obr001

Federace Vlakových Čet

obr001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a

 

3a

 

2a

 

1a

 

6a

 

5a

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALITA

 

 

 

1 společná informace o průběhu kolektivního

vyjednávání u SŽDC – stav k 17. 10. 2017

Kolektivní vyjednávání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, po 31. 12. 2017 bylo zahájeno předáním návrhu zaměstnavatele generálním ředitelem Ing. Pavlem Surým odborovým organizacím dne 26. září 2017. Ze strany zaměstnavatele došlo k představení svého návrhu.

Struktura návrhu (podstatné změny oproti roku 2017):

 • jedna stupnice sazeb tarifní mzdy;
 • zavedení osobního příplatku (zejm. pro ocenění praxe a odborné způsobilosti zaměstnanců);
 • zvýšení základní sazby výkonové odměny (na 5 %);
 • zavedení zvláštní odměny (komerční odbavení, licence strojvedoucího, obsluha MUV 75 a MTW 100; výpravčí v žst. Praha hl. n. a v žst. Brno hl.);
 • zrušení profesní odměny;
 • změna způsobu poskytování odměny za střežení pracoviště a její zvýšení;
 • zavedení kondičního programu (každoroční poukázky pro vybraná zaměstnání) místo kondičních pobytů;
 • zavedení náborového příspěvku (30 000,- a 50 000,-) pro profese výpravčí, elektromontér pevných trakčních a silnoproudých zařízení, návěstní technik a zaměstnanec na pozici s požadavkem na licenci strojvedoucího.

Zaměstnavatel deklaroval, že jeho předložený návrh představuje zvýšení objemu MOON proti roku 2017 o více než 1,5 % s tím, že cílem je, aby v žádném tarifním stupni nedošlo při použití osobního příplatku podle navržených pravidel a nové výše min. výkonové odměny ke snížení mzdy oproti stávajícímu stavu.

Byl dojednán termín předložení společného stanoviska ze strany odborových centrál na den 16. 10. 2017. Zároveň bylo dohodnuto výjezdní kolektivní vyjednávání v Berouně od 16. do 20. 10. 2017.

Dne 16. 10. 2017 došlo k uzavření Dohody o zásadách kolektivního vyjednávání o uzavření Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31. 12. 2017, sjednané mezi SŽDC a OC, včetně jejích změn. Dále došlo k uzavření Dohody o úhradě nákladů za místnosti pro činnost příslušných odborových organizací při SŽDC.

Dne 16. 10. 2017 předali a představili zástupci odborových organizací společné stanovisko k návrhu zaměstnavatele již v rámci výjezdního jednání v Berouně.

V úterý 17. 10. 2017 se generální ředitel SŽDC Ing. Pavel Surý zúčastnil výjezdního kolektivního vyjednávání.

Základní body společného protinávrhu odborových organizací:

 • navrhují platnost PKS na období 2018 - 2019;
 • nesouhlasí s Kondičním programem, požadují zachování kondičních pobytů;
 • požadují úpravu ustanovení o penzijním spoření a životním pojištění zaměstnanců (požadují text dle stávající PKS) – požadavek na zachování vazby na koncepci;
 • navrhují navýšit finanční prostředky u akcí BOZP a soc. charakteru z 50 mil. na 60 mil.;
 • požadují úpravu ustanovení u odstupného při ztrátě zdravotní způsobilosti - stejně postupovat také u ztráty psychické způsobilosti a dále u zaměstnanců HZS při ztrátě fyzické způsobilosti; uplatnění zaměstnanců a navýšení násobků odstupného (3, 4, 5 na 4, 6, 7; zvýšení limitu z 35 000,- na 45 000,-); požadují zrušit podmíněnost odstupného nepřijetím nabízeného místa;
 • u Přílohy č. 1 požadují ponechat původní definici vícesměnného pracovního režimu dle stávající PKS (čl. 1, bod 13); ponechat původní definici přiměřené doby na oddech a jídlo (čl. 2, bod 1); u čl. 8 navrhují vypustit návrh zaměstnavatele o nemožnosti využití pružné pracovní doby u dlouhodobě uvolněných odborových funkcionářů; souhlasí s navýšením „sick-days“ (neplacených) o dva dny na celkem 5 dní v kalendářním roce;
 • u Přílohy č. 2 souhlasí se zaměstnavatelem navrženým zrušením sazby A a B; u osobního příplatku navrhují rozšířit zohlednění délky praxe a přidat další období (25, 30, 35+); nesouhlasí s možností diferenciace osobního příplatku vedoucím zaměstnancem (+ 1%); požadují aktualizaci každý měsíc; u čl. 13 souhlasí s návrhem zaměstnavatele; u čl. 20, bod 2 navrhují zachovat text dle stávající PKS; navrhují navýšit příplatky u čl. 21 – příplatek za použití izolačních dýchacích přístrojů ze 150 Kč na 350 Kč; u čl. 22 – navrhují navýšit odměnu za odklízení pozůstatků usmrcených osob nebo zvířat z 250 Kč na 500 Kč; u čl. 24 souhlasí s návrhem zaměstnavatele; u čl. 27 písm. b) navrhují u překážek na straně zaměstnavatele navýšit z 60 % na 100 % průměrného výdělku zaměstnance; u čl. 33 - výkonová odměna – navýšit základní sazbu VO z 5 % na 6 %, navrhují rozšířit seznam pracovišť s vyšší pracovní zátěží; navrhují rozpětí VO mezi 5 až 19 %; navýšení disponibilního objemu pro VO z 5,1 % na 8 %; u čl. 38 - zvláštní odměna – navrhují přidat zvláštní odměnu také zaměstnancům v zaměstnání signalista v žst. Brno hl. n. (500 Kč); u čl. 39 navrhují navýšit odměny o + 1 000 Kč dle bodu 1 a 2 a rovněž přidat odměnu při životním výročí 60 let věku (doplnit do bodu 1 čl. 39);
 • u Přílohy 2.1 navrhují při sloučení sazeb A a B dle návrhu zaměstnavatele vycházet ze stávající sazby B navýšené o 12 %, příplatek za režim práce navrhují ve stavu 2017; navýšit služební příplatek zaměstnancům HZS (+ 100 u každé sazby), rozšířit a zvýšit příplatky (o 100 %) za výšky, hloubky a za práci u dalších strojů (rozšíření druhů strojů);
 • u Přílohy č. 3 navrhují navýšit nominální hodnoty stravenek na 110 Kč a 90 Kč; požadují dořešení stravného zaměstnanců HZS;
 • u Přílohy č. 4 požadují ponechat znění ve smyslu zachování kondičních pobytů dle stávající PKS; požadují přesun nárokovosti ze 3 na 2 roky u některých profesí;
 • u Přílohy č. 5 (Náborový příspěvek) – akceptují návrh zaměstnavatele.

Dále výjezdní kolektivní vyjednávání pokračuje projednáváním sporných bodů.

 

 

Kolektivní vyjednávání na ČD Cargo zahájeno

Na poradě dne 3. října 2017 předal předseda představenstva p. Ivan Bednárik za stranu zaměstnavatele představitelům odborových centrál působících při společnosti ČD Cargo, a.s. návrh Podnikové kolektivní smlouvy ČD Cargo pro rok 2018. Předáním návrhu tak bylo zahájeno kolektivní vyjednávání u této společnosti. Zaměstnavatel očekává společné stanovisko k předloženému návrhu nejdéle do 25. října 2017.

Pro kolektivní vyjednávání byl prezidiem určen vyjednávací tým FVČ ve složení: Horna Ivan, Košťál Aleš, Smažík Marcel, Benda Robert.

Vlastní kolektivní vyjednávání bude zahájeno na výjezdním jednání ve dnech 30. října - 2. listopadu 2017.

 

 

 

Kolektivní vyjednávání na SŽDC zahájeno

Na jednání v úterý 26. září 2017 předal generální ředitel SŽDC Ing. Surý za stranu zaměstnavatele představitelům odborových centrál působících při společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace návrh Podnikové kolektivní smlouvy SŽDC pro rok 2018. Předáním návrhu tak bylo zahájeno kolektivní vyjednávání u této společnosti. Zaměstnavatel očekává společné stanovisko k předloženému návrhu nejdéle do 16. října 2017.

Pro kolektivní vyjednávání byl prezidiem určen vyjednávací tým FVČ ve složení:Benda Robert, Fridrich Jan, Vogltanzová Pavla, Rohlíčková Jana.

Vlastní kolektivní vyjednávání bude zahájeno na výjezdním zasedání ve dnech 16. - 20. října 2017.

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizace dne: 17.10.2017