obr001

Federace Vlakových Čet

obr001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a

 

3a

 

2a

 

1a

 

6a

 

5a

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALITA

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění

 

Prezidium Federace vlakových čet upozorňuje členskou základnu, že v termínu

od 13. do 16. listopadu 2018 prezidium funguje v omezeném režimu a je vykonávána

 pouze nejnutnější bezodkladná agenda.

 

Důvodem je probíhající stavební činnost (výměna oken) ve všech prostorech prezidia.

 

 

 

 

4. a 5. společná informace z průběhu

kolektivníhovyjednávání

u SŽDC ze dnů 12. a 13. 11. 2018

 

 

V pondělí 12. 11. 2018 na čtvrtém jednání předložil zaměstnavatel

komplexní návrh, který obsahoval:

 

1. Kondiční pobyty ve stavu roku 2018

 

2. Zvýšení počtu pásem osobních příplatků dle požadavku OC o dva, tj. 35 let a od 40 let, zvláštní odměny pro všechny zaměstnance odměňované tarifní mzdou, navýšení sazby tarifních stupňů, navýšení použitelného objemu pro výkonové odměny

Návrh zaměstnavatele znamenal v souhrnném objemu navýšení MOON o 2,42%.

 

Odborové organizace návrh nepřijaly a nadále zůstávají jednotlivá ustanovení předkládaná v návrhu zaměstnavatele v rozporu.

 

V rámci jednání byla vedena diskuze o výčtu pracovišť se zvýšenou náročnosti dle článku 34 přílohy č. 2 PKS SŽDC, odst. 3 písm. b) – nedošlo ke shodě.

 

Došlo ke shodě nad textem přílohy č. 5 Náborový příspěvek dle návrhu zaměstnavatele 1. změny PKS a k navýšení jeho výše na 50 000 Kč, resp. 80 000 Kč.

 

 

V úterý 13. 11. 2018 na pátém jednání předložil zaměstnavatel

nový komplexní návrh, který obsahoval:

 

1.Kondiční pobyty ve stavu roku 2018

 

2.Zvýšení počtu pásem osobních příplatků dle požadavku OC o dva, tj. 35 let a od 40 let, zvláštní odměny pro všechny zaměstnance odměňované tarifní mzdou, navýšení sazby tarifních stupňů, navýšení použitelného objemu pro výkonové odměny a zavedení rizikového příplatku pro zaměstnance HZS, kteří alespoň jednou v kalendářním měsíci byli na výjezdu.

 

Návrh zaměstnavatele znamenal v souhrnném objemu navýšení MOON o cca 3%.

OC odsouhlasily dnešní návrh zaměstnavatele na navýšení počtu pásem osobního příplatku a navýšení sazeb v každém pásmu o 0,5% (odpovídá původnímu protinávrhu OC). Dále je otevřena otázka použití sazby B.

 

 

Po nesouhlasném stanovisku OC k ostatním bodům návrhu zaměstnavatele (požadavek na přeřazení 4 profesí z periody 3 let do periody 2 let a nesouhlas jedné odborové organizace se spoluúčastí účastníka 100,- Kč/pobytový den) byl předložen další návrh zaměstnavatele, který obsahoval:

 

1.Kondiční pobyty ve stavu roku 2018 + přeřazení 4 profesí (dispečer ŽDC, vedoucí dispečer, operátor železniční dopravy a provozní dispečer) do dvouleté periody při splnění podmínky práce ve vícesměnném pracovním režimu a zachování finanční spoluúčasti účastníka 100,- Kč/pobytový den.

 

2.Zavedení zvláštní odměny pro všechny zaměstnance odměňované tarifní mzdou, navýšení sazby tarifních stupňů, navýšení použitelného objemu pro výkonové odměny a zavedení rizikového příplatku pro zaměstnance HZS, kteří alespoň jednou v kalendářním měsíci byli na výjezdu.

 

Na konci jednání došlo ke shodě nad novou podobou kondičních pobytů v roce 2019 dle druhého návrhu zaměstnavatele. U ostatních (finančních) bodů nedošlo k výraznému sblížení představ jednajících stran.

 

Další termín kolektivního vyjednávání je v pondělí 19. 11. 2018 v sídle zaměstnavatele.

 

 

 

 

Kolektivní vyjednávání

na ČD Cargo, a.s. zahájeno

 

Na jednání v úterý 30. října 2018 předal zaměstnavatel představitelům odborových centrál působících u ČD Cargo návrh Podnikové kolektivní smlouvy ČD Cargo, a.s. pro rok 2019. Předáním návrhu tak bylo zahájeno kolektivní vyjednávání u této společnosti. Zaměstnavatel očekává společné stanovisko k předloženému návrhu nejdéle do 12. listopadu 2018.

Společně s návrhem PKS na rok 2019 zaměstnavatel předložil i návrh 5. změny interní normy PERs42-B-2011 „Zásady poskytování osobního ohodnocení“.

 

Společné jednání odborových centrál k vypracování protinávrhu je plánováno na pondělí 5. listopadu 2018. Za FVČ se tohoto jednání zúčastní tým kolektivních vyjednavačů ve složení Horna Ivan a Košťál Aleš.

Vlastní kolektivní vyjednávání se zaměstnavatelem je plánováno na den 19. listopadu 2018.

 

 

 

 

 

Kolektivní vyjednávání

na Českých drahách, a.s. zahájeno

 

Na jednání v úterý 30. října 2018 předal zaměstnavatel představitelům odborových centrál působících u Českých drah návrh Podnikové kolektivní smlouvy ČD, a.s. pro rok 2019. Předáním návrhu tak bylo zahájeno kolektivní vyjednávání u této společnosti. Zaměstnavatel očekává společné stanovisko OC k předloženému návrhu v zákonné lhůtě do sedmi pracovních dní.

 

Společné jednání odborových centrál k vypracování protinávrhu je plánováno na pondělí 5. listopadu 2018. Za FVČ se tohoto jednání zúčastní tým kolektivních vyjednavačů ve složení Benda Robert a Horáček Jiří.

Vlastní kolektivní vyjednávání se zaměstnavatelem je plánováno na den 20. listopadu 2018.

 

 

 

 

 

Kandidát Federace vlakových čet

na člena Dozorčí rady Českých drah, a.s.

 

Prezidium Federace vlakových čet na svém zasedání navrhlo pana Roberta Bendu jako kandidáta FVČ pro volby zástupců zaměstnanců v dozorčí radě Českých drah, a.s. konané ve dnech 13. - 15. listopadu 2018.

 

 

Robert Benda se narodil v roce 1974 v Hradci Králové, je ženatý a má jedno dítě.

K zaměstnání u tehdejších ČSD nastoupil po absolvování SOUŽ Česká Třebová v roce 1991 jako mechanik opravář motorových vozidel v Lokomotivním depu Hradec Králové. Roku 1994 přešel do železniční stanice Hradec Králové, kde nejprve začal pracovat jako průvodčí osobních vlaků a v následujících letech jako vlakvedoucí osobních i nákladních vlaků. Výkon služby vlakvedoucího osobních vlaků občasně vykonává do dnešních dnů. V letech 2003-2005 si zvýšil kvalifikaci na ISŠ České Velenice, kde úspěšně absolvoval obor Operátor provozu a ekonomiky dopravy.

 

Od roku 1995 se aktivně podílel na formování Federace vlakových čet v železniční stanici Hradec Králové a roku 1997 byl zvolen předsedou ZO FVČ v Hradci Králové. Následujícího roku byl zvolen do čela Rady Federace vlakových čet a na postu předsedy vykonával činnost až do roku 2016.

 

V dubnu 2016 byl Valnou hromadou FVČ zvolen do funkce prezidenta FVČ, kterou ve prospěch členské základy FVČ i zaměstnanců Českých drah v současnosti vykonává. Je plně uvolněným funkcionářem FVČ.  Permanentně působí při jednáních se zaměstnavatelem na vrcholové úrovni a v období kolektivního vyjednávání opakovaně působí jako hlavní kolektivní vyjednávač Federace vlakových čet.

 

 

 

Volby do dozorčí rady ČD, a.s.

 

 

Ve dnech 13. až 15. listopadu 2018 proběhnou volby zástupců zaměstnanců do Dozorčí rady Českých drah, a.s.

 

Volby se v podmínkách Českých drah řídí platným Volebním řádem, který byl schválen usnesením představenstva ČD, a.s. dne 24. září 2018. K zajištění průběhu voleb musí být v organizačních jednotkách ČD ustanoveny okrskové volební komise. Okrsková volební komise musí být složena tak, aby 60% jejich členů tvořili zaměstnanci zastupující příslušné odborové organizace. Účast členů volebních komisí na přípravě a při konání voleb se považuje za výkon práce a rovněž doba nezbytně nutná k účasti voliče na volbách v pracovní době je považována za výkon práce.

 

Prezidium FVČ vyzývá všechny předsedy ZO FVČ k aktivnímu zapojení do příprav voleb (zejména při obsazování míst v okrskových volebních komisích).

 

Při jakýchkoliv  problémech s ustanovením okrskových volebních komisí, účastí zástupců FVČ v těchto komisích nebo s problémy s uvolňováním pro činnost v komisích kontaktujte ihned zástupce FVČ v hlavní volební komisi pana Košťála (tel.: 972 241 238, e-mail: kostal@fvc.cd.cz).

 

 

 

Aktualizace dne: 13.11.2018