkami, které bude uplatňovat v rámci probíhajícího připomínkového řízení.

 

- Návrh Zprávy o prověrkách BOZP u SŽDC v roce 2017. Prezidium předložený návrh Zprávy projednalo bez připomínek.

 

- Návrh Zprávy o prověrkách BOZP u ČD, a.s. v roce 2017. Prezidium i tento návrh Zprávy projednalo bez připomínek.

 

- Návrh ministerstva dopravy ČR na 15. úpravu Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců (In karta s aplikací železniční průkazka) s plánovanou účinností od 1. ledna 2018. Prezidium problematiku předloženého návrhu opakovaně projednalo a v rámci diskuse k návrhu bylo informováno o aktuálních aktivitách ostatních dotčených stran i možném dalším vývoji. K danému návrh úpravy Tarifu prezidium vyslovilo zamítavé stanovisko s odkazem na nepřijatelnou skutečnost, kdy návrh obsahuje zvýšení ceny ročního jízdného a přepravného se současným radikálním omezením možností využití železniční průkazky (zpoplatnění tzv. komerčních vlaků, zpoplatnění přepravy spoluzavazadel a zrušení platnosti na lanové dráze). Současně s tím požaduje prezidium vyvolat jednání všech zúčastněných stran za účelem  naleznutí širší a dlouhodobější dohody, která by komplexně řešila oblast poskytování zaměstnaneckých jízdních výhod. S tímto stanoviskem FVČ bude seznámen předkladatel návrhu, kterým je ministerstvo dopravy.

 

Další část jednání byla věnována doručeným materiálům a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

 

- informaci o obdrženém stanovisku OJ ZAP s reakcí na prezidiem konstatované neplnění PKS ze strany OJ ZAP (neprojednaná změna ROVD v textaci článku řešícím sílu doprovodu vlaku při poskytování prémiových služeb). I přes konečné stanovisko OJ ZAP vyjádřené přesvědčením, že se o neplnění PKS nejedná, prezidium řádné neprojednání uvedené změny RODV nadále považuje za neplnění PKS a se svým stanoviskem opakovaně seznámí zaměstnavatele.

 

- informaci s Oznámením přehledu tarifních změn účinných od JŘ 2017/2018 schválených představenstvem Českých drah. Změny se týkají především úpravy cen jízdného (navýšení cca o 2%) a zvýšení jednorázového úschovného v úschově během přepravy na cenu 20,- Kč/vlak.

 

- informaci k výročí 10 let ČD Cargo.  V SOKV Ústí nad Labem proběhne dne 6. října 2017 akce k oslavě tohoto výročí spojená s výstavou historických i současných kolejových vozidel ČDC a propagačním vozem s expozicí o historii ČDC. Prezidium vyslovilo souhlas s účastí svého zástupce a pověřilo tajemníka FVČ pro ČD Cargo p. Hornu účastí na této akci.

 

-  informaci o pracovním setkání ředitelky OJ ZAP s provozními zaměstnanci ZAP v Plzni dne  23. srpna 2017. Tohoto setkání se za prezidium FVČ účastnili pan Košťál a pan Horna. Na setkání byly řešeny problémy, se kterými se potýkají zaměstnanci OSE Plzeň a také problematika SVČ Volary a tzv. Šumavských lokálek, na kterých od nového GVD již nebudou ČD provozovat osobní dopravu.

 

- informaci z provozní porady SŽDC a OC, která proběhla dne 29. srpna 2017. V průběhu jednání byly předneseny informace o plánovaných organizačních změnách na SŽDC, informace o připravovaném „systému objektové bezpečnosti“ s plánovaným pilotním projektem v žst. Praha hl.n., informace o přehledu čerpání C-FKSP za 1. pololetí 2017 a informace k novému logu SŽDC. Součástí jednání bylo i komentované seznámení s návrhem Zprávy o prověrkách BOZP v roce 2017 a vypořádání připomínek odborových organizací k návrhu novelizace Směrnice SŽDC č. 75 „o posuzování psychické způsobilosti“.

 

- vyhodnocení PKS SŽDC za 1. pololetí roku 2017. Prezidium FVČ nemá poznatky k neplnění PKS SŽDC a předložený materiál projednalo bez připomínek.

 

- informaci o pracovní schůzce představitelů FVČ s gestorem předpisu ČD Ok 2 „Výcvikový a zkušební řád“ dne 30. srpna 2017. Tématem schůzky bylo vypořádání požadavku FVČ na minimální dobu praxe vlakových čet před zařazením k výkonu na vlaky vyšší kvality v délce 12 měsíců. Zaměstnavatel navrhoval dobu 6 měsíců. Po delší debatě a předložených argumentech byl požadavek FVČ gestorem předpisu přijat.

 

- informaci o výsledcích dotazníkové ankety ke stavu nocležen vlakových čet. Informace získané z dotazníků budou využity při kontrolní činnosti FVČ v oblasti BOZP.

 

- problematice finální přípravy zasedání Rady FVČ dne 21. září 2017.

 

- stanovení vyjednávacích týmů FVČ pro nadcházející kolektivní vyjednávání za uzavření Podnikových kolektivních smluv na další období.

 

Příští pravidelné zasedání proběhne dne 21. září 2017 v prostorách prezidia v Praze.

 

 

Zprávy - informace

 

Uzavření skladu stejnokrojů a akčních oděvů ČD v Praze

 Dle informace ředitelky Zásobovacího centra Česká Třebová bude v termínu od 19. září do 30. září 2017 uzavřen sklad stejnokrojových a akčních oděvů PJ Praha.

Důvodem uzavření je provedení řádné inventarizace zásob ve skladu.

Ve shora uvedeném období bude možnost vytvářet objednávky, ale dodávky budou realizovány pouze v naléhavých případech po telefonické domluvě na uvedených kontaktech:

ŠAMALÍK Jan

            603 569 669

JORDÁKOVÁ Hana

            724 887 936

 

 

Potvrzení o studiu dětí

 V souvislosti se začínajícím školním rokem 2017/2018 vydal odbor personální GŘ ČD Pokyn  týkající se potvrzení o studiu dětí pro účely jízdních výhod. Všichni držitelé zaměstnaneckých jízdních výhod, kteří uplatňují nárok na jízdní výhody  pro děti starší 16 let mají za povinnost odevzdat na personální útvar nejdéle do 31. října 2017 potvrzení o studiu pro školní rok 2017/2018.

Povinnost doložit výše uvedené potvrzení platí pro všechny oprávněné osoby (tzn. zaměstnanci, důchodci, zaměstnanci externích společností, pozůstalí), které uplatňují nárok na jízdní výhody pro děti starší 16 let. Tato povinnost se týká i dětí, které hranice věku 16 let dosáhnou do ukončení prolongace roku 2018 (tzn. do 28. 2. 2018).

Pokud nebude potvrzení o studiu doloženo v uvedeném termínu, nárok na jízdní výhody bude dítěti automaticky v příslušném informačním systému odebrán a aplikace železniční průkazka na In Kartě zablokována do 31. srpna 2018. V případě použití této In Karty bude její držitel považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu! Při dodatečném doložení potvrzení lze obnovit nárok na jízdní výhody za úhradu manipulačního poplatku 200 Kč.

Jestliže dítě studium ukončilo nebo přerušilo, nárok na jízdní výhody zaniká. V tomto případě je povinností oprávněné osoby tuto skutečnost neprodleně nahlásit na personálním útvaru dle své evidence. V případě přerušení studia je možné požádat o úschovu jízdních výhod a při opětovném zahájení studia lze po předložení příslušného potvrzení vydat jízdní výhody z úschovy bez poplatku.

Pokud oprávněná osoba neoznámí ukončení či přerušení studia dítěte, jedná se dle předpisu ČD Ok 10 o zneužití jízdních výhod, a to s následkem odnětí jízdních výhod na minimální dobu jednoho roku jak oprávněné osobě, tak všem rodinným příslušníkům.

Celé znění uvedeného Pokynu je uveřejněno na intranetu Českých drah, případně je k dispozici na prezidiu FVČ.

 

 

 

Blahopřání

 

 

Dne 15. září oslaví šedesáté narozeniny

pan Horák Vladimír, vlakvedoucí ze ZO FVČ Hradec Králové.

 

Dne 18. září oslaví padesáté narozeniny

pan Haták Martin, vlakvedoucí ze ZO FVČ Chomutov.

 

Dne 29. září oslaví padesáté narozeniny

pan Vodehnal Oldřich, vlakvedoucí ze ZO FVČ Letohrad.

 

 

Prezidium FVČ přeje všem oslavencům pohodu,

štěstí a hlavně pevné zdraví do dalších let.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č.12

(Vydán 17. srpna 2017)

  

 

 Jednání prezidia FVČ

 

Ve středu dne 16. srpna 2017 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

 

- Zprávy o hospodaření za měsíce červen a červenec 2017. Po krátké diskuzi prezidium předložené zprávy projednalo a schválilo.

 

- Návrh předpisu SŽDC D2 „Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce SŽDC“ v 1. kole připomínkového řízení. Prezidium předložený návrh projednalo s několika podstatnými připomínkami.

 

- Novelizovaný návrh Směrnice SŽDC č. 75 „Posuzování psychické způsobilosti k výkonu vybraných zaměstnání“. Prezidium velmi pečlivě projednalo předložený návrh s množstvím podstatných připomínek. Velká část předmětných připomínek již byla uplatňována k předchozí verzi návrhu Směrnice, ale pro jejich naprosté nereflektování gestorem jsou tyto připomínky FVČ uplatňovány opakovaně.

 

- Návrhy novelizace Procesních listů osobní přepravy s plánovanou účinností od 15. září 2017. Prezídium uvedené návrhy procesních listů velmi podrobně projednalo a k podstatné části z nich vypracovalo množství připomínek, které bude uplatňovat v rámci probíhajícího připomínkového řízení.

 

- Návrh Ministerstva dopravy ČR na 15. úpravu Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace SŽDC, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečování a provozování drážní dopravy (In karta s aplikací železniční průkazka) s plánovanou účinností od 1. ledna 2018. Předmětem návrhu je mimo jiné zdražení ročního prolongačního poplatku železniční průkazky se současným omezením možností využití v tzv. komerčních vlacích, na lanové dráze, či k přepravě spoluzavazadla. Prezidium předložený návrh projednalo s velmi kritickým a odmítavým stanoviskem. Současně s tím prezidium k dané problematice požaduje vyvolat jednání za účasti všech dotčených stran. Velmi zarážející je skutečnost, že tento asociální návrh na omezení zaměstnaneckých benefitů předkládá ministerstvo řízené ing. Danem Ťokem z hnutí ANO!

 

Další část jednání byla věnována doručeným materiálům a zprávám jednotlivých členů prezídia a to zejména:

 

- projednání návrhu centrálních akcí BOZP na rok 2018 u ČD Cargo, a.s. Prezidium předložený návrh projednalo bez připomínek se souhlasným stanoviskem.

 

- projednání přehledu plánu, změny akcí k zajištění BOZP a zlepšení pracovních a sociálních podmínek ke dni 24. 7. 2017 u SŽDC. Prezidium předložený přehled projednalo bez připomínek.

 

- projednání vyhodnocení plnění PKS ČD, a.s., za 1. pololetí roku 2017. Prezidium za uvedené období eviduje jeden případ porušení ustanovení platné PKS. Upozornění na toto porušení PKS je obsahem stanoviska FVČ projednaného prezidiem.

 

- návrh Etického kodexu zaměstnance státní organizace Správa železniční dopravní cesty. Prezidium předložený materiál projednalo s podstatnými připomínkami, které se týkají především požadavku na oddělení etické oblasti od oblasti protikorupčního jednání tak, aby byl materiál použitelný jak pro zaměstnance v manažerských profesích, tak pro provozní zaměstnance.

 

- projednání Zprávy o prověrkách BOZP u ČD Cargo, a.s. v roce 2017. Prezidium předloženou Zprávu projednalo bez připomínek a se souhlasným stanoviskem.

 

- informaci o plánovaném pracovním setkání Ř-OJ ZAP ing. Kubíkové a člena představenstva ing. Štěpána se zaměstnanci RP ZAP České Budějovice v obvodu OSE Plzeň dne 23. srpna 2017 v Plzni. Prezidium vyslovilo souhlas s účastí svých zástupců na tomto pracovním setkání.

 

- informaci o výsledcích a průběhu  kontrol BOZP, které ve dnech 1. - 4. srpna 2017 učinili inspektoři FVČ v oblastech jižních Čech, střední a severní Moravy. Hlavní pozornost při těchto kontrolách byla věnována bezpečným podmínkám při křižování na tratích D3 a stavu nocležen a útulků vlakových čet. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

Příští pravidelné zasedání proběhne dne 6. září 2017 v prostorách prezidia v Praze.

 

 

 

Změna termínu jednání prezidia FVČ

Prezidium Federace vlakových čet projednalo se souhlasným stanoviskem návrh na změnu termínu svého jednání v 39. týdnu roku 2017. Původně plánované jednání dne 26. září 2017 se ruší a nový termín jednání je dne 21. září 2017 od 14:00 hodin (po zasedání Rady FVČ).

 

 

Výzva tajemníka FVČ pro ČD Cargo, a.s.

 

 

Předsedům ZO, členům Výborů ZO a členům FVČ – zaměstnancům ČD Cargo, a.s.

 

Potřebujete pomoc s řešením odborné či pracovně právní problematiky u této společnosti? Máte podněty k řešení a nejste si jisti jak postupovat?

 

Právě Vám je k dispozici tajemník FVČ pro ČD Cargo, a.s. pan Ivan Horna zabývající se cíleně problematikou této společnosti.

 

Zkvalitnění a zintenzívnění komunikace členů prezidia s řadovými členy je jednou z priorit FVČ. Jen tím, že je o problému odborová organizace informována, může tento problém efektivně řešit. K tomu je však potřeba i vaše účast! Informujte svého odborového zástupce a pomozte společně hledat vhodná řešení. Obrátit se na pana Hornu můžete telefonicky i e-mailem a po domluvě lze uskutečnit i osobní setkání.

Současně můžete sdělit i své podněty a připomínky pro nadcházející kolektivní vyjednávání, budeme se jimi zabývat.

 

 

Kontakt:

Ivan Horna

tajemník FVČ pro ČD Cargo, a.s.

telefon: 734 220 352 

e-mail: Horna@fvc.cd.cz

 

 

 

Blahopřání

 

 

Dne 25. srpna oslaví padesáté narozeniny

paní Kratinová Jaroslava, osobní pokladní ze ZO FVČ Praha.

 

Dne 27. srpna oslaví padesáté narozeniny

paní Stroufová Blanka, vlakvedoucí ze ZO FVČ Děčín.

 

Dne 1. září oslaví padesáté narozeniny

pan Macek Pavel, vlakvedoucí ze ZO FVČ Jihlava.

 

Dne 4. září oslaví šedesáté narozeniny

pan Barva Pavel, výpravčí ze ZO FVČ Lovosice.

 

Dne 5. září oslaví padesáté narozeniny

paní Dvořáková Jaroslava, vlakvedoucí ze ZO FVČ Česká Třebová.

 

 

Prezidium FVČ přeje všem oslavencům pohodu,

štěstí a hlavně pevné zdraví do dalších let.

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č.11

(Vydán 20. července 2017)

  

 

 

 

 Jednání Rady FVČ

 

Předseda Nejvyšší revizní komise Federace vlakových čet svolává na den

 

21. září 2017

od 9,00 hodin

zasedání Rady FVČ

 

Na programu zasedání budou následující body:

 

 volba nového předsednictva Rady FVČ

 

 současná situace v oblasti železniční dopravy ČR a v Českých drahách

 

 problematika přípravy kolektivního vyjednávání, požadavky a náměty  ke kolektivnímu vyjednávání ze ZO FVČ

 

 návrhy  a náměty delegátů ZO FVČ.

 

 

Zasedání se koná v kulturním sále železniční stanice Praha Masarykovo nádraží.

 

Pozvánky na jednání budou v nejbližší době rozeslány 

na občanské adresy předsedů ZO FVČ.

 

S ohledem na závažnost projednávané problematiky je účast

zástupců ZO FVČ na tomto zasedání nutná!

 

 

 

Elektronická kniha normálií

 

Od července 2017 byl na ČD u OJ ZAP spuštěn ostrý provoz seznamování provozních zaměstnanců s normáliemi elektronickou formou v prostředí zaměstnaneckého portálu. Již od prvního dne spuštění zaznamenává prezidium FVČ negativní ohlasy členské základny z řad vlakových čet, které se převážně týkají  nedostatečného přístupu k PC a nemožnosti zaměstnanců seznámit se při nástupu na směnu s potřebnými dokumenty v elektronické knize normálií, protože v dané době jsou dostupné PC obsazeny jinými zaměstnanci, případně je důvodem pomalé nabíhání PC. Již před spuštění ostrého provozu vedlo prezidium FVČ řadu jednání k této problematice a zaměstnavatele na očekávané negativní jevy upozorňovalo. Vzhledem k situaci, že „Dokumenty k seznámení“ jsou dostupné pouze přes PC napojené na vnitřní Intranet ČD, bylo na žádost FVČ alespoň dočasně ponecháno souběžné zasílání dokumentů i do osobních schránek zaměstnanců – EPOS. Dle posledních informací však i  zaměstnavatel vnímá, že uvedené řešení není ideální a v současné době pracuje na rozšiřování počtu PC a zřízení přístupu z veřejného internetu, které by mělo být údajně spuštěno ve 3 až 4 Q 2017. Do doby zřízení tohoto přístupu je v případech nemožnosti zaměstnance seznámit se s dokumenty v elektronické knize normálií nutno sepsat Oznámení o závadách a v něm uvést důvody, proč se zaměstnanec nebyl schopen seznámit s určenými dokumenty (nedostatečný počet PC v místě nástupu, pomalé nabíhání PC, nedostatečná přípravná doba a podobně). Kopie těchto Oznámení o závadách prosím zašlete na prezídium FVČ a to v psané nebo elektronické formě. Tato Oznámení o závadách pak poslouží jako velice důležitý argument při jednání se zaměstnavatelem.

 

 

Blahopřání

 

 

Dne 29. července oslaví pětapadesáté narozeniny

pan Tesař Jan, vlakvedoucí ze ZO FVČ Praha.

 

Dne 31. července oslaví padesáté narozeniny

pan Kuch Milan, vozmistr ČD Cargo PP Most.

 

Dne 3. srpna oslaví šedesáté narozeniny

pan Tichý Lubomír, vlakvedoucí ze ZO FVČ Kopidlno.

 

 

Prezidium FVČ přeje všem oslavencům pohodu,

štěstí a hlavně pevné zdraví do dalších let.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č.10

(Vydán 29. června 2017)

  

 

 

 

Zasedání prezidia

 

Ve středu dne 28. června 2017 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ, které projednávalo následující materiály a problematiku:

 

- Návrh ČD, a.s. na organizační změnu v přepravě zásilek (ČD Kurýr) k 10. 12. 2017.

Prezidium předložený návrh podrobně projednalo s nesouhlasným stanoviskem a podstatnými připomínkami, které se týkají především oblasti negativních dopadů do zaměstnanosti a absence řešení problematiky technologie výkonu dalších činností, které v současnosti kumulovaně vykonávají dotčení staničních zaměstnanci.

 

- Návrh 3. změny předpisu ČD Ok3 „Předpis o stejnokroji zaměstnanců Českých drah“. Prezidium projednalo návrh změny bez připomínek a se souhlasným stanoviskem. Návrh se týká především stanovení přídělu akčního oděvu pro povolání skladištní dozorce (KZAM 413 18) a drobných textových úprav v zásilkovém systému. Součástí projednávání této problematiky bylo i kladné vyjádření k návrhu zavedení opasku jako nové výstrojní součásti a vyjádření požadavku FVČ na zachování výstrojní součásti bundokošile minimálně do doby vyčerpání skladových zásob. Dále prezidium projednalo problematiku výše příspěvku na čištění stejnokroje, kdy na podkladě analýzy aktuálních cen čištění v čistírnách, připravilo návrh na úpravu výše tohoto příspěvku.

 

- Návrh změny č. 2 interní normy ČD Cargo KVs3-B-2010 „Provoz a obsluha brzdových zařízení železničních kolejových vozidel“ ve 2. kole připomínkového řízení. Prezidium, s ohledem na skutečnost, že připomínky FVČ z prvního kola byly ze strany gestora plně akceptovány, projednalo návrh bez připomínek.

 

- Návrh změny č. 11 Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu (SPPO) s účinností od 15. 9. 2017. Prezidium předložený návrh velmi podrobně projednalo s několika připomínkami, které bude FVČ uplatňovat v rámci připomínkového řízení.

 

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezídia FVČ a to zejména:

 

- informaci z pravidelné porady představitelů OC s členy představenstva a generálním ředitelem ČD, a.s. dne 27. června. Hlavními tématy jednání byly informace o vývoji hospodaření ČD, problematika provozuschopnosti vozového parku a informace o mzdovém vývoji za období leden – květen 2017.

 

- informaci z průběhu provozní porady zástupců OC s představiteli vedení ČD, která se konala dne 26. června. Tématy jednání, která přednesli zástupci FVČ, byla připomínka k problematice aplikace Adresář kontaktů ČD, kdy po zadání čísla vlaku nedochází k zobrazení telefonního čísla strojvedoucího vlaku (kontakt chybí), požadavek prověření možnosti posílení vlaku R947 při páteční frekvenci a požadavek na řešení problematiky možnosti uzamčení vozů (části soupravy) při mimořádných přepravách, kdy se část soupravy vlaku nevejde v nácestných stanicích k nástupišti.

 

- informaci z pravidelné porady zástupců OC a představitelů O-10 ČD Cargo, a.s. dne 15. června. Hlavními tématy porady byly informace o plnění podnětů OC, vypořádání připomínek k návrhu 1. změny Etického kodexu ČD Cargo a diskuse k návrhu IN PERs-48-B-2017 „Jednotkové technologické časy“, ke kterému byla ze strany OC vznesena řada připomínek, týkajících se především oblasti stanovení časových údajů jednotlivých činností.

 

- informaci z průběhu pravidelné porady zástupců OC s představiteli vedení SŽDC dne 27. června. Hlavními tématy jednání byly informace o změně Organizačního řádu Správy osobních nádraží (SON), informace o schválené změně loga SŽDC, problematika přehledu

 a plnění akcí k zajištění BOZP a problematika připomínek OC k návrhu Směrnice č. 75 „O posuzování psychologické způsobilosti“.

 

- informaci o vypořádání připomínek FVČ k návrhu změn Procesních listů s účinností od 11.6.2017. Ze strany gestorů PL došlo k akceptaci a zapracování připomínek FVČ v plném rozsahu.

 

- problematice posouzení nových vzorů kufrů a brašen pro vlakové čety ČD, a.s. Prezidium předložené vzory brašny a kufru podrobně posoudilo a s několika drobnými úpravami je shledalo vyhovujícími.

 

- problematice nocležen vlakových čet, kdy je potřeba zmapovat současný stav nocležen VLČ v síti ČD. Z tohoto důvodu prezidium vytvořilo dotazníky, kterými budou osloveni předsedové ZO s požadavkem na sdělení potřebných informací.

 

Příští pravidelné zasedání prezidia je plánováno v Praze na den 19. července 2017.

 

 

Blahopřání

 

 

Dne 4. července oslaví pětašedesáté narozeniny

paní KOZÁKOVÁ Zdeňka, vlakvedoucí v.v. ze ZO FVČ Česká Lípa.

 

Dne 13. července oslaví pětašedesáté narozeniny

pan ŠTÁDLER Jan, vlakvedoucí v.v. ze ZO FVČ Chomutov.

 

Dne 17. července oslaví padesáté narozeniny

pan HRDINA Luděk, vlakvedoucí ze ZO FVČ Letohrad.

 

Dne 18. července oslaví šedesáté narozeniny

paní CICHROVÁ Vladimíra, vlakvedoucí ze ZO FVČ Žďár nad Sázavou.

 

 

Prezidium FVČ přeje všem oslavencům hodně štěstí, zdraví,

pohody a radosti ze života do dalších let.

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č.09

(Vydán 9.června 2017)

  

 

 

 

Zasedání prezidia

 

Ve středu dne 07. června 2017 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

 

- Zprávu o hospodaření za měsíc květen 2017. Po krátké diskuzi prezidium předloženou zprávu projednalo a schválilo.

 

- Návrh změny č. 2 Pokynu Ř-O 30 č.2/2015 „Bezpečnostní plán SŽDC“. Prezidium uvedený návrh po důkladném prostudování projednalo bez připomínek.

 

- Návrh novelizace Směrnice SŽDC č. 75 „Posuzování psychické způsobilosti“. Prezidium předložený návrh velmi podrobně projednalo a vypracovalo řadu zásadních připomínek, které bude uplatňovat v rámci připomínkového řízení.

 

- Návrh IN ČD Cargo PERs-48-B-2017  „Jednotkové technologické časy“. Prezidium projednalo návrh s podstatnými připomínkami, které se týkají především délky stanovených dob vybraných technologických úkonů.

 

- Aktuální situace v oblasti osobní železniční dopravy. Projednávání tohoto bodu se jako hosté účastnili Ing. Štěpán – člen představenstva ČD a Ing. Kubíková – ředitelka OJ ZAP. Při jednání bylo prezidium informováno o dokončení obměny POPů v rámci celé sítě do konce měsíce června, o plánovaném nákupu 300 kusů nových mobilních telefonů pro vlakové čety a o plánovaném zahájení instalace WIFI připojení v prostorách jednotlivých SVČ, které by mělo být zahájeno v průběhu letních prázdnin s prioritou větších SVČ. Další informace byla věnována výsledkům jednání s O12 GŘ ČD a DKV Praha k problematice zlepšení kvality vystavovaných souprav z nádraží Praha jih (bývalé ONJ). V závěru svého vystoupení přednesli zástupci zaměstnavatele informace o připravovaném rozsahu dopravy v GVD 2017/2018 a problematice pokračující liberalizace železničního trhu v ČR, kdy se předpokládá vstup soukromého dopravce na vozební rameno linky Ex3 (Praha – Brno –Bratislava/Wien). Následně se rozproudila diskuse, ve které byla diskutována témata dopadu ukončení vozby „Pošumavských lokálek“ na dotčené zaměstnance ČD a problematika výkonu služby a kontrolní činnosti některých VLR.

 

 

Další část jednání byla věnována následující problematice:

 

- informaci z průběhu porady představenstva ČD s představiteli OC dne 30. května. Hlavními tématy jednání byly informace o mzdovém vývoji a zaměstnanosti, informace o výsledcích hospodaření skupiny ČD a informace o aktuálním stavu v oblasti smluv a financování dopravy v krajích.

 

- informaci z průběhu provozní porady zástupců OC s představiteli vedení ČD dne 29. května. Na tomto jednání zástupci FVČ opětovně připomínkovali problematiku stavu služebních stezek vybraných (kontrolovaných) dopraven D3, ve kterých provádí vlaková četa činnosti spojené se stavěním vlakové cesty při křižování. Dále byla ze strany FVČ připomínkována problematika aplikace „Komunikátor“ a dotazováno plánované rozšíření elektronické knihy normálií na provozní zaměstnance i problematika zajištění přístupu na zaměstnanecký portál z veřejné sítě.

 

- informaci z průběhu porady představenstva ČD Cargo a představitelů OC dne 25. května. Tématy jednání byly informace o vývoji hospodaření a plnění stanoveného ročního plánu a aktuální informace o obchodních aktivitách i dohodnutých produktech přeprav.

 

- informaci z průběhu provozní porady zástupců OC s představiteli vedení SŽDC dne 29. května. Projednávána byla problematika přípravy tzv. „centrálních rozkazů“, problematika posílení motivace zaměstnanců odborných správ a informace k návrhu novelizace Směrnice č. 75 k posuzování psychické způsobilosti.

 

- informaci z průběhu jednání pracovní skupiny pro OOPP a výstroj na ČD dne 24. května.

 

- projednání návrhu Směrnice SŽDC o provádění ochrany utajovaných informací. Prezidium předložený návrh projednalo bez připomínek.

 

- informaci o sportovních a kulturních akcích FVČ. Cykloturistická akce Litovelským Pomoravím proběhla dle plánu a lze ji hodnotit jako zdařilou. V současné době probíhá příjem přihlášek na akci zátěžové turistiky Třebovskem. V plné přípravě jsou podzimní turistická akce Chodsko a kulturní akce Památky středních Čech.

 

Příští pravidelné zasedání proběhne dne 28. června 2017 v prostorách prezidia v Praze.

 

 

Termíny jednání prezidia FVČ

 

Prezidium Federace vlakových čet na svém zasedání určilo

termíny svých jednání pro II. pololetí 2017.

 

Termíny jsou následující:

 

19. července

16. srpna

06. září

26. září

18. října

08. listopadu

22. listopadu

12. prosince

 

Začátky jednání byly stanoveny na devátou hodinu.

 

 

 

Blahopřání

 

 

Dne 15. června oslaví padesáté narozeniny

pan Strmiska Václav, vlakvedoucí ze ZO FVČ Břeclav.

 

Dne 22. června oslaví pětašedesáté narozeniny

pan Horký Jaroslav, nakladač v.v.ze ZO FVČ Kolín

 

Dne 24. června oslaví šedesáté narozeniny

pan Štefanovič Karel, vlakvedoucí z SVČ Kolín.

 

Dne 27. června oslaví šedesáté narozeniny

paní Matějková Marta, dozorce výhybek ze ZO FVČ Lovosice

 

Dne 29. června oslaví šedesáté narozeniny

pan Balíček Petr, technolog ze ZO FVČ Trutnov.

 

 

Prezidium FVČ přeje všem oslavencům pohodu,

 štěstí a hlavně zdraví do dalších let.

 

 

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č.08

(Vydán 18.května 2017)

  

 

 

Zasedání prezidia

 

 Ve středu dne 17. května 2017 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku :

 

- Zprávu o hospodaření za měsíc duben 2017. Po krátké diskuzi prezidium předloženou zprávu projednalo a schválilo.

 

- Návrhy novelizace Procesních listů osobní přepravy s plánovanou účinností od 11. června 2017. Prezídium uvedené návrhy téměř tří desítek procesních listů velmi podrobně projednalo a k podstatné části z nich vypracovalo množství připomínek, které bude uplatňovat v rámci probíhajícího připomínkového řízení.

 

- Návrh 4. změny předpisu ČD KC 13 „Procesní listy osobní přepravy“. Prezidium předložený návrh projednalo bez připomínek.

 

- Návrh novelizace Směrnice ředitele - O 12 č. 1/2015 - Provoz souprav Railjet. Uvedený návrh spočívá převážně ve změně názvosloví, doplnění technologie obsluhy plošin pro imobilní cestující a rozšíření spolupráce strojvedoucího a vlakové čety. Prezidium daný návrh projednalo bez připomínek.

 

- Návrh Zprávy o stavu BOZP na SŽDC za rok 2016. Prezidium předloženou Zprávu projednalo se souhlasným stanoviskem.

 

Další část jednání byla věnována doručeným materiálům a zprávám jednotlivých členů prezídia a to zejména :

 

- informaci z pravidelné porady představenstva ČD a.s. s představiteli odborových centrál, která proběhla dne 25. dubna 2017. Hlavními tématy jednání byly aktuální informace o výsledcích jednání „Malé a Velké tripartity“, problematika připravovaného otvírání trhu a informace o mzdovém vývoji na ČD, a.s. za období leden – březen 2017.

 

- informaci o obdržené aktualizaci jmenovaných a vedoucích zaměstnanců SŽDC ke dni 15. května 2017. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- informaci o přehledu čerpání prostředků na akce na zajištění BOZP a na zlepšení pracovních a sociálních podmínek za 1. čtvrtletí dle bodu 2.1 PKS ČD Cargo. Prezidium předloženou informaci projednalo bez připomínek.

 

- informaci z pravidelné porady Ř-O10 ČD Cargo s představiteli odborových centrál dne 24. dubna 2017. Hlavními tématy jednání byla problematika návrhu 3. změny směrnice PERs-47-B-2014 „Příprava a výkon zaměstnání strojvedoucí“, problematika vypořádání připomínek k návrhu Opatření č. 0006/2017 Ř-O10 ČD Cargo „Flexibilita zaměstnanců“ a informace zaměstnavatele k produktu NN životní pojišťovny N.V. – Investiční životní pojištění NN SMART a NN život – úrazové pojištění.

 

- informaci o výsledku kontroly FVČ na tratích D3, která byla zaměřena na podmínky BOZP zaměstnanců VLČ při vystupování z vozu mimo nástupiště při stavění vlakové cesty. Opakovanou kontrolou bylo zjištěno, že od loňského roku, kdy FVČ požadovala zajistit ve zjištěných problémových dopravnách nápravu, došlo pouze k minimálnímu zlepšení kritizovaného stavu. Z tohoto důvodu požadavky FVČ na zajištění nápravy zaměstnavatelem přetrvávají a prezidium se bude touto problematikou nadále zabývat.

 

- informaci o sportovních a kulturních akcích FVČ. Turistická akce „Orlické hory“ proběhla dle plánu a lze ji hodnotit jako velmi zdařilou. Cyklistická akce „Pomoraví“ je kompletně připravena a účastníkům byly rozeslány pokyny. Taktéž je plně připravena zátěžová turistika Třebovskem. V plné přípravě jsou podzimní kulturní akce „Středočeské památky“ a sportovní turistická akce „Chodsko“.                                           

 

- informaci o nabídce plánovacích diářů FVČ na rok 2018. 

Příští pravidelné zasedání proběhne dne 7. června 2017 v prostorách prezídia v Praze.

 

 

 

 

Nabídka diářů FVČ pro rok 2018

 

 

Prezidium Federace vlakových čet, již tradičně, zajistilo pro potřeby základních organizací FVČ a členů FVČ možnost objednávky plánovacích kalendářů pro rok 2018.

Jedná se o známé a oblíbené plánovací kalendáře podlouhlého tvaru různého provedení, včetně možnosti objednání vložek do těchto kalendářů (pro současné majitele dražších typů plánovacích kalendářů). Je možné objednat následující typy diářů:

 

diář plastový tmavě modrý                24,- Kč

 

diář plastový světle modrý                24,- Kč

jedná se o plánovací kalendáře v modrých deskách z PVC, s logem FVČ v bílém provedení (bez letopočtu na obalu).

 

diář semišový modrý             36,- Kč

jedná se o plánovací kalendář s deskami z modrého semiše s logem FVČ ve zlatém provedení (bez letopočtu na obalu).

 

diář semišový černý               34,- Kč

jedná se o plánovací kalendář s deskami z černého semiše s logem FVČ ve zlatém provedení (bez letopočtu na obalu).

 

diář koženkový                      112,- Kč

jedná se o plánovací kalendář s deskami z tmavě modré koženky a vyraženým logem FVČ (bez letopočtu na obalu).

 

vložka do diáře                      10,- Kč

vložka je určena do dražších typů plánovacích kalendářů z předchozích let.

 

V případě zaslání Českou poštou je k výše uvedeným cenám účtováno poštovné v paušální výši 100,- Kč

 

Požadavky (objednávky) je nutné zaslat na přiloženém formuláři na adresu prezidia FVČ nejpozději do 14.června 2017 (datum doručení).

 

Upozorňujeme, že diáře si mohou objednávat nejen výbory základních organizací FVČ pro své členy, ale i jednotlivci.

 

 

 

Odprodej stejnokrojových součástí „STARÉ“ kolekce

 

 Vedení Zásobovacího centra Česká Třebová vydalo  informaci o provedené aktualizaci stavu zásob v objednáváni stejnokrojových součástí „STARÉ“ kolekce pro  vlastní potřebu zaměstnanců ČD, a.s. ke dni 3. 5. 2017.  Odprodej je realizován do 30. 11. 2017. Detail informace je k dispozici  na intranetu Českých drah, stránce sortimentu Výstrojní součásti, která je  postupně doplňována o aktuální informace z této oblasti

 

 

 

Blahopřání

 

 

Dne 16. května oslavila pětapadesáté narozeniny

paní Kováčová Jana, osobní pokladní ze ZO FVČ Praha.

 

Dne 17. května oslavil padesáté narozeniny

pan Louman Martin, vlakvedoucí ze ZO FVČ Kolín

 

Dne 18. května oslaví šedesáté narozeniny

paní Vršková Žofie, průvodčí ze ZO FVČ Bohumín.

 

Dne 19.května oslavil šedesáté narozeniny

paní Fišerová Eva, vlakvedoucí ze ZO FVČ Trutnov.

 

Dne 20. května oslaví padesáté narozeniny

paní Hanzalíková Jana, vlakvedoucí ze ZO FVČ Bohumín.

 

Dne 21. května oslaví padesáté narozeniny

paní Panošková Jitka, vlakvedoucí ze ZO FVČ Děčín.

 

Dne 10. června oslaví sedmdesáté narozeniny

pan Resl Vladimír, vlakvedoucí v.v. ze ZO FVČ Hradec Králové.

 

 

Prezidium FVČ přeje všem oslavencům pohodu,

štěstí a hlavně zdraví do dalších let.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č.07

(Vydán 27.dubna 2017)

  

 

 

 

 Jednání prezidia FVČ

 

Ve středu dne 26. dubna 2017 proběhlo po jednání XI. Valné hromady FVČ ve Velkém Oseku zasedání prezidia FVČ, které se již sešlo v nově zvoleném složení.

 

Prezidium projednávalo následující materiály a problematiku:

 

- Výsledky XI. Valné hromady a z něho plynoucí úkoly. Prezidium vzalo na vědomí úkoly vyplývající ze závěrů Valné hromady a stanovilo priority ve svém dalším postupu při zajištění jejich plnění. Těmito úkoly jsou především nutné procesní úkony vůči zaměstnavateli a státní správě s informacemi o provedené volbě nového prezidia, zajištění bezproblémového předání a převzetí funkce prezidenta FVČ, které bude probíhat po celý měsíc květen 2017 a zajištění všech ostatních úkolů.

 

- Návrh novelizace Sborníku ČD SR14, Dokumentu č. 16 „Objednávkové systémy přeprav“.  Prezidium předložený návrh projednalo bez připomínek.

 

- Návrh 2. změny Opatření Ř-OJ ZAP č. 5/2015 „Řízení BOZP v OJ ZAP“. Prezidium předložený návrh velmi podrobně projednalo s množstvím podstatných připomínek, které bude uplatňovat v rámci připomínkového řízení.

 

- Návrh změny č. 2 Bezpečnostního plánu SŽDC. Prezidium předložený návrh projednalo bez připomínek.

 

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia FVČ a to zejména:

 

- informaci z průběhu provozní porady zástupců OC s představiteli vedení ČD, která se konala dne 24. dubna. Hlavními tématy jednání ze strany FVČ byla problematika reakce vedení ČD a ROC HK na nahlášené přeplnění způsobené nedostatečnou kapacitou vlaků a opětovný požadavek na vyřešení nevyhovujících bezpečnostních podmínek vlakových čet při křižování vlaků v některých dopravnách D3. 

 

- informaci z průběhu Kolokvia ŽelAktuel 2017 k tématu „Co přinese liberalizace české železnici?“, které proběhlo pod záštitou Dopravní fakulty Jana Pernera a Dopravního podvýboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 21. dubna v prostorách Poslanecké sněmovny. Za FVČ se akce účastnil p. Benda, který prezidium informoval o jejím průběhu a diskutovaných tématech.

 

- návrh závěrečného vypořádání připomínek 3. Změny IN ČD Cargo PERs47-B-2014 „Strojvedoucí v přípravě“. Prezidium návrh projednalo bez připomínek.

 

- informaci o obdrženém návrhu na změnu předpisu ČD KC13 „Procesní listy“. Členům prezidia byl návrh změny předán k připomínkování a prezidium se bude návrhem zabývat na svém příštím zasedání.

 

- informaci o obdržených návrzích změn Procesních listů s plánovanou účinností od 11. 6. 2017.  Členům prezidia byl návrh změn předán k připomínkování a prezidium se bude návrhem zabývat na svém příštím zasedání.

 

- informaci o změně termínu plánované provozní porady SŽDC.

 

- informaci o vyvolání jednání k problematice Rozkazu o doprovodu vlaků, tabulky čl. 25.

 

- problematice zobrazování neplatných informací o IDS DUK na zařízení POP a v aplikaci Můj Vlak u vlaků na trati SŽDC č. 080.

 

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 17. května 2017.

 

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č.06

(Vydán 20.dubna 2017)

  

 

 

 

 Jednání prezidia FVČ

 

 Ve středu dne 19. dubna 2017 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ, které projednávalo následující materiály a problematiku:

 

- Zprávu o hospodaření za měsíc březen 2017. Po krátké diskusi prezidium předloženou zprávu projednalo a schválilo.

 

- Druhý návrh 1. změny předpisu SŽDC Bp1 „O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci“. S ohledem na skutečnost, že připomínky FVČ uplatňované v prvním kole připomínkového řízení byly gestorem akceptovány, druhý návrh byl projednán bez připomínek.

 

- Návrh doplnění Plánu akcí sociálního a bezpečnostního charakteru SŽDC. K návrhu nebylo připomínek.

 

- Návrh předpisu ČD „Organizace výlukové činnosti na drahách provozovaných ČD, a.s.“. Prezidium předložený návrh projednalo bez připomínek.

 

- Návrh Zásad pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění zaměstnancům Českých drah, a.s. Prezidium předložený návrh velmi podrobně projednalo s několika drobnými připomínkami.

 

- Návrh Rozpisu mzdových nákladů ČD, a.s. na rok 2017. Prezidium předložený návrh projednalo a vzalo jej na vědomí.

 

- Návrh Směrnice k dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek v Českých drahách, a.s. Prezidium návrh Směrnice podrobně projednalo s několika připomínkami.

 

- Návrh změny č. 2 IN ČD Cargo KVs5-B-2010 „Opravy železničních vozů“. Prezidium předložený návrh projednalo s  připomínkami.

 

- Návrh Zprávy o stavu BOZP na ČD, a.s. za rok 2016. Prezidium návrh Zprávy projednalo s připomínkou a požadavkem na vysvětlení.

 

- Problematika přípravy XI. Valné hromady FVČ. Prezídium probralo aktuálním stav a projednalo finální harmonogram zajištění řádného průběhu Valné hromady.

 

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia FVČ a to zejména:

 

- informaci z pravidelné porady představitelů OC s členy představenstva ČD, a.s. dne 28. března. Hlavními tématy jednání byly informace o aktivitách vedení ČD v oblasti objednávek výkonů ze strany krajů, informace o připravovaném „omlazení“ jednotek pendolino, informace o problematice otevírání železničního trhu a informace o mzdovém vývoji a vývoji zaměstnanosti za leden a únor 2017 s negativním meziročním vývojem růstu přesčasové práce.

 

- informaci z průběhu provozní porady zástupců OC s představiteli vedení ČD, která se konala dne 27. března. Hlavními tématy jednání ze strany FVČ byly připomínky k požadavku FVČ na řešení novelizace procesního listu S-02 Nalezené věci, připomínky k problematice přeplňování a nedostatečné kapacity spěšných vlaků na trati Trutnov - Hradec Králové a připomínky k problematice zaznamenaných stížností cestující veřejnosti na novou podobu webových stránek ČD.

 

- informaci z průběhu pravidelné porady zástupců OC s představiteli vedení SŽDC, která proběhla dne 7. dubna. Na poradě byla projednávána informace o personálních změnách ve vedoucích funkcích GŘ SŽDC, informace o plánovaném záměru novelizace Směrnice SŽDC o psychologické způsobilosti zaměstnanců, informace o otevření nového psychologického pracoviště v Olomouci, problematika oblasti smluvních mezd a problematika KOP.

 

- informaci z průběhu pravidelné porady zástupců OC s členy představenstva ČD Cargo,a.s. dne 21. března. Hlavními tématy jednání byly informace o hospodářském výsledku za rok 2016 a plnění letošního podnikatelského plánu, informace o záměru nákupu nových nákladních vozů a hnacích vozidel, informace o zavedení nových tras manipulačních vlaků.

 

- informaci o vydané novelizaci společného Opatření Ř O12 a Ř O14 GŘ ČD č. 3/2017 k problematice otočných skládacích dveří osobních vozů.

 

- informaci o vypořádání připomínek FVČ k návrhu novelizace předpisu ČD KC 15 „Provádění kontrolní činnosti“.  Podstatná část připomínek FVČ byla ze strany gestora předpisu akceptována a do návrhu zapracována.

 

- informaci o vypořádání připomínek FVČ k návrhu změny IN ČD Cargo KVs3-B-2010 „Provoz a obsluha brzdových zařízení ŽKV“. Připomínky a požadavky uplatňované FVČ byly gestorem vysvětleny a akceptovány.

 

- projednání druhého návrhu Opatření ředitele O10 ČD Cargo „Flexibilita zaměstnanců“. Prezidium předložený návrh projednalo bez připomínek.

 

- informaci o vypořádání připomínek FVČ k návrhu 3. změny SŽDC předpisu Zam1 „o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy“. Veškeré připomínky FVČ byly gestorem plně akceptovány a do návrhu změny předpisu zapracovány.

 

- informaci o pozastavení poskytování příspěvku ze Sociálního fondu ČD na dotované rekreace u ČD travel.

 

- informaci o vydaném upozornění Zásobovacího centra ČD k problematice reklamací výstrojních součástí.

 

- informaci o provedené změně rozsahu znalostí předpisu ČD D2, která je důsledkem novelizace předpisů SŽDC D3 a D4.

 

- informaci o stavu jednotlivých turistických a sportovních akcích FVČ. Uskutečněný bowlingový turnaj byl hodnocen zdařile. Květnová turistická akce „Orlické hory“ je kompletně zajištěna. Plně připravena je i červnová cykloturistická akce „Pomoraví“ a v současnosti probíhá příjem přihlášek. Zároveň se připravují podzimní turistická akce „Chodsko“ a kulturní akce „Středočeské památky“.

 

- informaci o vydaných materiálech SŽDC. V rámci tohoto bodu byla přednesena informace o vydaném Seznamu schválených akcí s příspěvkem z C-FKSP v roce 2017, informace k Prohlášení garanta akce na akcích financovaných z FKSP a informace o poskytování příspěvku na TDM pořádaný ČD travel pouze z prostředků FKSP organizační složky zaměstnance.

 

- informaci o vydaném Opatření Ř O10 GŘ ČD ke vzdělávání zaměstnanců dle novely Zákona o drahách s účinností od 1.4.2017.

 

- projednání požadavku na zástupce FVČ do expertní komise ČD Cargo k novým pracovním oděvům pro strojvedoucí. Prezidium jmenovalo jako zástupce FVČ p. Hanáka.

- přípravě podkladů a požadavků na projednání při provozní poradě zástupců OC s představiteli vedení ČD, která se bude konat dne 24. dubna 2017.

 

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne ve Velkém Oseku dne 26. dubna 2017.

 

 

 

Změna rozsahu znalostí předpisů

 

Vzhledem k vydání novelizace předpisů SŽDC D3, SŽDC D4 a vydání nového typového rozšíření SŽDC TR2 (Z1) k předpisu SŽDC (ČD) Z1 , je nutné tyto články začlenit do rozsahu znalostí některých kategorií zaměstnanců Českých drah. Odbor kolejových vozidel proto vydal změnu předpisu ČD D2 (pokynem č.j.795/17-O12). S účinností od 1.dubna 2017.

 

Upozorňujeme, že uvedená změna se týká i vlakových čet.

Pro případné zájemce jsou všechny uvedené změny k dispozici na prezidiu FVČ.

 

 

 

Zprávy - informace

 

- Změna názvu

Dle oznámení odboru kolejových vozidel GŘ ČD se mění název DKV Praha, PJ Odstavné nádraží jih na název DKV Praha, PJ Praha jih.

 

 

- Uveřejněné dokumenty SŽDC

Na intranetu SŽDC byly uveřejněny následujíc dokumenty:

 Shrnutí manuálu systému  bezpečnosti provozování drážní dopravy u SŽDC s.o.,

 Předpis SŽDC D 5- 1  - Prováděcí opatření k předpisu pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace ve znění 5.změny

 Výnos č.1 k Prováděcímu Opatření D17 - 1 k předpisu pro hlášení a šetření mimořádných událostí

 Pokyn ředitele odboru systému bezpečnosti provozování dráhy č. 1/2017

 Předpis Zam1 se změnou č.3

 

 

- Příspěvek z C-FKSP

Ředitel odboru personálního GŘ SŽDC vydal upozornění k Poskytování příspěvku z C-FKSP pro rodinné příslušníky při účasti zaměstnance na KOP v roce 2017. Kopie vydaného upozornění je na ZO FVČ zastupující členy u SŽDC přílohou elektronického vydání tohoto Infolistu.

 

 

- Odbavení na sezónní vozy Praha - Split

Odbor personální GŘ ČD vydal v těchto dnech pokyny pro Odbavení držitelů zahraničních jízdních výhod do přímých sezónních vozů Praha – Split a zpět  pro období jízdy od 20. 6. 2017 do 2. 9. 2017. Pokyny platí pro nákup lůžkových příplatků pro cestující s volnými jízdenkami FIP.  Pro zájemce jsou Pokyny k dispozici na prezidiu FVČ.

 

 

- Vydané materiály ČD Cargo

U společnosti ČD Cargo byly v poslední době uveřejněny následující dokumenty:

 Informační list č.6/2017 ředitelky O13 ČD Cargo - Změny v písemných pokynech pro strojvedoucí

 Opatření č.6/2017 provozního ředitele ČD Cargo - Úpravy PRIS k 19 .4.2017

 

 

Blahopřání

 

 

 

Dne 7.března oslavila pětašedesáté narozeniny

paní Cyrkvová Eva, dozorce výhybek v.v. ze ZO FVČ Lovosice.

 

Dne 31.března oslavila padesáté narozeniny

paní Kučerová Libuše, průvodčí ze ZO FVČ Česká Třebová.

 

Dne 5.dubna oslavila šedesáté narozeniny

paní Oplová Květoslava, vlakvedoucí ze ZO FVČ Praha.

 

Dne 14.dubna oslavil šedesáté narozeniny

pan Jaroš Josef, vlakvedoucí ze ZO FVČ Hradec Králové.

 

Dne 15.dubna oslavila padesáté narozeniny

paní Hrušková Štěpánka, vlakvedoucí ze ZO FVČ Kolín.

 

Dne 15.dubna oslavil šedesáté narozeniny

pan Kopřiva Oldřich, vlakvedoucí ze ZO FVČ Bohumín.

 

Dne 21.dubna oslaví pětapadesáté narozeniny

paní Voceďálková Naděžda, vlakvedoucí ze ZO FVČ Trutnov.

 

Dne 22.dubna oslaví šedesáté narozeniny

pan Jůza František, vlakvedoucí ze ZO FVČ Hradec Králové.

 

Dne 25.dubna oslaví šedesáté narozeniny

paní Baráková Olga, osobní pokladní ze ZO FVČ Praha.

 

Dne 28.dubna oslaví šedesáté narozeniny

paní Poláková Jarmila, vlakvedoucí ze ZO FVČ Česká Lípa.

 

 

Prezidium FVČ přeje všem oslavencům pohodu,

štěstí a hlavně zdraví do dalších let.

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č.05

(Vydán 16.března 2017)

  

 

 

Jednání Rady FVČ

 

V úterý dne 7. března 2017 proběhlo v prostorách kulturního sálu žst. Praha Masarykovo nádraží zasedání Rady FVČ. Rada se na svém prvním letošním řádném zasedání zabývala následující problematikou :

 

- Hospodaření prezidia FVČ. Rada obdržela přehled hospodaření za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 včetně důvodového komentáře. Po seznámení s předloženými materiály a vyslechnutí komentáře tajemníka pro hospodaření p. Hanáka Rada schválila Zprávu o hospodaření prezidia FVČ za účetní rok 2016 i návrh rozpočtu na rok 2017.  Součástí projednávání tohoto bodu byla i zpráva o výsledcích kontroly hospodaření prezidia FVČ provedené Nejvyšší revizní komisí  FVČ.

 

- Aktuální situace v osobní železniční dopravě. K tomuto bodu se jako hosté účastnili zástupci zaměstnavatele ČD, a.s. – člen představenstva ČD odpovědný za osobní dopravu ing. Štěpán, ředitelka O11 GŘ ČD ing. Hnulíková a ředitelka OJ ZAP ing. Kubíková.

Úvodního slova se ujal ing. Štěpán a přítomné informoval o aktuálním dění na ČD. Především zmínil intenzivní přípravu GVD 2017/18 a probíhající jednání s kraji i Ministerstvem dopravy nad objednávkou výkonů do dalších období, informoval o problematice přípravy změny Výlukového plánu, o problematice a důvodech organizační změny spočívající ve vzniku organizační složky Zařízení služeb s účinností od 1.4.2017 a o personální problematice v OJ ZAP, kdy se dle jeho vyjádření podařilo situaci stabilizovat a v současnosti je již jen „mírný podstav“ zaměstnanců. Na vystoupení ing. Štěpána navázala ředitelka O11 ing. Hnulíková, která blíže vysvětlila důvody vzniku organizační složky Zařízení služeb, kdy s účinností novelizace Zákona o drahách mají ČD novou povinnost zajistit ostatním dopravcům nediskriminační přístup ke svým volným kapacitám doplňkových technických zařízení (např. čerpací stanice). Dále ve svém vystoupení ing. Hnulíková zmínila informaci o plánovaném převodu Kontaktního centra zákaznického servisu ze struktury O11 do struktury OJ ZAP s účinností od 1.4.2017 a problematiku probíhajících výluk na trati Praha - Beroun i plánované změny Výlukového plánu. 

Jednotliví delegáti Rady se přítomných zástupců zaměstnavatele dotazovali a připomínkovali provozní problematiku. Diskutovalo se zejména o Rozkazu o doprovodu vlaků a počtu zaměstnanců na vlaku, o velkém množství vozových závad zejména na soupravách přistavovaných z ONJ a přebíraných vlakovou četou až na hlavním nádraží v Praze a o přídělech vlaků a častých změnách rozpisů směn. V diskuzi se probíral i dlouhodobě trvající podstav zaměstnanců v OJ ZAP (zejména u vlakových čet). Ředitelka OJ ZAP ing. Kubíková k tomuto uvedla, že se jedná o „nekonečný příběh“, kdy noví zaměstnanci přicházejí, ale současně jiní zaměstnanci odcházejí. Na toto vyjádření reagovali přítomní představitelé FVČ s tím, že v poslední době stále intenzivněji vnímají u vlakových čet vzrůstající frustraci z důvodu zhoršujících se pracovních podmínek. Dalšími faktory jsou i neustále rostoucí povinnosti plynoucí z neustále se měnících a obsahově bobtnajících procesních listů, zavádění nových technologií (řady vozidel, odbavení, rozšiřování IDS) bez řádného a včasného proškolení, zhoršující se podmínky v oblasti pracovní doby (růst neproduktivních dob a dělených směn) a v neposlední řadě i pocit velmi nízké podpory ze strany nadřízených v případech řešení sporů či stížností od cestujících. Výčet uvedených důvodů určitě není konečný a jedná se jen o jakousi pomyslnou špičku ledovce majícího, dle názoru FVČ, za důsledek vzniklou personální situaci u provozních zaměstnanců OJ ZAP. V závěru diskuse ještě zazněla ze strany FVČ kritika návrhu chystané změny procesního listu S-2 „Nalezené věci“.

 

Příští zasedání Rady FVČ bude svoláno podle potřeby dle vývoje situace.

 

 

 

 Jednání prezidia FVČ

 

 Ve středu dne 15. března 2017 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ, které projednávalo následující materiály a problematiku :

 

- Zprávu o hospodaření za měsíc únor 2017. Po krátké diskusi předloženou zprávu projednalo a schválilo.

 

- Výsledky zasedání Rady FVČ. Předseda Rady p. Benda prezídium seznámil s průběhem zasedání Rady FVČ, které proběhlo dne 7. března 2017 v Praze a sdělil úkoly vzešlé pro prezidium z tohoto zasedání.

 

- Návrh novelizace Sborníku ČD SR 14 Dokumentu č. 20 „Opatření k rušení, zavádění pokladen, stanovení prodejních dob pokladen, zapojení smluvních prodejců a sankcím vůči smluvním prodejcům“. Prezidium předložený návrh velmi podrobně projednalo s několika podstatnými připomínkami, které bude  uplatňovat v rámci připomínkového řízení.

 

- Návrh 2. změny IN ČD Cargo KVs3-B-2010 „Provoz a obsluha brzdových zařízení železničních kolejových vozidel“. Prezidium uvedený návrh změny projednalo s několika drobnými připomínkami.

 

- Návrh Rozpisu mzdových prostředků SŽDC na rok 2017. Předložený návrh prezidium posoudilo především z hlediska dostatečného objemu mzdových prostředků, který zaručí plnění všech závazků plynoucích z platné PKS. Po krátké diskusi byl návrh projednán se souhlasným stanoviskem.

 

- Návrh akcí BOZP na rok 2017 u SŽDC. Návrh byl projednán bez připomínek.

 

- Organizační změnu v rámci úseku Osobní dopravy, která spočívá v převedení pracoviště Centrálního zákaznického servisu (call centra) ze struktury O11 GŘ ČD do působnosti a struktury OJ ZAP. K předložené změně nebylo připomínek.

 

- Návrh Zprávy o stavu BOZP a vývoji pracovní úrazovosti v ČD Cargo v roce 2016. Návrh Zprávy byl projednán bez připomínek.

 

- Materiál Hodnocení plnění PKS SŽDC na období 2016-2017 za rok 2016. Materiál byl projednán bez připomínek.

- Přípravu Valné hromady FVČ. Prezidium bylo informováno o aktuálním stavu příprav a projednalo jejich další harmonogram.

 

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia FVČ a to zejména :

 

- informaci z pravidelné porady představitelů OC s členy představenstva a generálním ředitelem ČD, a.s. dne 28. února. Hlavními tématy jednání byly informace o mzdovém vývoji a vývoji zaměstnanosti za leden 2017, aktivity vedení ČD v oblasti zajišťování objednávek ze strany krajů a státu a informace o vývoji hospodaření skupiny ČD za rok 2016.

 

- informaci z průběhu provozní porady zástupců OC s představiteli vedení ČD, která se konala dne 27. února. Hlavními tématy jednání byly připomínky k problematice výše doplatku do 1. voz. třídy na krátké vzdálenosti,  konkrétní připomínky k chování některých zaměstnanců bezpečnostní agentury při doprovodu vlaku, připomínky k problematice zhoršujícího se stavu úklidu prostor železničních stanic po provedeném převodu k SŽDC, problematice opakovaného nahlašování neodstraněných vozových závad a problematice stavu připravovaného Vyhledavače v prostředí Procesních listů.

 

- informaci z průběhu pravidelné porady zástupců OC s představiteli vedení SŽDC, která proběhla dne 24. února.

 

- informaci z průběhu pravidelné porady zástupců OC s ředitelem O10 ČD Cargo, která se konala dne 21. února. Hlavními tématy jednání bylo vyhodnocení termínovaných úkolů v rámci komunikace s OC, podání informace k požadavku projednání návrhů změn interních norem z pracovně-právní oblasti (Opatření ředitele O10 č. 0006/2017 „Flexibilita zaměstnanců) a návrh tvorby a čerpání Sociálního fondu ČDC na rok 2017 OC.

 

- projednání návrhu O10 GŘ ČD změn Tarifu a předpisu ČD Ok 9 k řešení jízdních výhod zaměstnanců ČD, kteří využijí institutu tzv. předdůchodu. Návrh byl schválen bez připomínek.

 

- informaci z průběhu pracovního jednání představitelů OC s ředitelem O10 ČD Cargo k připomínkám OC k návrhům PERs22-B-2008 „Směrnice k poskytování OOPP“ a PERs45-B-2011 „Příručka BOZP“, které se konalo dne 6. března.

 

- informaci o vypořádání připomínek FVČ k návrhu 5. změny IN ČD Cargo PP1-B-2008 „Vnitřní pravidla a postupy v nákladní přepravě“. Všechny uplatněné připomínky FVČ byly akceptovány a do návrhu zapracovány.

 

- vypořádání připomínek FVČ k změnám Procesních listů s účinností od 15.3.2017.  Valná většina připomínek FVČ byla gestory PL akceptována. Nedořešeno zůstává znění PL S 2 který se týká zajištění předání či uschování nalezených předmětů vlakovou četou v případech, kdy není v dosahu vhodná stanice. Prezidium požaduje vyřešení této problematiky zaměstnavatelem.

 

- návrh 7. změny IN ČD Cargo PERs-34-B-2009 „Směrnice k poskytování příspěvků na životní pojištění“. Prezidium pověřilo pracovní skupinu k vypracování připomínek FVČ.

 

- informaci o vydaném materiálu SŽDC k metodice poskytování příspěvku z C-FKSP pro rodinné příslušníky při účasti zaměstnance na KOP v roce 2017.

 

- informaci o stavu příprav jednotlivých kulturních a sportovních akcích FVČ. V současnosti je zajištěn dubnový bowlingový turnaj. Kompletně připravena je i květnová turistická akce „Orlické hory“. Ve stadiu finálních příprav je i červnová cykloturistická akce „Pomoraví“.

 

- informaci o vydaném stanovisku O22 GŘ ČD k dotazům z oblasti kybernetické bezpečnosti a problematiky používání hesel v IT systémech ČD.

 

- přípravě podkladů a požadavků na projednání při provozní poradě zástupců OC s představiteli vedení ČD, která se bude konat dne 27. března 2017.

 

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 19. dubna 2017.

 

 

 

Zprávy - informace

 

- Sezónní spoj 1481/1480

Odbor personální GŘ ČD informuje držitele zahraničních jízdních výhod, že v případě cestování sezónními spoji 1481/1480 a 1471/1470 při průjezdu Rumunskem a Bulharskem nebudou Rumunské železnice (CFR) ani Bulharské železnice (BDŽ) ve výše uvedeném sezónním spoji akceptovat jízdenky FIP a OSŽD se 100% slevou, včetně mezinárodních jízdních dokladů vydaných pro účely pracovní cesty po území CFR nebo BDŽ. Ostatní doklady NRT (včetně jízdenky zakoupené na základě předložení mezinárodní průkazky FIP na slevu 50%) a RPT jsou akceptovány bez omezení.

 

 

 

Blahopřání

 

 

  

 

 

Dne 7.března oslavila pětašedesáté narozeniny

paní Cyrkvová Eva, dozorce výhybek v.v. ze ZO FVČ Lovosice.

 

Dne 31.března oslaví padesáté narozeniny

paní Kučerová Libuše, průvodčí ze ZO FVČ Česká Třebová.

 

Dne 5.dubna oslaví šedesáté narozeniny

paní Oplová Květoslava, vlakvedoucí ze ZO FVČ Praha.

 

 

Prezidium FVČ přeje všem oslavencům pohodu,

štěstí a hlavně zdraví do dalších let.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č.03

(Vydán 21.února 2017)

  

 

 

 Jednání prezidia FVČ

 

Ve středu dne 15. února 2017 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ, které projednávalo následující materiály a problematiku :

 

- Zprávu o hospodaření prezidia za měsíc leden 2017. Po krátké diskusi byla předložená zpráva projednána a schválena. Současně bylo projednáno plnění rozpočtu v roce 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017. Prezidium oba dokumenty projednalo s doporučujícím stanoviskem Radě FVČ na jejím březnovém zasedání.

 

- Návrhy novelizace Procesních listů osobní přepravy s plánovanou účinností od 15. března 2017. Prezidium uvedené návrhy téměř čtyř desítek Procesních listů velmi podrobně projednalo a k větší části z nich vypracovalo množství podstatných připomínek, které bude uplatňovat v rámci probíhajícího připomínkového řízení.

 

- Návrh změny č. 5 interní normy ČD Cargo PP1-B-2008 „Vnitřní pravidla a postupy v nákladní přepravě“. Návrh změny byl projednán s několika připomínkami.

 

- Návrh změny č. 5 interní normy ČD Cargo PP3-B-2008 „Tiskopisy v nákladní přepravě“. Návrh byl projednán bez připomínek.

 

- Návrh Opatření ředitele OJ ZAP č.2/2017 „Pravidla čerpání a rozpočet Sociálního fondu v OJ ZAP na rok 2017“. Prezidium s předloženým návrhem vyslovilo souhlas.

 

- Přípravu XI. Valné hromady FVČ. Prezidium bylo informováno o aktuálním stavu příprav a projednalo další harmonogram jejich postupu.

 

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia FVČ a to zejména :

 

- přípravě zasedání Rady FVČ. Předseda Rady p. Benda informoval o stavu příprav zasedání Rady FVČ dne 7. března 2017.  Hlavními plánovanými body jednání bude problematika rozpočtů hospodaření prezídia, problematika procesních listů a aktuální situace v oblasti železniční dopravy. Účast na zasedání Rady přislíbili zástupci zaměstnavatele zodpovědní za agendu procesních listů a ředitelka OJ ZAP.

 

- informaci z pravidelné porady představitelů OC s členy představenstva a generálním ředitelem ČD, a.s. dne 31. ledna 2017. Hlavními tématy jednání byly informace o mzdovém vývoji a vývoji zaměstnanosti za rok 2016 a problematika oblasti objednávky výkonů ze strany krajů a státu.

 

- informaci z průběhu provozní porady zástupců OC s představiteli vedení ČD, která se konala dne 30. ledna 2017. Tématem jednání, které připomínkovala FVČ byla problematika infosystému ve vlacích na trati Praha-Hradec Králové (tyto vlaky jsou dlouhodobě z důvodu plánované výluky vedeny odklonem, ale odklonová trasa v infosystému chybí), problematika obsahu paměti POP, kde jsou nahrány staré neaktuální verze jízdního řádu a předpisů ČD (TR10 a SPPO) a problematika porušení PKS v oblasti dodržování termínů pro předkládání materiálů k projednávání.

 

- informaci z průběhu jednání k výběru centralizovaných akcí BOZP u ČD, které proběhlo dne 31. ledna 2017. Na jednání byl dohodnut plán a rozpočet jednotlivých akcí k zajištění BOZP a zlepšení pracovních a sociálních podmínek na pracovištích, které budou realizovány v letošním roce.

 

- informaci o vydaném Metodickém pokynu k příspěvku ze SF ČD na rekreační pobyty pro vybrané zaměstnance (osobní pokladník KZAM 42143).

 

- návrh změny č. 1 interní normy ČD Cargo PERs23-A-2008 „Etický kodex“. Návrh byl projednán s několika drobnými připomínkami. 

 

- informaci z průběhu pravidelné porady zástupců OC s představiteli vedení SŽDC, která proběhla dne 19. ledna 2017. Hlavními tématy při jednání byla problematika FKSP, problematika novelizace Směrnice č. 39 „Poskytování příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnanců“ a problematika žádosti zaměstnavatele o součinnost v oblasti aktualizace údajů o prostorách využívaných odborovými organizacemi ke své činnosti.

 

- návrh nové Směrnice SŽDC „Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a zneužívání jiných návykových látek“. Prezidium pověřilo pracovní skupinu, která předložený návrh v požadovaném termínu posoudí.

 

- informaci o zaslaných  návrzích změn vyhlášek č. 16/2012 Sb., č. 101/1995 Sb. a č. 100/1995 Sb. v rámci probíhajícího mezirezortního řízení. Prezidium vytvořilo pracovní skupinu, která se k předloženým návrhům v požadovaném termínu vyjádří.

 

- návrh změny č. 2 předpisu ČD Ok2 „Výcvikový a zkušební řád ČD“. Návrh změny v elektronické podobě byl předán jednotlivým členům prezidia k posouzení a připomínkování.

 

- informaci o žádosti Zásobovacího centra O8 ČD o sběr poznatků ke stejnokroji ČD vzor 2015. V této souvislosti byli osloveni vybraní členové FVČ se žádostí o účast v tomto sběru poznatků.

 

- informaci o vydaném Opatření ředitele O13 ČD Cargo obsahující seznam všech platných Opatření ČD Cargo.

 

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne od 9,00 hodin v Praze dne 15. března 2017.

 

 

 

Zprávy - informace

 

 

- Uveřejněné dokumenty SŽDC

Na intranetu SŽDC byl uveřejněn předpis SŽDC D3 se změnou č.3. Předpis je pro zájemce i k dispozici na prezidiu FVČ.

 

- Opatření ZAP

Po projednání s odborovými organizacemi bylo vydáno Opatření ředitele OJ ZAP č.1/2017 - Pravidla pro poskytování výkonové a mimořádné odměny v organizační jednotce ZAP s platností od 1.1.2017. vydané Opatření zůstává prakticky ve stejném znění (sazby výkonových odměn se nemění) jako v roce 2016. Opatření je uveřejněno na Intranetu ČD, případně je k dispozici na prezidiu FVČ.  

 

- Opatření ČD Cargo

S platností od 1.ledna 2017 bylo vydáno Opatření č.001/2017 ředitele O13 GŘ ČD Cargo - Seznam platných opatření. Vydané Opatření je uveřejněno na Intranetu ČD Cargo, případně je k dispozici na prezidiu FVČ.

 

 

 

Blahopřání

 

 

  

Dne 20.února oslavil pětapadesáté narozeniny

pan Beneš Jan, tranzitér ze ZO FVČ Kolín a člen prezidia FVČ.

 

Dne 21.února oslavil šedesáté narozeniny

pan Němec Jaroslav, vlakvedoucí ze ZO FVČ Jihlava.

 

Dne 1.března oslaví padesáté narozeniny

paní Beňušová Jiřina, průvodčí ze ZO FVČ Bohumín.

 

Dne 2.března oslaví šedesáté narozeniny

paní Butková Helena, vlakvedoucí ze ZO FVČ Bohumín.

 

 

Prezidium FVČ přeje všem oslavencům pohodu,

štěstí a hlavně zdraví do dalších let.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č.02

(Vydán 6.února 2017)

  

 

 

 

Příspěvek ze Sociálního fondu Českých drah, a.s.

na rekreační pobyty pro vybraná zaměstnání

 

 

V závěru roku 2016 byl při dojednávání Zásad hospodaření se Sociálním fondem Českých drah dohodnut příspěvek pro osobní pokladníky na rekreační pobyty s léčebnými procedurami (určitá kompenzace za neexistenci KOP u této profese).

 

            Příspěvek se poskytuje zaměstnancům, kteří mají uzavřenu pracovní smlouvu na zaměstnání Osobní pokladník KZAM: 42143, a kteří pracují ve vícesměnném pracovním režimu nebo v jednosměnném pracovním režimu se začátkem nebo ukončením směny v době mezi 22:00 hod až 5:00 hod (zaměstnancům je vyplácen příplatek za nepravidelný nástup).

 

Na tuto rekreaci má nárok zaměstnanec, který odpracoval u ČD nepřetržitě nejméně 20 let a z toho 10 let v zaměstnání osobní pokladník.

Délka této rekreace činí 7 pobytových nocí a zaměstnavatel na ni neposkytuje pracovní volno (zaměstnanec musí čerpat dovolenou).

 

Podrobnější informace obdrží členové FVČ u předsedů svých základních organizací.

 

 

 

Nový katalog prací na ČD

 

Dne 3.ledna 2017 byl Představenstvem Českých drah, a.s. po projednání s odborovými centrálami působícími na ČD, schválen nový Katalog prací Českých drah, a.s. (č.j.59 868/2016-O10 z 19.12.2016) s účinností od 1.ledna 2017.

 

V novém Katalogu dochází k  změnám a o některých informujeme dále:

 

- došlo k úpravě zatřídění komandujících  (KZAM) 41335), nově mají tarifní třídu 10

 

- došlo k úpravám v zatřídění u osobního pokladníka (KZAM 42143), nově je používána tarifní třída 5 a došlo k úpravě textu u všech  tříd.

Kompletní znění nového Katalogu prací je uveřejněno na intranetu ČD, a.s.  - v systému Normis nebo pro ZO FVČ k dispozici na prezidiu FVČ.

 

 

Zprávy - informace

 

- Opatření ČD Cargo

Provozní ředitel společnosti ČD Cargo vydal Opatření č.2/2017 - PRIS - Technologické postupy a činnosti  s platností od 16.1.2017 a Opatření č.4/2017 - Úpravy PRIS k 1.2.2017.  Vydaná Opatření jsou uveřejněna na Intranetu ČD  Cargo nebo jsou k dispozici na prezidiu FVČ.

 

 

 

- Ověření znalostí

K problematice ověření znalostí  byla dne 3.února vydána depeše č.586 s následujícím textem.

Na základě ustanovení předpisu ČD Ok 2 „Výcvikový a zkušební řád Českých drah, a.s.“ a dokumentu č. 19, čl. 1. 2. sborníku SR 14 upozorňuji na nový způsob ověření znalostí zaměstnanců zúčastněných na osobní dopravě a přepravě. Ověření znalostí nebude s účinností od 1. 2. 2017 prováděno formou on-line, ale jednou ročně písemným testem v rámci klasické povinné školy.

 

Test k ověření znalostí obsahuje 40 otázek a je splněn, dosáhne-li uchazeč 80 % správných odpovědí. V případě neúspěchu zaměstnanec vykoná opravný test ve vyhlášeném termínu.

Zaměstnanec, který nevykoná ověření znalostí z důvodu neúčasti na povinné škole, se dostaví k ověření znalostí v náhradním termínu, vyhlášeném GŘ O 14.

 

Soubory otázek k ověření znalostí pro jednotlivé odborné zkoušky jsou zveřejněny na stránkách osobní přepravy (záložka „Testové otázky osobní přepravy“) v takovém dostatečném časovém předstihu, aby se všichni zaměstnanci mohli na ověření znalostí řádně připravit.

 

Povinná škola, v rámci které se provádí ověření znalostí pro zaměstnance s jednotlivými odbornými zkouškami, se koná v těchto termínech:

-           O-05 (osobní pokladník vnitro) a O-08 (výpravčí) – únor až červen,

-           O-06 (osobní pokladník mezinárodní) – květen až červen

-           O-04 (vlakový doprovod) – duben až červen,

-           O-04a (strojvedoucí 0-/S) – říjen až listopad,

-           O-03 (informátor) – listopad až prosinec.

 

Místa a data konání povinné školy vyhlašuje Dopravní vzdělávací institut (DVI) na zaměstnaneckém portálu v aplikaci Vzdělávání nebo v Elektronickém systému přihlašování.

 

 

 

Blahopřání

 

  

Dne 4.února oslavila padesáté narozeniny

paní Kulhánková Helena, vlakvedoucí ze ZO FVČ Jihlava.

 

Dne 10.února oslaví pětapadesáté narozeniny

pan Haxa Lubomír, vlakvedoucí ze ZO FVČ Jihlava.

 

Dne 13.února oslaví sedmdesáté narozeniny

pan Svoboda Stanislav,

dozorce nocležny v.v. ze ZO FVČ Kolín.

 

Dne 15.února oslaví šedesáté narozeniny

pan Laube Rudolf, výpravčí ze ZO FVČ Lovosice.

 

Dne 16.února oslaví pětapadesáté narozeniny

paní Košťálová Hana, vlakvedoucí ze ZO FVČ Lovosice.

 

Dne 18.února oslaví pětapadesáté narozeniny

pan Turza Josef, vlakvedoucí ze ZO FVČ Kolín.

 

 

Prezidium FVČ přeje všem oslavencům pohodu,

štěstí a hlavně zdraví do dalších let.

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č.01

(Vydán 19.ledna 2017)

  

 

Jednání prezidia FVČ

 

Ve středu dne 18. ledna 2017 proběhlo v Praze první letošní pravidelné zasedání prezidia FVČ.  Prezidium projednávalo následující materiály a problematiku :

 

- Zprávy o hospodaření za měsíc prosinec 2016 a celý rok 2016. Po krátké diskusi byly obě předložené zprávy projednány a schváleny.

 

- Současnou situaci na Českých drahách. Projednávání tohoto bodu se jako host účastnil člen Představenstva ČD pověřený řízením úseku osobní dopravy ing. Michal Štěpán, který ve svém úvodním vystoupení informoval o aktuálním vývoji na ČD. Ve vztahu k zaměstnanosti se zmínil o hlavních změnách, které přináší podepsaná PKS na rok 2017 i o účinnosti nového Katalogu prací ČD. Dále ing. Štěpán informoval o přechodu na nový JŘ a kvalitě současné vozby, která není uspokojivá a to především v souvislosti s vysokou poruchovostí modernizovaných vozů z firmy Pars nova, a.s. Šumperk. Dalším tématem, kterému se ing. Štěpán věnoval, byla problematika materiálu MD „Zpráva o otevírání železničního trhu“, který obsahuje mimo jiné i záměr realizace tzv. „státní vlakopůjčovny“.  K tomuto materiálu byly ze strany Českých drah uplatněny připomínky. V dalším ing. Štěpán informoval o vývoji v uzavírání smluv na finanční krytí a objednávku dopravy ze strany státu i jednotlivých krajů. Po přednesení těchto informací se rozproudila diskuse, ve které členové prezidia s ing. Štěpánem diskutovali problematiku vzájemného uznávání a neuznávání jízdních dokladů mezi ČD a soukromými dopravci v dálkové dopravě (chybějící legislativní rámec), kdy tento problém je v současnosti nejvíce viditelný na trati Plzeň-Most, problematiku stížnosti vlakové čety na postup dispečera ČD při řešení MU a problematiku rostoucího výskytu vozových závad včetně neuspokojivého stavu servisu DKV při jejich odstraňování. V závěru diskuze byly ing. Štěpánem sděleny informace o připravované 1. změně Výlukového plánu 2017 v souvislosti s plánovanou výlukou v oblasti uzlu Brno a o chystané organizační změně ČD - vytvoření organizační složky „Zařízení služeb“.

 

- Návrh Opatření ředitele OJ ZAP č.1/2017 „Pravidla pro poskytování výkonové a mimořádné odměny“. Prezídium předložený návrh Opatření projednalo bez připomínek.

 

- Návrh 3. změny předpisu SŽDC Zam1 „Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob

při provozování dráhy a drážní dopravy“.  Prezidium předložený návrh velmi podrobně projednalo s množstvím zásadních připomínek, které bude uplatňovat v rámci připomínkového řízení.

 

- Návrh nové interní normy ČD Cargo „Škodní události“, která by měla být náhradou za současnou ORs41-B-2010. Prezidium předložený návrh podrobně projednalo s několika podstatnými připomínkami.

 

- Přípravu XI. Valné hromady FVČ. Prezidium projednalo a sumarizovalo návrhy kandidátů na funkce v prezidiu FVČ a v NRK FVČ, které obdrželo ve stanoveném termínu z jednotlivých základních organizací. Byl dohodnut i harmonogram rozeslání informací, kandidátek a návrhů na úpravu interních předpisů FVČ na ZO. Současně s problematikou přípravy Valné hromady zazněl ze strany prezídia požadavek na svolání zasedání Rady FVČ, které by mělo proběhnout v dostatečném předstihu před Valnou hromadou tak, aby mohla Rada projednat otázky rozpočtu a hospodaření prezidia, popřípadě další problematiku. Předseda Rady byl vyzván ke svolání zasedání Rady FVČ.

 

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia FVČ a to zejména :

 

- Informaci o připojení podpisu OSŽ k PKS ČD Cargo 2017 v závěru loňského roku, čímž bylo dosaženo souhlasu všech jednacích stran a PKS mohla od 1. ledna 2017 vstoupit v platnost.

 

- Informaci o Oznámení o účinnosti novelizovaného Katalogu prací ČD, a.s. od 1. ledna 2017.

 

- Problematice akcí BOZP v roce 2017 hrazených z centrálních prostředků ČD. Prezidium bylo seznámeno s přehledem požadavků OJ ZAP na tyto akce, které se zástupci P-FVČ projednala ředitelka OJ ZAP ing. Kubíková dne 9. ledna na interním jednání. Společné jednání zaměstnavatele a představitelů OC je k této problematice plánováno na 31. ledna 2017.

 

- Informaci o připravovaném jednání k návrhu změny Směrnice SŽDC č. 39 pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnanců SŽDC. Jednání k této problematice by mělo proběhnout dne 19. ledna 2017.

 

- Informaci o spuštění pilotního provozu aplikace Dokumenty k seznámení včetně Metodického pokynu ředitele O10 a uživatelské příručky k prokazatelnému seznamování se s dokumenty u ČD,a.s.

 

- Informaci o vydaném Oznámení Zásobovacího centra o možnosti objednávání stejnokrojové bundy vzor 2015 a informaci o zahájení prodeje výstrojních součástí ze staré kolekce zaměstnancům ČD, a.s.

 

- Informaci o stavu příprav sportovních akcí FVČ připravovaných na jarní období 2017. Bowlingový turnaj proběhne ve sportovním centru v Ústí nad Orlicí. Turistická akce plánovaná původně v lokalitě Máchova jezera byla z kapacitních důvodů přesunuta do oblasti Orlických hor. Příprava zajištění těchto akcí je v plném proudu.

 

- Problematice přípravy podnětů a návrhů k projednání při plánované provozní poradě s vedením ČD, která proběhne dne 30. ledna 2017.

 

- Informaci o obdrženém návrhu novelizace předpisu ČD KC 15 „Provádění kontrolní činnosti“, který bude prezídium projednávat na svém příštím zasedání.

 

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 15. února 2017.

 

 

 

Navrhovaní kandidáti

pro volby na XI. Valné hromadě

 

 

 Prezidium FVČ na svém jednání dne 18.ledna 2017 provedlo shrnutí došlých návrhů kandidátů (včetně splnění podmínek pro kandidaturu) do funkcí v prezidiu FVČ a NRK. S kandidáty budou základní  organizace podrobně seznámeny zvláštním dopisem. 

Pro informaci členské základny přinášíme dále zkrácený přehled.

 

Na prezidenta FVČ kandidují Benda Robert a Košťál Aleš.

Na viceprezidenta kandiduje Horáček Jiří.

Na tajemníka pro  hospodaření kandiduje Hanák Luboš.

Na člena prezidia - tajemníka pro ČD Cargo kandiduje Horna Ivan.

Na členy prezidia kandidují Beneš Jan, Gargula Josef ml., Sainer Luděk, Smažík Marcel.

Na předsedu Nejvyšší revizní komise kandiduje Baše Václav.

Na členy Nejvyšší revizní komise kandidují Studený Václav a Peřina Bedřich.

 

V dalších vydání Infolistů budeme postupně uveřejňovat podrobnější informace o kandidátech

 

 

Zprávy - informace

 

 

- Opatření ČD Cargo

S platností od 16.ledna 2017 bylo vydáno Opatření č.7/2017 provozního ředitele ČD Cargo; PRIS - Technologické postupy a činnosti.  Text Opatření je pro ZO FVČ k dispozici na prezidiu FVČ.

 

 

- Ověřovací provoz

Od ledna 2017 dochází u Českých drah k postupnému spouštění ověřovacího provozu aplikace „Dokumenty k seznámení“. Aplikace Dokumenty k seznámení je přístupná ze Zaměstnaneckého portálu IBM Notes a webové vrze https://zaportal.cd.cz. Pro ZO FVČ jsou potřebné podklady (Metodický pokyn a Uživatelská příručka) k dispozici na prezidiu FVČ.

 

- Akce BOZP u Českých drah

Odbor personální GŘ ČD vydal upozornění k akcím BOZP. Na úrovní  jednotek Českých drah musí být plán akcí BOZP projednán se všemi odborovými organizacemi působícími v této jednotce nejdéle do 10.února 2017.

 

 

Bunda stejnokrojová na Českých drahách

 

Na základě vyhodnocení pilotního provozu Bundy stejnokrojové 2015 je do sortimentu stejnokrojových součástí zařazen nový vzor Bundy s označením „Bunda stejnokrojová 2015N“.

           

Tuto Bundu bude možné objednávat od 02. 01. 2017 pod artiklem „Bunda stejnokrojová 2015N“, a to jak v dámské tak pánské verzi. Bundy v celém velikostním sortimentu jsou dostupné k vyzkoušení pro jednotlivé zájemce ve Zkušebnách výstrojních součástí ve Zlíně nebo v Praze.

 

 

 

 

Blahopřání

 

 

 

 

 

Dne 5.ledna oslavila šedesáté narozeniny

paní Havlíčková Ludmila, vlakvedoucí ze ZO FVČ Šumperk.

 

Dne 6.ledna oslavila pětapadesáté narozeniny

paní Kortusová Hana, vlakvedoucí ze ZO FVČ České Budějovice.

 

Dne 9.ledna oslavila pětapadesáté narozeniny

paní Kořenská Václava, osobní pokladní ze ZO FVČ Lovosice.

 

Dne 19.ledna oslavila pětapadesáté narozeniny

paní Vogltanzová Jitka, výpravčí ze ZO FVČ Lovosice.

 

Dne 21.ledna oslaví padesáté narozeniny

pan Šimek Miroslav, vlakvedoucí ze ZO FVČ Letohrad.

 

Dne 25.ledna oslaví pětapadesáté narozeniny

pan Macháček Karel, výpravčí ze ZO FVČ Trutnov.

 

Dne 1.února oslaví pětapadesáté narozeniny

pan Noha Jan, vlakvedoucí ze ZO FVČ Bělá nad Radbuzou.

 

Dne 4.února oslaví padesáté narozeniny

paní Kulhánková Helena, vlakvedoucí ze ZO FVČ Jihlava.

 

 

Prezidium FVČ přeje všem oslavencům pohodu,

štěstí a hlavně zdraví do dalších let.

 

 

 

 

Zpět na úvodní stránku